ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2011, 15.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети февруари                          две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 46 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Кмет на Община Приморско, редовно призован, се явява адвокат Овагемова, с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Гьорчева, с пълномощно от днес.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, редовно призовани, се явява юрисконсулт Тодоров, с пълномощно от днес.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Хотелски комплекс Черноморец – Бургас” ЕАД, редовно призовани, се явява Ивайло Дражев.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на Кмета на Община Приморско против Заповед № РД-09-5/15.12.2010 година на Областен управител на област Бургас, с която е отменена Заповед № 728/2010 година на Кмета на Община Приморско.

 

АДВОКАТ ОВАГЕМОВА: Поддържам жалбата.

Моля на основание чл. 171, ал. 2 от АПК да назначите съдебно-техническа експертиза, със следните задачи:

Попадат ли иззетите терени в улична регулация? По кой план е отреждането за улица? Бил ли е този план действащ към 15.12.2010 година, когато е издадена отменената от областния управител заповед?

От кои имоти  са отнети тези части?

Кой е вписан като собственик на имотите, установени чрез отговора на втория въпроси, и на какво основание е извършено вписването в имотния регистър?

На този етап нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ГЬОРЧЕВА: На първо място считам оспорването за недопустимо, тъй като жалбоподателят – Община Приморско, не разполага с активна материална и процесуална легитимация за водене на настоящия спор. В случая, макар да няма пряка йерархическа зависимост, законът дава възможност на областния управител да отменя актовете на кметовете на общини и самият закон дава качеството на по-горестоящ административен орган, с оглед на което считам за недопустимо по-долустоящият орган да обжалва актовете на по-горестоящия пред съда. В тази връзка са и разпоредбите на чл. 93, ал. 4 от АПК, както и чл. 147, ал. 1 от АПК и чл. 120 от Конституцията на Република България. Ако приемете настоящото производство за допустимо, считам, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Относно наведените доводи в жалбата за висящо административно производство и за некомпетентност на областния управител заявявам, че не сме страна по административно дело № 2417/2010 на Административен съд – Бургас и ще моля съдът да направи служебна справка относно това какъв е предметът на спора, кога е било заведено същото и дали е било заведено преди произнасяне на областния управител.

Относно исканата експертиза, ако приемете да разгледате делото по същество, считам, че искането е основателно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ТОДОРОВ: Считам жалбата за неоснователна. Присъединявам се към аргументите на колежката относно недопустимост на жалбата.

Относно поисканата експертиза, считам, че тя не следва да се допусне. Първо, какво е вписано в регулацията е неотносимо към настоящия спор. Доказване на собствеността на имота Община Приморско е следвало да извърши в административната преписка и е недопустимо в по-късен етап на съдебното производство чрез вещо лице да се доказва собствеността на имота, предвид което считам, че исканата експертиза е недопустима.

 

Г-Н ДРАЖЕВ: Уважаема госпожо председател, по допустимостта на жалбата, поддържам становището на процесуалния представител на областна управа за недопустимост. По отношение основателността считам, че жалбата е абсолютно неоснователна. В обжалвания административен акт – заповед на областния управител от 15.12.2010 година, администрацията на областна управа много ясно и категорично е посочила основанията за отмяна на незаконосъобразния акт на Община Приморско, а именно затова, че Община Приморско е несобственик и няма как да черпи права по чл. 65 от ЗОС. По отношение на уличната регулация поддържам становището на областна управа и ноторно известен факт е, че собствеността в Република България е предмет на проверка в имотния регистър, какъвто има в Районен съд – Царево и каквато проверка Община Приморско е била длъжна да направи за изясняване на фактите и обстоятелствата още в началото на 2010 година, съобразно чл. 35 АПК. В имотния регистър, Служба по вписванията, липсват каквито и да било данни за собственост на Община Приморско, а посочените улици граничат с трайно съоръжение на имота.

Тъй като процесуалният представител на Община Приморско направи доказателствено искане, имам и аз искане по доказателствата. Моля да приемете техническа експертиза по отношение на съборената ограда и оценка за това какво е направено от Община Приморско на датата, за която сме тук, заедно със сертификат на вещото лице и оценка на щетите, а именно частично е съборена ограда, която е трайно съоръжение към имота и съобразно заключението на вещото лице. Представям влязло в сила решение на Окръжен съд – Бургас, в което подробно е изложил аргументи за наличието на оградата и в кой имот е тя и дали имат основания Община Приморско и трети лица по отношение на този имот. В тази връзка становището ми по искането на Община Приморско е, че исканата от тях експертиза е недопустима, а по същество и неоснователна, не само поддържайки становището на другите страни в производството. Видно от мотивите на областния управител е изтекъл и давностният срок по отношение на отчуждаването, ако такова въобще някой е искал да прави. С техническата експертиза няма как да се установи дали Община Приморско на 01.12.2010 година е станала изведнъж собственик на чужд имот, да не говорим, че няма нито едно доказателство в преписката по делото - акт за собственост, или ПУП, от което да е видно, че Община Приморско по някакъв начин има собственически права в тези граници. Кадастралната карта също не е документ, с който да се докаже собственост.

АДВОКАТ ОВАГЕМОВА: Считам, че жалбата е допустима. Становището на процесуалния представител на областния управител се базира на една единична и доста стара практика на Върховен административен съд,  която отдавна е изоставена. В случая не се касае за жалба на орган, който е от ведомството или учреждението на упражнилия контрол за законност на по-горестоящ административен орган, а се касае за орган на местно самоуправление, който действа от една страна в качеството си на орган на публичната власт, а от друга страна на орган, който управлява общинската собственост. В тази връзка моля съдът да вземе под внимание, че се касае за отменена заповед с правно основание чл. 65 от ЗОС, която норма е установена именно в защита собствеността на общината срещу ползващи я без правно основание лица. Не считам, че искането ми е недопустимо, като имам предвид нормата на чл. 171, ал. 2 АПК, на  който се позовах.

Що се отнася до това дали Община Приморско е установила правото си на собственост или не, считаме, че това е въпрос по същество и по тази причина сме направили своите доказателствени искания. Те са в подкрепа на констатациите на Община Приморско, че се касае за имот публична общинска собственост, част от уличната мрежа, за които терени не се съставят актове за общинска собственост.

По доказателствените искания, моля съдът да не приема експертизата, тъй като тя не може да бъде взета под внимание от настоящия съд. По тази причина е ирелевантен по спора и представения сертификат на вещото лице. Моля съдът, също така, да не приема по делото представеното решение на Окръжен съд – Бургас.  Същото е абсолютно неотносимо към настоящия спор, тъй като Община Приморско не е била страна по това дело. Евентуално, ако го приемете, да не го цените като доказателство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ГЬОРЧЕВА: Относно репликата на процесуалния представител на Община Приморско, че практиката е остаряла, ще кажа, че практиката, на която основавам своето искане за недопустимост, е от края на 2010 година и уважаемият съд също има решение в тази насока.

Относно представените доказателства от заинтересованата страна „Хотелски комплекс Черноморец – Бургас” ЕАД считам, че експертизата може да бъде приета и разгледана като частен документ и разгледана като доказателство по делото, както и останалите решения, които са приложени.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ТОДОРОВ: Във връзка с възраженията за допустимостта на експертизата съм цитирал чл. 171 АПК. Става въпрос за нови доказателства, които в случая са недопустими. Община Приморско ако е искала да докаже собствеността си, следвало е да го направи в административното производство, а не на  този по-късен етап.

Г-Н ДРАЖЕВ: Относно твърдението на жалбоподателя за налично паралелно административно производство, по което действително областна управа не е страна, същото е без движение до датата на издаване на обжалвания в настоящото производство административен акт. Няма как нито областният управител, нито Административен съд – Бургас да се съобразят с такъв един мотив. А относно допустимостта на поисканата от Община Приморско експертиза, тя не може да бъде допусната според нас като ново доказателство, по простата причина, че би трябвало да има аргумент да се допусне такова доказателствено искане, а тя не е подкрепена с нито един документ, на базата на който Община Приморско да претендира за собственост. Административното производство не е място, където могат да се доказват собственическите претенции, тези спорове се движат по друг ред и следва Община Приморско да предяви там такива претенции. Преди пет години ги предявиха и Върховният съд се произнесе.

 

Съдът по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

По допустимостта на производството съдът се ще се произнесе с крайния съдебен акт.

 

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание експертиза със сертификат към нея, относимостта на която ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

НЕ ПРИЕМА представеното съдебно решение, като го връща на заинтересованата страна с указание, че ако иска същото да бъде прието като доказателство по делото, следва да бъде представено заедно с първоинстанционното съдебно решение и с отбелязване от съответния съд за датата на влизане в сила.

По направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът счита същото за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 300 лева, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза инж. Димитрина Стоянова Стоянова, която да се уведоми след представяне на доказателства за внесен депозит.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за изискване на служебна справка, тъй като с определение от 14.02.2011 година, постановено в закрито заседание, е разпоредено да се извърши служебна справка относно датата на образуване, страните и предмета на административно дело № 2417/2010 година по описа на Административен съд – Бургас.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.04.2011 година от 10:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: