Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 693

 

гр. Бургас, 18 април  2017 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на шести април, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

      АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

При секретар Б.Ч. и с участието на прокурора ВЕЛИЧКА КОСТОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 469/2017 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от М.Л.Ш., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адвокат Р.Р., против Решение № 1/19.01.2017 година, постановено по н.а.х.д. № 254 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Малко Търново. С решението е потвърдено наказателно постановление № 16-0299-000207/16.09.2016 г., издадено от началник РУ Малко Търново към ОДМВР Бургас, с което на М.Л.Ш., за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 177, ал. 1, т.4 от ЗДвП, е наложено административно наказание – глоба, в размер на 200 лева; за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 3, т. 2 от ЗДвП, е наложено административно наказание – глоба, в размер на 1 500 лева; за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 175, ал. 2, вр. чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 2 от ЗДвП, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца; за нарушение на чл. 101, , ал. 3, т. 8 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева; за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1 и 2 от ЗДвП, е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 лева и за нарушение на чл. 101, ал. 3, т. 9 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление.

В съдебно заседание, чрез пълномощника си адвокат Р., поддържа жалбата по изложените в нея съображения.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира, че оспореното решение е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, с доказан правен интерес от обжалването.

Разгледана по същество е основателна.

За да потвърди оспореното пред него наказателно постановление, първоинстанционният съд е преценил липса на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и правилно приложение на материалния закон.

Настоящият състав на съда намира този извод за незаконосъобразен.

В хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което не е било отчетено от първоинстанционния съд.

АУАН е бил съставен и подписан от нарушителя на 13.09.2016 г., а НП е издадено на 16.09.2016 г..

Разпоредбата на чл. 44, ал.1 от ЗАНН, предвижда възможност за нарушителя в тридневен срок от подписването на АУАН да направи и писмени възражения по него. Нормата е императивна и въвежда една допълнителна възможност за защита на нарушителя, освен правото да възрази при съставянето на акта.

В случая срокът  по чл. 44, ал.1 от ЗАНН не е бил спазен.

Констатираното нарушение на процесуалните правила е от категорията на съществените, тъй като накърнява правото на защита на санкционираното лице. Поради това, съдът намира наличие на основание за отмяна на издаденото НП, без да се разглежда спора по същество.

Ето защо, като е приел обратното, първоинстанционният съд е постановил незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен.

Вместо него по същество следва да бъде отменено и наказателното постановление.

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1/19.01.2017 година, постановено по н.а.х.д. № 254 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Малко Търново и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0299-000207/16.09.2016 г., издадено от Началник РУ Малко Търново към ОДМВР Бургас, с което на М.Л.Ш., за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 177, ал. 1, т.4 от ЗДвП, е наложено административно наказание – глоба, в размер на 200 лева; за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 3, т. 2 от ЗДвП, е наложено административно наказание – глоба, в размер на 1 500 лева; за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 175, ал. 2, вр. чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 2 от ЗДвП, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца; за нарушение на чл. 101, , ал. 3, т. 8 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева; за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1 и 2 от ЗДвП, е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 лева и за нарушение на чл. 101, ал. 3, т. 9 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: