ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,24.04.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и четвърти април                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 468 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БИЛДКОМ ИНВЕСТ” ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Н., която представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Регионален отдел „Национален строителен контрол” - Бургас при РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А., която представя пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Г.П., редовно уведомен, не се явява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Н.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

        

         Адв.Н.: Поддържам жалбата.

         Представям Учредителен акт на едноличното дружество, който доказва връзката между този имот и лицето П. С. М.. Във всички предварителни и окончателни договори с ел.разпределителни дружества и дружествата за водозахранване са отбелязани два имота, които са обединени. В резултат на това обединение от имот № 015227 и имот № 015228 се образува новия имот № 015422. В Заповед 372/13.11.2012г. за одобрение на ПУП е записано, че този имот е образуван от тези два имота. Предварителният договор касае двата имота, защото още тогава е започнало инвестиционното намерение там. Предварителният договор и окончателният договор се отнасят за тези два имота.

         Представям декларация от дружеството „Сироко” ЕООД, който е собственик на отклонение на главен водопровод и декларация, която е подписана от Б. Г. Б.. Тъй като това дружество в момента е с други двама управители, с тази декларация Б. Б. валидизира своя подпис и те потвърждават тази декларация с нотариална заверка на подписите. Заверката е с днешна дата.

Освен това, представям и Предварителен договор с „В и К” за присъединяване към водоснабдителната мрежа, който е подписан с лицето П. М., пак за тези два имота. Предварителният договор ми е представен като копие и поради това не съм го заверила.

         Юрисконсулт А.: Оспорвам жалбата.

         Оспорвам представеният предварителен договор и с оглед становището, че не може да бъде заверен от процесуалния представител на жалбоподателя, моля да не го приемате като доказателство. Отделно от това смятам, че същият е абсолютно неотносим, тъй като разрешението за строеж е отменено именно на основание чл.143, ал.1, т.3, а при проверка от служители на РОНСК.гр.Бургас е установено на място, че към преписката послужила за издаване на отмененото разрешение за строеж безспорно не се намира предварителен договор. Още повече и в самото разрешение за строеж представено по делото, са упоменати документите, послужили за издаване на същото. След прочит на същите, се установява, че е бил представен единствено предварителен договор с електроразпределителното дружество „ЕВН”, а липсва предварителен договор с „В и К”. Спомената е единствено декларация, която е без име и дата и без нотариална заверка. В тази връзка оспорвам и представената в днешно съдебно заседание декларация, от която е видно, че в последствие е довписана с име и дата. Същото се установява по безспорен начин, тъй като по делото е представена предоставената от Община Несебър декларация, която е заверена с „Вярно с оригинала” от Община Несебър, която се е намирала в преписката, послужила за издаване на разрешението за строеж. Считам, че друга такава декларация представена в настоящото производство е неотносима, тъй като безспорно същата се представя на много по-късен етап - едва след издаване на разрешение.

         Оспорвам съдържанието на декларацията.

         Адв.Н.: Ще се ползвам от декларацията и моля да ми бъде дадена възможност да представя надлежно заверен екземпляр от предварителния договор.

         По отношение на декларацията, заявявам следното: Да, в декларацията не е написано името на управителя на дружеството, но са записани данните на дружеството и към него момент представляващ е бил едно единствено лице и това е Б. Г. Б.. Подписът действително е на Б. Б. и с днес представената декларация той потвърждава своето изявление, което е дал на 05.01.

         Моля да се обърнете внимание, че втората декларация, с която дават съгласието доверителят ми да се включи в собствения на дружеството „Сироко” водопровод, също е дадена преди датата на издаване на строителното разрешение. Единствено нотариалната заверка на тези подписи е извършена едва днес.

         Моля да се има предвид, че по съществото си тази декларация, като съдържание, тя изразява съгласието на собственика на съоръжението за включването на строежа към изградената водопроводна мрежа и поради това считам, че са налице изискванията, които са били към момента на издаването на строителното разрешение на основание чл.143, ал.1, т.3.

         Ето защо държа да се ползвам от тази декларация.

         Моля да при режим на довеждане да допуснете до разпит лицето Б. Б., за да потвърди негов ли е подписът и давал ли е тази декларация да се приложи по преписката.

         Юрисконсулт А.: Не оспорвам авторството, оспорвам съдържанието на декларацията.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

На основание чл.193 от ГПК

ОТКРИВА производство по оспорване съдържанието на представената в днешно съдебно заседание декларация от Б. Г. Б. с дата 05.02.2005г.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателят да представи същата по делото в оригинал

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства в производството по оспорване съдържанието на посочената декларация.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да ангажира  други доказателства в това производство.

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако се ползва от представеният в днешно съдебно заседание Предварителен договор за присъединяване към водоснабдителната врежа, трябва да представи същият надлежно заверен в следващото съдебно заседание.

 

Адв.Н.: В момента разполагам с оригинала на оспорената декларация и го представям.

Юрисконсулт А.: Не възразявам да се приеме току-що представеният оригинал на оспорената декларация.

 

С оглед на това съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателство по делото оригинален екземпляр от декларация, с нотариално удостоверение на подписите от 24.42013г. и оригинален екземпляр на декларацията от Б. Г. Б. от 05.02.2005г.

ВРЪЩА на жалбоподателя първоначално представените по делото заверени преписи от тези документи.

 

ЗАДЪЛЖАВА Община Несебър в 7-дневен срок от уведомяването, да представи инвестиционен проект за строеж „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради № 2 и № 4”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 39164.15.459 в местността „Сулджана” по кадастралната карта на с.Кошарица, община Несебър, област Бургас, с инвеститор „Билдком Инвест” ООД.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.06.2013г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: