О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

гр.Бургас , 26.02.2010г.

 

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и десета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №46 по описа за 2010г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба на С.М. Д., действаща като процесуален представител на сина си М.Д.Д. против Решение за  отказ № 929382/08.10.2009г. на инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърдено с Решение  № РД- 10- 300/ 04.12.2009г. на директора на дирекция „ОУИ” гр.Бургас.

С разпореждане от 13.01.2010 г. съдът, е оставил без движение жалбата по настоящото дело и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите  на осн. чл. 158 ал.1 АПК  -в седмодневен срок от получаване на съобщението за това  да внесе дължимата държавна такса в размер на 10 лв., а документа удостоверяващ плащането да представи в деловодството на административен съд за прилагане към делото.

            Съобщението с подробно посочване на дадените указания ,е връчено на процесуалния представител на жалбоподателя  10.02.2009г .

            В указания от съда срок, нередовностите не са отстранени .

            Ето защо и на осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата на С.М. Д., действаща като процесуален представител на сина си М.Д.Д. против Решение за  отказ № 929382/08.10.2009г. на инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърдено с Решение  № РД- 10- 300/ 04.12.2009г. на директора на дирекция „ОУИ” гр.Бургас.

 

Прекратява производството по адм. дело № 46 /2010г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбоподателя.

 

 

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………