РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

Номер  1098             28 февруари  2014  година                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на  двадесет и осми февруари, две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 469  по описа за  2014 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:            

          Производството е по реда на чл.250 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/.

          Образувано е по искане на „Голдън Бъг”ЕООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр. Несебър, кв. „Младост”, бл.29, ет.3, представлявано от С.М.А., за прекратяване на незаконосъобразни действия на кмета на Община Несебър. В искането се сочи, че дружеството иска да бъдат прекратени следните незаконосъобразни действия, а именно: да не се възпрепятства работата на служителите на концесионера „Голдън Бъг” в сметището, намиращо се в землището на с. Равда чрез охранителни фирми и общински служители и да се освободи незабавно завзетата незаконно сграда, собственост на дружеството и му я предаде, както и да не ползва без разрешение мачтов трафопост - собственост на дружеството. Позовава се на обстоятелството, че е концесионер на градското сметище по силата на концесионен договор от 13.04.1999 година /л.7-10 от делото/.

            Ответникът Община Несебър, в представеното писмено становище, счита, че искането е неоснователно и следва да се отхвърли. Представени са доказателства.

             Съдът, след като се запозна с представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира за установено от фактическа страна следното:

             „Голдън Бъг”ЕООД – гр. Несебър се легитимира като концесионер на градското сметище в гр. Несебър по силата на договор, сключен на 13.04.1999 година между Община Несебър и дружеството с предмет - третиране на битови отпадъци, като на концесионера е предоставено особеното право на ползване върху имот – публична общинска собственост, съобразно АПОС  №499 от 08.01.1999 година/л.128-129 от делото/, определен за сметище с площ от 95 856.50 кв.м., със срок на договора – 15 години от датата на сключването му или до 13.04.2014 година.

         През 2009 година били констатирани нарушения на концесионера по чл.10 от договора, който предвижда задължение да изработи за своя сметка цялостен проект за терена на сметището, съобразен с екологичните изисквания и стандарти на ОВОС и други нормативни изисквания, свързани с третирането на битови отпадъци; промяна на работното време на сметището, затрудняваща дейността по сметосъбирането на общината, както и от м.юли 2009 г.- неизмиване и дезинфекция на автомобилите след разтоварване на битовите отпадъци.

        Общински съвет – Несебър е сезиран с предложение за вземане на решение за прекратяване на договора за концесия на градското сметище с докладна записка на кмета на общината, вх.667/07.12.2009 год., в която са изложени подробни съображения относно неизпълнението на задълженията от концесионера „Голдън Бъг”ЕООД.

        Въз основа на така направеното предложение, Общински съвет – Несебър, с решение №819 от 22.12.2009 година е прекратил договора за концесия от 13.04.1999 година, сключен между Община Несебър и „Голдън Бъг”ЕООД, с предмет- третиране на битови отпадъци, като е възложил на кмета на общината да уведоми концесионера за взетото решение и да извърши необходимите действия по изземване на имота.

        Това решение на Общински съвет – Несебър, прието на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА във връзка с чл.87, ал.2 ЗЗД е оспорено от Областен управител на област с административен център – Бургас, по което е образувано адм. дело №147 по описа на Административен съд – Бургас за 2010 година.

        С определение №2293 от 18.10.2010 година, Административен съд – Бургас е оставил без разглеждане оспорването на областния управител, като е приел, че решение №819 на Общински съвет – Несебър, по т.11 от дневния ред на заседание, проведено на 22.12. и 23.12.2009 година и отразено в протокол №23 не притежава белезите на административен акт по смисъла на чл.21 АПК и е прекратил производството по делото./л.60-61 от делото/

         С определение №15515 от 16.12.2010 година по адм. дело №15155/2010 година, ВАС е оставил в сила определението на Административен съд – Бургас и същото е влязло в сила на 16.12.2010 година./л.62-63 от делото/

        На 06.11.2012 година, кметът на Община Несебър е издал заповед №1599, на основание чл.65, ал.1 ЗОС, с която е наредено да се изземе от владението на „Голдън Бъг” ЕООД имот- публична общинска собственост- терен, отреден за сметище, актуван с АПОС №499/08.01.1999 година. Последната е оспорена пред съда, за което е образувано административно дело №2317/2012 година по описа на Административен съд – Бургас и е постановен съдебен акт- решение №753 от 01.04.2013 година, което не е влязло в сила./л.64-65 от делото/

        В рамките на производството по оспорване на Заповед №1599 от 06.11.2012 година, предвид разпоредбата на чл.65, ал.4 ЗОС, е поискал спиране на предварителното изпълнение на заповедта.

       С определение №1924 от 19.11.2012 година, постановено по адм. дело №2317/2012 година, съдът е оставил искането на „Голдън Бъг”ЕООД без разглеждане и определението е оставено в сила с определение №314/10.01.2013 година, постановено по адм. дело №48/ 2013 година по описа на ВАС.

        Предвид обстоятелството, че за цитираната заповед, издадена на основание чл.65 ЗОС, в закона е предвидено предварително изпълнение, видно от протокол от 12.11.2012 година същата е изпълнена./л.67-68 от делото/

        Със Заповед №1606 от 13.11.2012 година на кмета на Община Несебър организацията и изпълнението на дейността по депониране на битови отпадъци на територията на Община Несебър е предоставена на Управление „БКС”- гр. Несебър. /л.69 от делото/

         При така установените факти се налагат следните правни изводи:

         Съобразно нормата на чл.250 АПК всеки, който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършени от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона. Следователно, защитата срещу неоснователни фактически действия по реда на чл.250 АПК е приложима в случаите, при които действията на администрацията не се основават на административен акт или на закона. Производството по този ред касае хипотезите, когато са налице фактически действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице /и в двата случаи те са носители на властнически правомощия и са овластени от закона/.

          Искането е неоснователно по следните съображения:

          На първо място, по делото не се установяват фактически действия, които да са били предприети от кмета на Община Несебър, респ. от Община Несебър по отношение на жалбоподателя, които да не се основават на административен акт или на закона. Както бе посочено по- горе концесионния договор между дружеството и Община Несебър е прекратен с решиние №819, обективирано в протокол №23/22.12. и 23.12 2009 година на Общински съвет – Несебър. В тази връзка е издадена Заповед №1599 от 06.11.2012 година от кмета на Община Несебър, на основание чл.65 ЗОС, с която е наредено изземването от „Голдън Бъг”ЕООД владението на имот- публична общинска собственост- терен отреден за сметище, актуван с АПОС №499/08.91.1999 година. Оставено е без разглеждане искането за спиране предварителното изпълнение на същата, което е влязло в сила след оспорване на определението пред ВАС и заповедта е изпълнена, видно от представения по делото протокол от 12.11.2012 година. Следователно, ако има твърдяни неоснователни действия, те не са извършени при липса на надлежен административен акт или при липса на нормативно основание.

          На второ място, по делото не се установява да са налице такива фактически действия, които да са били предприети от административния орган/кмета на Община – Несебър/ по отношение на жалбоподателя, които да продължават и към датата на подаване на искането по чл.250 АПК. Изразът „прекратяване на действия, извършвани от…”/чл.250, ал.1 АПК/ следва да се тълкува, че същите трябва да са започнали да се осъществяват, както и да не са приключили към момента на подаване на искането. Законодателят е предвидил с разпореждане от съда да „се нарежда да бъдат прекратени безусловни действията”/чл.253, ал.2 АПК/, като в тази връзка следва да се има предвид, че биха могли да се прекратяват действия, които се случват сега, в момента. Не може да се прекрати нещо, което е осъществено. В случая се иска осъществяване на контрол върху вече иззет от административния орган, собствен имот.

        На трето място, правният интерес по чл.250, ал.1 АПК възниква, когато осъществените фактически действия имат пряк провопроменящ, правопрекратяващ или правопогасяващ ефект по отношение субективните права и законни интереси на жалбоподателя. В конкретния случай, кметът на Община Несебър осъществява действия по управление на собствения на общината имот, съобразно правомощията му по ЗОС и Закона за концесиите. А предвид твърдението на молителя, че служители на Община – Несебър са разбили и са се настанили в една от сградите, собственост на дружеството, доказателства, за което не са ангажирани в настоящото производство, следва да се посочи, че тези отношения следва да се уредят между дружеството и административния орган по общия исков ред.

       В допълнение към изложеното следва да се посочи, че „Голдън Бъг”ЕООД нееднократно е сезирал Административен съд – Бургас с искания по чл.250 АПК касаещи отмяна на незаконосъобразни действия на общинската администрация и разпореждане извършването на определени действия на служителите на РУП – Несебър във връзка с функционирането на градското сметище / виж Определение №2492 от 09.12.2013 година по адм. дело №2914/2013 година, Определение №90/20.01.2014 година по адм. дело №97/2014 година и Разпореждане №7374 от 21.12.2013 година по адм. дело №2998/2013 година, всички на Административен съд – Бургас/ л.112-124 от делото/.

       По тези съображения, съдът, намира, че искането е неоснователно и следва да се остави без уважение.

        Мотивиран от изложеното и на основание чл. 253 АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ-ми състав

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Голдън Бъг”ЕООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр. Несебър, кв. „Младост”, бл.29, ет.3, представлявано от С.М.А., за прекратяване на незаконосъобразни действия на кмета на Община Несебър.

          Разпореждането може да се обжалва с частна жалба, в 3- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                            

 

                                                  СЪДИЯ: