ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,26.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести септември            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 468 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.Х.Д. не се явява, редовно уведомена. За нея се явява адвокат К., с приложено по делото пълномощно.

Ответникът по жалбата- Е.П., главен специалист „Общофункционален контрол” в дирекция „УКОРС” при Община Бургас не се явява, редовно уведомена. За нея се явява юрисконсулт Р..

За ответника по иска Община Бургас се явява юрисконсулт Р..

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Адвокат К. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Р. – Да се даде ход на делото

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адвокат К.- Водя един свидетел, който чака пред залата, но моля с оглед възможността за представяне на доказателства, да дадете възможност на юрисконсулт Р. да представи схемата на пътните знаци и след това да разпитаме водения от мен свидетел.

Юрисконсулт Р. – Представям схема на пътните знаци. Освен това в предходното заседание по повод това, че жалбоподателката твърди, че има стикер за синя зона, представям от директора на Общинско предприятие „Транспорт”, уведомление, с което се потвърждава, че има издаден стикер на жалбоподателката. Водя и допуснатият свидетел.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ – Няма да соча доказателства.

Адвокат К. - Да се приемат представените от Община Бургас съпроводително писмо и скица, както и писмото за наличие на стикер за синя зона на моята доверителка.

 

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА схема на разположение на пътните знаци, както и писмо изх.№ 0830/26.05.2014г. от Общинско предприятие „Транспорт” Бургас.

 

СЪДЪТ пристъпи към разпит на допуснатите в предходното съдебно заседание свидетели, на които сне самоличността, както следва:

И.С.Д., роден на ***г. в гр. Бургас, с постоянен адрес Бургас, ж.к. Славейков, бл. 55, вх.13, ет.5, ап.17, българин, български гражданин, женен, неосъждан, без родство с жалбоподателя. Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината.

 

И.С.Г., роден на ***г. в гр. Бургас, с постоянен адрес, гр.Бургас, ул.Антон Иванов № 40, българин, български, гражданин, неженен, с месторабота Общинско предприятие „Транспорт” към община Бургас на длъжност шофьор-кранист на автомобил. Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината, след което отведен от съдебната зала.

 

Свид. Д.- Вписан съм като вещо лице в списъка на Окръжен съд Бургас. Извършвам автотехнически експертизи. В началото на тази година бях помолен от адвокат К. да посетя един участък от площад „Баба Ганка”, не съм сигурен за улицата, относно поставяне на пътни знаци и тяхното действие, във връзка с вдигнат автомобил от община Бургас. Това се намира точно пред кантората на нотариус Кожухаров. Този участък от улицата е еднопосочен и може да се преминава от посока Окръжен съд към центъра. Намира се пред сградата на филхармонията на гр. Бургас. По посока на движението отдясно няма поставен пътен знак ограничаващ спирането на МПС. Наредба ІІІ и Наредба №18 допускат поставянето на пътни значи от лявата страна на пътя, когато има поставен такъв от дясно, дублиращ от дясно. Там няма поставен пътен знак, който да ограничава спирането и паркирането на МПС. Има поставен такъв само от лявата страна. В началото на улицата има поставен знак, че движението е еднопосочно, а в края „влизането забранено”. Работата ми е такава, че фотоапаратът ми е в чантата и в настоящия момент ситуацията е същата. Правил съм снимки. Улицата е достатъчно широка, от двете страни има паркоместа, има място да премине товарен камион, а камо ли лек автомобил.

Юрисконсулт Р. – нямам въпроси.

Свид. Д., на въпроси на прокурор Червеняков: Не съм бил свидетел на вдигането на автомобила. В момента, в който аз бях там, в началото на улицата има само указателна табела за синя зона и нищо повече. Отдясно няма такъв знак, има от ляво, в посока на движението от съда към центъра, отдясно нямаше знак, отляво имаше.

Съдът освободи свидетеля.

 

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля Г..

Юрисконсулт Р.- Моля да бъдат предявени на свидетеля приложените в преписката снимки.

СЪДЪТ предяви на свидетеля 2 броя снимки, приложени на л. 9 и л.10 от делото.

Свид. Г., на въпроси на юрисконсулт Р.: В участъка, в който бе репатриран автомобила, има поставен знак Б27 веднага след свършването на синята зона. Знакът е в началото, престоят и паркирането са забранени е след него. Автомобилът след този знак няма как да бъде синя зона, защото именно това е целта на знака. В този участък пътят се стеснява и е по-трудно преминаването на автомобили. Там районът е със строеж и преминават и по-големи автомобили, кранове също.

 

Свид. Г., на въпроси на адвокат К.: Водач съм на автомобила, който репатрира автомобила. Бях спрял отстрани за да вдигна автомобила. Бях спрял от дясната страна, но за да вдигна автомобила трябваше да спра по-напред, защото нямаше достатъчно пространство да разпъна левия стабилизатор, за да не се обърне машината. Не мога да отговоря какви са габаритите на автомобила. Знакът „Спирането забранено” се вижда от страната, от която беше спрян автомобилът, от лявата страна посока на движението.

 

Свид. Г., на въпроси на прокурор Червеняков: Автомобилът беше паркиран веднага след свършването на синя зона и след знака, нарушението е след знака.

 

Адвокат К.- Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Р. – Няма да соча други доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ- Нямам други доказателствени искания.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество.

 

Адвокат К.- Моля да уважите жалбата, да отмените предприетото принудително преместване като незаконосъобразно, да присъдите разноските, както и да уважите и предявения иск. Писмени бележки ще представя в указан ми от съда срок. Искам само да акцентирам на следното: 1. В ЗДвП, в чл.94, ал.4 е посочено, че на път с еднопосочно движение се допуска престой и от лявата страна по посока на движението, ако това не пречи на движението на пътните превозни средства, а именно както е бил паркиран автомобила на моята доверителка. Наредба 18/2001г., в чл.9, ал.1 се предвижда, че пътните знаци се поставят отдясно по посока на движението. Вярно е, че могат да се поставят, дублират, но това означава първо да има знак отдясно, отляво или над платното за движение. В случая това липсва, липсва знак пътен знак. Представената скица е непълна, но това си е проблем на Община Бургас. Съгласно чл.3 ,ал.2 от Наредба 18 пътни знаци се поставят по одобрен проект, след съгласуване с всички институции, след решение на Комисия по транспорта. Всичко изложено до този момент и самия факт, че репатриращия автомобил е преминал покрай автомобила на моята доверителка, разпъвайки стабилизатор, означава, че там автомобилът не е пречел на движението на пътните превозни средства, както предвижда разпоредбата на чл.94, ал.4 от ЗДвП. Затова считам, че така предприетото репатриране е изцяло незаконосъобразно, поради което ви моля да уважите жалбата, както и да ни присъдите разноските по делото.

Юрисконсулт Р.- Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да отхвърлите и предявения срещу Община Бургас иск, също като неоснователен и недоказан. Съображенията ми са следните: Установи се по делото, че процесния автомобил е спрял до знак „Забранено спирането на автомобили” и до знак, който предупреждава, че ще бъдат репатрирани със техническо средство тип „Паяк”. Това е една от предпоставките на ЗДвП, чл. 171, т.5 б.б. за репатриране. Установи се още по делото, че автомобилът е спрял в такъв участък от пътя, в който има стеснение на пътното платно и по този начин се затруднява движене на автомобили и най-вече на автомобил с по-големи габарити. Ето защо считам, по отношение доводите на процесуалния представител на жалбоподателя за това, дали поставения знак е в изпълнение на ЗДвП и смятам, че това не е предмет на настоящото производство. Ето защо ви моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, както и иска към Община Бургас и да ни присъдите разноски по делото.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ- Намирам, че жалбата срещу наложена ПАМ е неоснователна. Считам, че законосъобразно и правилно съответния административен орган е наложил процесната ПАМ, като се спазват и материалноправните изисквания за това. Налице е и съответния санкциониращ пътен знак, и не на последно място е наличието на преценка за пречене на движението на МПС в този участък към момента, в който е наложена конкретната мярка. Намирам, че е ирелевантно съда да преценя дали при поставянето на пътния знак са спазени съответните изисквания, факт е, че е бил наличен на конкретното място. По повод иска считам, че също е незаконосъобразен, поради което и в тази част моля да отхвърлите жалбата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на жалбоподателя едноседмичен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: