Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер   762        20 април 2016  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито  заседание на четиринадесети април, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Бъчварова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар К.Л.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 469 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК.

         Образувано е по касационна жалба на Авиокомпания „България Ер“ АД с ЕИК по Булстат 000633828, със седалище и адрес на управление-гр.София, бул.“Брюксел“ №1, Аерогара София, представлявано от Я.Г. и Х.Т. против решение № 141/08.02.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 5777/2015г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е изменено наказателно постановление № 168 от 12.11.2015 г., издадено от началника на ГПУ-Летище Бургас при РДГП-Аерогари, ГДГП МВР - гр.София, с което на основание чл. 51 от Закона за чужденците в Република България/ЗЧРБ/ на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 7 000.00 лева за нарушение на чл. 20, ал. 1, т. 1, вр. чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ, като съдът е намалил размера й от 7 000.00 лева на 6 000.00 лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В сезиращата съда жалба твърди, че  оспореното решение е постановено в нарушение на материалния закон. Моли съда да отмени решението и измененото с него наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба – началник на ГПУ, Летище-Бургас,  редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд- Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Бургас, с решение № 141/08.02.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 5777/2015г. по описа съда, е изменил наказателно постановление № 168 от 12.11.2015 г. на началника на ГПУ-Летище Бургас при РДГП-Аерогари, ГДГП МВР - гр.София, с което на основание чл. 51 ЗЧРБ на Авиокомпания „България Ер“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 7 000.00 лева за нарушение на чл. 20, ал. 1, т. 1, вр. чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ, като е намалил размера на наложената имуществена санкция от 7 000.00 лева на 6 000.00 лева.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено от събраните писмени  и гласни доказателства, че превозената от  „България Ер“ АД на 02.10.2015 г. с полет от град Москва - Русия до Република България руска гражданка K.G. няма положена в паспорта валидна виза, каквато се изисква съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 539/2001 и тъй като не отговаряла на изискванията на  чл. 8, ал. 1 ЗЧРБ, както и на чл. 5, ал. 1, т. „б” от  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 562/2006, не  била допусната за влизане в Република България. Счел е, че поради това „България Ер“ АД  не е изпълнил задълженията си по чл. 20, ал. 1, т. 1, вр. чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗЧРБ, за което законосъобразно е била ангажирана отговорността на дружеството на основание чл. чл. 51 ЗЧРБ. Формиран е извод, че тъй като в наказателното постановление не се съдържат никакви мотиви обосноваващи налагането на санкция над минималния размер и не са посочени отегчаващи отговорността обстоятелства, които да водят до определяне на наказание от 7 000.00 лева, наложената на дружеството имуществена санкция следва да бъде намалена до минимално установения от закона размер - 6 000.00 лева.

Санкцията е наложена на Авиокомпания „България Ер“ АД за това, че като превозвач, който е длъжен да провери документите за пътуване, преди да извърши услугата по превозване, транспортирал на 02.10.2015 г. с полет от град Москва - Русия до Република България руската гражданка K.G., без да установи наличие на валидна българска виза, поожена в паспорта на лицето, каквато се изисква съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 539/2001г. или разрешение за пребиваване. Тъй като руската грлажданка не отговаряла на изискванията на  чл. 8, ал. 1 ЗЧРБ, както и на чл. 5, ал. 1, т. „б” от  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 562/2006, не  била допусната за влизане в Република България. За установеното нарушение на „България Ер“ АД е съставен АУАН № 168/06.10.2015 г., въз основа на който е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения на касатора са, че, при съставяне на АУАН и на наказателното постановление е допуснато съществено процесуално науршение, тъй като в правната квалификация на нарушението не е налице препратка към конкретната разпоредба на  Регламент(ЕО) № 539/2001г., изискваща наличие на виза за руската гражданка при влизането й в Република България.

Решението е валидно, допустимо и правилно.

            В обстоятелствената част на АУАН и на наказателното постановление е посочено, че превозвачът не е установил наличие на разрешение за пребиваване или валидна входна виза за Република България, положена в паспорта на руската гражданин, както и че такава се изисква, съгласно Регламент(ЕО) № 539/2001г. АУАН и НП съдържат подробно описание на нарушението и на обстоятелствата, при които то е извършено, така, че става ясно по недвусмислен начин за какво точно е ангажирана отговорността на „България Ер“АД. Следователно, правилен е изводът на районния съд, че на нарушителя е предоставена възможност да узнае какви свои задължения не е изпълнил и по какви причини превозваният от дружеството руски гражданин не отговаря на условията за влизане в Република България. С оглед изложеното, обстоятелството, че в НП не е посочена конкретната разпоредба от Регламент(ЕО) № 539/2001г., въвеждаща изискване за наличие на входна виза за руската гражданка, не е довело до ограничаване правото на защита на „България Ер“АД, съответно не е допуснато твърдяното от касатора процесуално нарушение от категорията на съществените, което да обуслови отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно на самостоятелно основание.

По делото не е спорно, а и се установява от събраните доказателства, че „България Ер“АД с бездействието си да установи налице ли е валидна входна виза за територията на Република България или на разрешение за пребиваване на територията на страната за руската гражданка K.G., е нарушило чл.20, ал.1, т.1 ЗЧРБ. За това нарушение, дружеството правилно е санкционирано на основание чл.51 ЗЧРБ. Неоснователни са възраженията на касатора за недоказаност на нарушението. В тази връзка настоящият касационен състав изцяло споделя изложените в първоинстанционното решение мотиви, че показанията на свидетеля Г. и приложеното по делото копие от паспорта на руската гражданка с положената в него виза, изцяло подкрепят изложената в АУАН и в НП фактическа обстановка. Видно от положените върху визата печати, при предходното си посещение K.G. е пристигнала в РБългария на 17.06.2015г. и е отпътувала на 30.06.2015г., т.е 14-те разрешени дни престой на територията на страната са били изчерпани, поради което визата й се явява невалидна при последващото й пристигане в България. Руската гражданка е следвало да има нова поставена валидна виза в паспорта си и като не е проверил това обстоятелство преди да я допусне на борда на самолета,  „България Ер“АД е осъществил от обективна страна състава на административното нарушение, за което законосъобразно е ангажирана отговорността му на соченото в НП правно основание. Като е намалил размера на наложената му имуществена санкция към предвидения в закона минимум, съобразно тежестта на конкретното нарушение, районният съд е постановил решение при правилно приложение на закона, което следва да бъде оставено в сила.

   Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав, 

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА решение № 141/08.02.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 5777/2015г. по описа на Районен съд - Бургас.

    Решението е окончателно.

 

 

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                        

                                                                

                                                                              2.