РЕШЕНИЕ

 

    811                              дата  05 май 2017г.                град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 27 април 2017 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.А.

Прокурор: Христина Дамянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 468 по описа за 2017 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Д.Р.Р. *** против Решение № 42/20.01.2017г., постановено по НАХД № 2327/2016г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 378 от 19.10.2015г., издадено от кмета на община Несебър, с което, на касатора, на основание чл.3, ал.3 във вр. чл.61, ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет Несебър и за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредбата, е наложена глоба в размер на 1 600 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно и необосновано. Не споделя изводите на съда обосновали потвърждаване на наказателното постановление, като касаторът счита за неправилни изводите на районния съд, досежно това, че отговорността му следва да бъде ангажирана на основание чл.24, ал.2 от ЗАНН, поради което отрича, че може да бъде субект на процесното нарушение. Оспорва също така и компетентността на кмета на общината по изготвяне на АУАН и издаване на НП. Иска се отмяна на съдебното решение и постановяване на ново, с което да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, поради доводите изложени в нея.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество настоящият съдебен състав счете за  неоснователна.

Д.Р.Р. е санкциониран за това, че на 08.08.2015г., около 05,30часа, при извършена проверка на обект – увеселително заведение „Капитан Джак”, находящо се в гр.Несебър, на южния плаж, е констатирано, че Р., в качеството му на управител на процесното заведение, е разрешил и допуснал използването на музика от озвучителна техника, като без заведението е без необходимата шумоизолация, а е разположено в близост до жилищни сгради и хотелски комплекси.  Районният съд е приел, че административнонаказателната процедура е законосъобразно проведена и не са налице допуснати процесуални нарушения при съставяне на АУАН и издаване на НП. По същество е приел, че установеното деяние е съставомерно и е обосновал извод за правомерно ангажиране отговорността на касатора на соченото основание, както и е изложил мотиви, с които е обосновал неприложимост на института на маловажния случай по чл.28 от ЗАНН, поради което е потвърдил наказателното постановление.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания.

С разпоредбата на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър е забранено използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация, както и в откритите обекти в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси в следния времеви диапазон: за периода от месец октомври до месец април включително - след 22,00ч. до 07,00ч., а за периода от месец май до месец септември включително - след 24,00ч. до 07,00ч. Неспазването на тази забрана е скрепено със санкция в нормата на чл.3, ал.3 от Наредба № 1, която предвижда глоба в размер до 5 000 лева за физическите лица или имуществена санкция в размер до 50 000 лева за едноличните търговци и юридическите лица.

В настоящия случай е безспорно установено, че касаторът е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.3, ал.1 от Наредба № 1, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност. Проверката в заведението е била провокирана от постъпило оплакване за високо звучащата музика в 05,30часа, когато е извършена проверката и е констатирано, че озвучаването се извършва от тон-колони поставени в откритата част на заведението, т.е. липсва шумоизолация, а наоколо има жилищни сгради, като музиката се е чувала на разстояние от 100-200метра, както е свидетелствал актосъставителят пред Районния съд.

Неоснователни са възраженията релевирани в касационната жалба, че в случая за административнонаказващия орган е съществувало задължение да търси съставомерността на установеното деяние по Закона за защита от шума в околната среда. Съгласно чл.16а, ал.2 от ЗЗШОС не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч. Точно по същия начин е формулирана разпоредбата на чл.2, ал.2 от Наредба №1. Тази разпоредба, която не предвижда никакви изисквания относно вида  и силата на шума, както и неговия източник,  е доразвита в нормата на чл.3, ал.1 от Наредба №1. Следва да се има предвид също така, че съгласно чл.16, т.1 от ЗЗШОС юридическите лица и едноличните търговци осъществяват дейността си по начин, който не до пуска предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности, определени с Наредбата по чл.11, т.5. Обектът на защита на тази норма е различен от обекта охраняван с нарушената от касатора разпоредба на Наредба № 1. В чл.1 от ЗЗШОС е регламентирано кои обществени отношения се нормират със закона и какъв е неговият обект на защита, като това са оценката, управлението и контрола на шума в околната среда, причинен от автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, както и от промишлените инсталации и съоръжения, включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл.117, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, и от локални източници на шум; определянето на степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива в околната среда и разработването на стратегически карти за шум. Докато с Наредба №1 на Общински съвет Несебър се цели осигуряване на спокойствието на гражданите и на туристите през активния туристически сезон на годината, а не опазване на околната среда, чрез оценката, управлението и контрола на шума в нея и определяне на пределите на шумонатоварване на тази околна среда. Ето защо, за съставомерността на деянието по чл.3, ал.1 от Наредба № 1 е абсолютно ирелевантно какво е нивото на шума измерено по критериите в ЗЗШОС. Достатъчно е да е налице шум от жива музика или озвучителна техника след 24.00ч. излъчвана в открити заведения, разположени в близост до жилищни сгради и хотелски комплекси, които обективни елементи на състава на нарушението в случая безсъмнено са установени, поради което правилно е ангажирана отговорността на касатора на соченото основание.

Неоснователни са възраженията на касатора досежно приложението на чл.24, ал.2 от ЗАНН. Съгласно посочената разпоредба за административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени. По аналогичен  начин е формулирана и разпоредбата на чл.62, ал.2 от Наредба № 1 на община Несебър. В случая, санкционираното лице е управител на процесното заведение за развлечение и в частност – той не го отрича, поради което по отношение на него е приложима цитираната разпоредба и на това основание се явява субект на нарушението.

            На основание гореизложеното, поради липса на отменителни основания, решението следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 42/20.01.2017г., постановено по НАХД № 2327/2016г. на Районен съд Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: