ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,27.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и седми май                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 468 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.05 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.Х.Д., не се явява, редовно уведомена. За нея се явява адвокат К., надлежно упълномощен.

Ответникът по жалбата Е.П.- главен специалист „Общофункционален контрол” в дирекция „УКОРС” при Община Бургас се явява лично и с юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

За ответника по иска Община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

В съдебната зала присъства прокурор Тиха Стоянова от Окръжна прокуратура Бургас.

 

Адвокат К. – Няма процесуални пречки да се гледа делото. Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Р. – Да се даде ход на делото.

Прокурор СТОЯНОВА – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалба от К.Х.Д. *** против ПАМ „Преместване на пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или упълномощено лице“, осъществено на 17.02.2014г. по отношение на лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег.№ А8344КХ. С оспорването е съединен иск за обезщетение за претърпени вреди от жалбоподателя.

СЪДЪТ констатира допусната нередовност на исковата молба. В същата не е посочен размерът на претендираната сума, поради което следва да бъдат дадени указания на ищцата да конкретизира искането си. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ищцата да конкретизира искането си, като посочи размера на претендираната сума.

УКАЗВА на ищцата, че недостатъците на исковата молба трябва да бъдат отстранени в днешното съдебно заседание, съобразно разпоредбата на чл. 204, ал.2 АПК.

 

Адвокат К. – От името на моята доверителка заявявам, че претенцията е в размер на 43.20 лв. В този смисъл моля претенцията да бъде разгледана и административният орган да възстанови направените по делото разноска в размер на 10 лв. за обжалване на ПАМ, както и да бъде възстановена сумата от 43.20 лева, платени от доверителката ми във връзка с освобождаването на автомобила от наказателния паркинг, където е бил репатриран.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на ищцата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА направеното уточнение на претенцията, като същата да се счита предявена за сумата от 43.20 лева, заплатена за освобождаване на репатрирания автомобил.

 

Адвокат К.– Поддържам жабата от името на моята доверителка, да се приемат представените до момента доказателства. Във връзка с доказателствата, представям и моля да приемете касова бележка №7445/17.02.14г., ведно с фискален бон от същата дата за заплатената сума от 43.20 лева за освобождаване на репатрирания автомобил от наказателния паркинг. Във връзка с доводите изложени в административната преписка, че автомобила на доверителката ми е пречел на останалите превозни средства, представям 3 бр. снимки направени с моя фотоапарат, на които ясно се вижда, че има достатъчно разстояние да преминат не един, а два автомобила. Моля да ги приемете, като на едната снимка на процесния участък има поставен пътен знак, от който е видно, че е еднопосочна улица, знакът е поставен в началото на процесния участък, поради което, съгласно чл.94, ал.4 от ЗДвП „На път с еднопосочно движение се допуска престой и от лявата страна по посока на движението, ако това не пречи на движението на пътните превозни средства”. В този смисъл твърдя, че няма виновно поведение относно паркирането от лявата част на улицата. По отношение на всички доводи, подробно ще изложа в пледоарията по същество.

Юрисконсулт Р. – Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да приемете длъжностна характеристика на лицето, постановило мярката. Моля да приемете административната преписка представена от община Бургас. Във връзка с представения от процесуалния представител на жалбоподателя-ищец снимков материал, моля да не бъде приет като доказателство по делото. На него няма обозначено на коя дата е направена, от кое лице и считам, че не следва да бъде приет като доказателства по делото. Нямам други доказателствени искания.

Прокурор СТОЯНОВА – Жалбата е процесуално допустима, подадена от заинтересована страна, в срок, чрез процесуален представител. Моля да приемете представената административна преписка като доказателство по делото, както и представената длъжностна характеристика на съставителя на акта и писмените доказателства, представени от процесуалния представител на жалбоподателя и ищец по делото относно размера на предявения иск. Нямам доказателствени искания. Да се даде възможност на ответната страна да представи допълнителни доказателства с оглед направените искания. Снимките, които представи процесуалния представител на жалбоподателя-ищец нямат ефективна доказателствена стойност и моля да бъдат приети за сведение на съда. Същите не се знае кога са направени и дали фактическата обстановка е отразена правилно и вярно.

Адвокат К. – С оглед направеното възражение от процесуалния представител на административния орган и община Бургас относно липсата на дати на представените от мен в днешното съдебно заседание 3бр. снимки, имам доказателствено искане - на първо място, моля да задължите административния орган, респ. Община Бургас, да представи по делото в разумен срок, заверено копие от схемата на пътните знаци, ведно с одобрения проект по реда на чл.3, ал.2 от Наредба 18 от 2001г. за сигнализиране на пътищата с пътни знаци, вкл. и протокола от проведеното заседание на комисията по архитектура и благоустройство, с участието или съгласуване на представители на КАТ и служба „Противопожарна безопасност”, за да бъде установено дали така поставените знаци, налични към момента на твърдяното нарушение, са поставени съобразно изискванията на подзаконов нормативен акт, а именно Наредба 18/2001г. На второ място, във връзка с представения от мен снимков материал, моля да доведа за разпит извършилия заснемането в деня на репатрирането на автомобила, а именно това е инж. И. Д., вещо лице към списъка на БОС, когото аз лично помолих да направи заснемане и съответно представих снимковия материал. Нямаше да прибягвам към разпит на свидетели, ако не бяха оспорени тези фотоси, затова и искам да бъде разпитан свидетелят.

Юрисконсулт Р. – Във връзка с направеното искане напълно се противопоставям. Процесуалният представител на жалбоподателя-ищец уточни в днешното съдебно заседание, че ще установява с исканите писмени доказателства дали правилно са поставени знаците. Считам, че този въпрос е ирелевантен към настоящото производство, поради което се противопоставям, на искането за представяне на проекта за сигнализиране на пътищата с пътни знаци и протокола от проведеното заседание на комисията. По отношение на схемата за пътни знаци - не се противопоставям. По искането за допускане до разпит на един свидетел, считам отново за неотносимо към спора, тъй като има достатъчно писмени доказателства към момента на извършеното нарушение, ведно с приложен снимков материал за послужване на съда.

Прокурор СТОЯНОВА – Считам, че искането за допускане на свидетел, който да удостовери достоверността на снимковия материал, за недопустимо, тъй като по делото са приложени доказателства от компетентен орган независимо, че свидетелят е вещо лице към бургаските съдилища, не е този начинът, по който следва официални документи, представени от административния орган, да бъдат оспорени. Също така считам, че направеното искане по отношение събиране на доказателства като Наредба № 18/2001г., също е неотносимо към предмета на спора. Схемата на пътните знаци считам, че е допустимо доказателство и моля да го допуснете.

Реплика на адвокат К. – Само наличието на пътни знаци в процесния участък не следва да бъде абсолютизирано и фаворизирано. Има законен ред – в чл. 9 от Наредба №18 е посочено, че пътни знаци се поставят от дясно на платното за движение, а в ал.3 се казва кога може да се дублират, което и означава да бъдат поставени от дясно, отляво и над платното за движение. Да се откаже на това искане на жалбоподателя да установи тези обстоятелства, означава да се наруши правото му на защита. Не съм виновен, че е снимано избирателно и не е снимано, че е еднопосочна улицата. Когато е еднопосочна улицата означава, че законодателя е предоставил право на едно лице да престоява и от ляво и от дясно на уличното платно, на какво основание може да му се откаже, че това е фактическата обстановка на твърдяното решение.

Юрисконсулт Р. – Също ще моля да бъде допуснат до разпит един свидетел при условията на довеждане.

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка и представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства за относими към предмета на спора. Същите са необходими за изясняване на обстоятелствата по делото, поради което следва да бъдат приети. Искането на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на схема на пътните знаци е основателно и следва да бъде уважено. Следва да бъдат допуснати и поисканите от страните гласни доказателства. Искането за представяне от ответната страна на протокол от заседание, в което е одобрена схемата за пътните знаци, съдът намира за неоснователно, доколкото соченото доказателство е неотносимо към предмета на спора. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната приписка писмени доказателства, както и днес представените от страните- касова бележка № 7445/17.02.2014г. ведно с фискален бон, длъжностна характеристика за длъжността „Главен специалист в отдел „Общофункционален контрол” и три броя снимки.

 

ЗАДЪЛЖАВА община Бургас да представи в срок до следващото съдебно заседание схема на пътните знаци за процесния район.

ДОПУСКА до разпит по един свидетел на всяка от страните при режим на довеждане в следващото съдебно заседание.

ОСТАВЯ без уважение искането на жалбоподателя да бъде задължена ответната страна Община Бургас да представи протокол за одобряване схема на пътните знаци.

 

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.09. 2014г. от 11.40ч., за които дата и час страните се считат за уведомени.

 

               

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: