ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,12.06.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На дванадесети юни                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 468 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БИЛДКОМ ИНВЕСТ” ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.Н. с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Бургас при РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., която представя пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Г.П., редовно уведомен, не се явява.


        
Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Н.: В предходно съдебно заседание е допуснато събиране на гласни доказателства, с оглед на което молим да бъде разпитан свидетелят В. Й. Ж., който водим в днешно съдебно заседание. Същият е един от управителите на „Сироко” ООД и с разпита ще установяваме това, че оспорваната декларация е отразена в дружествените книги и е валидно дадена и дебитът, който е предвиден за този строеж е предвиден в общия дебит на водопровода.

Нямам искане за експертиза.

Юрисконсулт К.: Ако трябва да разпитаме някой, това е лицето, от което изхожда декларацията. Противопоставям се на разпита на свидетеля В. Ж..

Адв.Н.: Воденият в днешно съдебно заседание свидетел е другият управител на дружеството.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият в днешно съдебно заседание свидетел, чиито показания съдът ще цени с крайния си съдебен акт.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

В. Й. Ж. – 40г., български гражданин, неосъждан, семеен, от гр.***, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК обеща да говори истината.

 

Адв.Н.: Моля да предявите на свидетеля приложената по делото декларация, находяща се на лист 87 от делото, без изписване на име под текста на „долуподписаният”.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля В. Ж. декларацията, приложена на стр.87 от делото, без изписване на име под текста „долуподписаният”.

 

Адв.Н.: Позната ли Ви е тази декларация, заведена ли е в документите на „Сироко” ООД и предвидено ли е ползване на водопровода от тази фирма?

Свидетелят Ж.: Запознат съм с декларацията. Известна ми е. При встъпването ми в длъжност като управител на „Сироко” ООД ми попадна тази декларация и ми е известно, че е декларирано правото на ползване на водопровода от тази фирма.

Адв.Н.: Инцидентна ли е тази декларация или по принцип се дават и други такива декларации?

Свидетелят Ж.: Давани са и други такива декларации, но те се съобразяват с дебита на водопровода. Доколкото знам, такава е практиката. Когато има частен водопровод, винаги трябва да има такава декларация.

 

Адв.Н.: Моля съдът да предяви на свидетеля приложената по делото декларация, находяща се на лист 48 от делото с попълнени имена на управителя.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля В. Ж. декларацията, приложена на стр.48 от делото с изписани имена след текста „долуподписаният”.

 

Адв.Н.: Запознат ли сте с декларацията находяща се на лист 48 от делото, на която са попълнени имената на управителя Боян Георгиев Бонев?

Свидетелят Ж.: Това е същата декларация, но с изписани имена на управителя на дружеството към онзи момент.

Адв.Н.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Юрисконсулт К.: Коя от двете декларации е заведена в архивите на дружеството – декларацията с изписаните имена или другата, която е празна бланка?

Адв.Н.: Възразявам. Бланката не е празна. Има подпис и печат.

 

Свидетелят Ж.: Декларацията, която е с попълненото име и с дата съм я виждал в архивите на дружеството.

Юрисконсулт К.: Свидетелят си противоречи. Първо каза, че първата декларация е заведена в книгите на дружеството, а сега твърди друго.

Свидетелят Ж.: Това е същата декларация, но не е била попълнена с имена.

Юрисконсулт К.: Коя декларация видяхте в дружеството?

Свидетелят Ж.: Видях попълнената с имена декларация.

Това, което мога да декларирам е, че фирмата е запозната с обстоятелството, че с тези декларации се предоставя право на ползване на частния водопровод.

Юрисконсулт К.: От кой момент дружеството става ЕООД?
         Свидетелят Ж.: Не мога да кажа, трябва да се направи справка в регистъра.

Юрисконсулт К.: Защо в декларацията пише „в качеството си на представляващ „Сироко” ООД”, печатът, който е положен е на дружеството като ЕООД?

Свидетелят Ж.: Не мога да отговоря.

Юрисконсулт К.: От коя година сте управител на това дружество?

Свидетелят Ж.: Не помня точната дата.

Юрисконсулт К.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.Н.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото договора за строителство, от който се вижда, че дружеството „Сироко” ЕООД действително е изградил този водопровод.         Представям също така и заверен от страна на „БГ Хоумс” ООД  копие на предварителен договор с ВиК за присъединяване към водоснабдителната мрежа.

Други доказателствени искания нямам.

 

Юрисконсулт К.: Нямам доказателствени искания.

Относно представените в днешно съдебно заседание доказателства:

Не възразявам по приемането на копието на договора с ВиК, но считам неотносим по отношение на договора за строителство, тъй като  договорите свързани с изпълнение на СМР считам неотносими.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Н.: Моля да уважите жалбата и да отмените заповедта, с която е отменено строителното разрешение, като незаконосъобразна. Считам, че от представените по делото доказателства се установява, че е осигурено захранване и с ел.енергия и с вода на бъдещите жилищни сгради. Считам, че не е налице неизпълнение на изискванията на чл.143, ал.1, т.3 от ЗУТ.

Подробни аргументи ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок.

 

Юрисконсулт К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да постановите решение, с което да оставите в сила процесната заповед. Според чл.143, ал.1, т.3 от ЗУТ инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват след представяне на договори с експлоатационните дружества. От самата разпоредба е ясно, че нарушение би могло да се извърши дори и само с непредставянето на такъв договор.

На практика, при проверка на издаденото разрешение и инвестиционни проекти не са открити към оня момент такива договори, които да доказват техническата възможност за присъединяване на строежа „Жилищни сгради” към мрежата на ВиК или на което и да е друго дружество в качеството на експлоатационно предприятие. В тази връзка считаме, че издаденото разрешение за строеж и инвестиционният проект са незаконосъобразни и правилно е постановена процесната заповед.

 

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: