ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 29.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и девети април                       две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 469 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 16:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  К.Д.К., редовно призован, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Ректор на Бургаски свободен университет, редовно призован, се представлява от адвокат М., надлежно упълномощен, с днес представено по делото пълномощно.

 

СЪДЪТ докладва постъпили по делото молби от жалбоподателя К.Д.К., с искания по доказателствата, както и днес постъпила по факса молба от жалбоподателя за провеждане на делото в негово отсъствие и за допълнение на жалбата му до съда.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ М. – Считам, че така направеното допълнение не може да бъде предмет на правния спор, тъй като обжалването на поставените оценки, тъй като е видно, че въпросната молба е точно за това, се извършва по реда, определен от Правилника за организиране на учебната дейност на Бургаския свободен университет и по своята правна същност те не са индивидуален административен акт по смисъла на АПК.

Що се касае до направените други искания за представяне на доказателства във връзка с това като какъв е назначен К. М. в БСУ, също считам, че са извън предмета на жалбата на жалбоподателя, тъй като в крайна сметка това би могло да се оспори от работодателя, т.е. БСУ.

Считам, че направените с последната молба допълнения са неотносими към правния спор.

Имам възражение относно подсъдността на спора. Считам, че Правилника за организация на учебната дейност на БСУ е подзаконов нормативен административен акт и като такъв първата инстанция за неговото обжалване би следвало да бъде Върховния административен съд.

Подробни съображения за това съм изложил в писмено становище, което представям. Като алтернативно искане в становището съм изложил мнение, че при условие, че не възприемете тази теза за подзаконовия характер на правилника, би следвало да се разглежда като вътрешноустройствен акт и като такъв същият не подлежи на съдебен контрол по реда на АПК.

 

СЪДЪТ по днес постъпилата молба от жалбоподателят К.К. за допълване на жалбата му, намира, че се сочат с искане за отмяна различни от оспорената разпоредба от Правилника за организация на учебната дейност на БСУ актове/действия, по отношение на които няма идентичност относно ответник, правно основание и ред за разглеждане. Поради това, на основание чл.210, ал.2 от ГПК, вр. чл.144 от АПК, производството по настоящото административно дело следва да се раздели, като негов предмет остане оспорването на разпоредбата на чл.28, ал.2 от Правилника за организация на учебната дейност на БСУ. Производството по допълнителната жалба на К.К. за отмяна като нищожни на проведените от К. М. изпити по финансово и данъчно право, следва да бъде отделено и по него образувано друго, след докладването му на председателя на Административен съд – гр.Бургас.

Водим от горното

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

РАЗДЕЛЯ производството по административно дело № 469 по описа за 2013г. на Административен съд – гр.Бургас, като производството по настоящото дело продължава по оспорването от К.Д.К. на разпоредбата на чл.28, ал.2 от Правилника за организация на учебната дейност на БСУ, приет на заседание на Академичния съвет на БСУ с  протокол № 1/11.02.2005г., последно изменен с протокол № 7/30.11.2012г.

ПРЕПИС от настоящото определение, ведно с допълнителната жалба на К.Д.К. – молба с входящ № 4295/29.04.2013г. по описа на Административен съд – гр.Бургас, да се докладва на председателя на Административен съд – гр.Бургас за образуване на отделно производство по искането в молбата за прогласяване нищожността на проведени изпити по финансово и данъчно право.

Определението не подлежи на обжалване.

 

СЪДЪТ намира за основателно възражението на ответника за подсъдността на спора.

Производството е образувано по жалба на К.К. против разпоредбата на чл.28, ал.2 от Правилника за организация на учебната дейност на БСУ, приет на заседание на Академичния съвет на БСУ с  протокол № 1/11.02.2005г., последно изменен с протокол № 7/30.11.2012г., с искане за отмяната й като незаконосъобразна и издадена в несъответствие с чл.44 от ЗВО.

Съгласно разпоредба на чл.28, ал.2 от Правилника за организацията на учебната дейност на БСУ, семестриалните изпити в зависимост от спецификата на учебния курс са писмени, устни, писмени и устни или практически. На основание § 1 от ПЗР на Правилника за организацията на учебната дейност на БСУ, същият е изготвен в съответствие със Закона за висшето образование и другите нормативни актове, регулиращи висшето образование в Р България. Съобразно чл.38 ЗВО, актовете на органите за управление на висшето училище могат да се обжалват пред съда по реда на АПК.

В случая, Правилника за организацията на учебната дейност на БСУ е издаден от административен орган, осъществяващ правомощия в отрасъла на науката и образованието, в резултат на административна дейност и има многократно действие на територията на цялата страна предвид обучаващите се понастоящем студенти и бъдещи такива, не само живущи в община Бургас. Поради това, правилникът има присъщите на нормативните актове белези, посочени в чл.1а от Закона за нормативните актове, определящ нормативните актове като общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, имат нееднократно действие и се издават или приемат от компетентен държавен орган.

С оглед изложеното съдът приема, че се касае за оспорване на разпоредба от подзаконов нормативен акт. Съобразно разпоредбата на чл.191, ал.1 от АПК, според която подзаконовите нормативни актове се оспорват пред Върховния административен съд, както и императивната разпоредба на чл.132, ал.2, т.1 от АПК, определяща родовата подсъдност по делата, Административен съд – гр.Бургас приема, че компетентен да се произнесе по жалбата срещу оспорената разпоредба от Правилника за организацията на учебната дейност на БСУ е Върховният административен съд на Република България. Поради това, ход на делото не следва да бъде даден, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено и делото да бъде изпратено по подсъдност на Върховния административен съд на Република България.

Мотивиран от горното, на основание чл.135 ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 469 по описа 2013г.  на Административен съд – град Бургас.

 

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Върховния административен съд на Република България.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: