Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

23.06.2011 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на втори юни, две хиляди и единадесета година,  в състав:

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: Лилия Александрова

                                                                                                            Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Желязко Георгиев изслуша докладваното от съдия Енчев КАХД № 468/2011 година.

 

Производството е по реда на чл.14 ал.3 от ЗСПЗЗ във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 1951/29.12.2010 година, постановено по гр.д. № 8471/2010 година на Районен съд – гр.  Бургас е отменено решение № 2818/11.06.2009 година на ОС “Земеделие” – Созопол, в частта с която на наследниците на Я. Н.К. е отказано възстановяване в реални граници правото на собственост върху нива с площ от 7,150 дка в землището на село Черноморец, местността “Акра”- р-л ІІІ, т.5 от решението и на наследниците на това лице е възстановен имота – с индивидуализация на неговите граници, съгласно приложена скица, обявена за неразделна част от решението.

Това съдебно решение е оспорено от ОСЗ гр. Созопол, представлявана от гл. юрисконсулт Ж. Д.- Л. В жалбата се поддържа, че решението на РС е материално незаконосъобразно предвид обстоятелството, че имотът попада във военно поделение и възстановяването му - по реда на ЗСПЗЗ - е недопустимо. Решението се оспорва и в частта за присъдените разноски, дължими от административния орган, съобразно уважената част от претенцията на жалбоподателите – наследници на Я. Н.К. Иска се отмяна.

В съдебно заседание касаторът не взема становище.

Ответниците по касационната жалба Я.С.Я. и Т.С.Я. не вземат становище.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че жалбата е основателна.

Съдът намира, че жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Районният съд е установил по безспорен начин, че претендираният имот попада изцяло в площта на имот № 10 по КВС, който е записан като терен на МО- зона която не подлежи на земеразделяне,  въпреки това е приел, че няма пречка да бъде проведена успешно реституция по отношение на имота. Този извод е формиран на база заключение по назначената съдебно техническа експертиза, според която, намиращите се в имот № 10 сгради не са нанесени и заснети в картата на землището, поради липса на строителни книжа. Пак поради липса на документи вещото лице не е могло да установи дали в имота има изградени подземни комуникации.

Първоинстанционният съд е намерил, че след като не може по категоричен начин да се установи има ли реализирано мероприятие върху имота предмет на решението на ОСЗ, то не съществува пречка правото на собственост да бъде възстановено в реални граници.

От друга страна, съдът е приел, че няма данни правото на собственост на държавата върху терена да е запазено по реда на чл.24 ал.3 от ЗСПЗЗ, доколкото липсва решение на Министерски съвет в тази насока.

Формирания с решението краен извод на съда е незаконосъобразен.

Според чл.7 ал.4 от ЗДС, собствеността върху имоти - публична държавна собственост, не подлежи на възстановяване. Съгласно § 16 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 17 от 2009 година – в сила от 10.03.2009 година), неприключилите до влизането в сила на този закон производства по възстановяване на собствеността върху имоти - публична държавна собственост, и имоти - публична общинска собственост, се прекратяват.

В хода на касационното производство е представен и приет като доказателство АДС № 0610/25.11.2003 година, удостоверяващ право на собственост на държавата върху имот № 10 по КВС и предоставянето на последния в управление на МО.

При това положение първоинстанционния съд е възстановил правото на собственост - в реални граници - върху 7, 150дка, по отношение на имот публична държавна собственост, предоставен в управление на Министерство на отбраната.

Цитираната норма от ЗУТ е процесуална и преурежда съществуващите реституционни правоотношения от момента на влизането и в сила. Предвид липсата на приключило, със стабилен административен акт, производство по възстановяване правото на собственост върху заявената нива с площ от 7,150 дка в землището на село Черноморец, местността “Акра” административният орган е следвало да прекрати производството, инициирано от наследниците на Я. К.

Вместо това, той се е произнесъл с акт по същество.

От своя страна, РС е следвало да отмени решение № 2818/11.06.2009 година на ОС “Земеделие” – Созопол – в тази част и да върне преписката с указание за постановяване на акт, с който производството се прекратява.

Предвид изложеното, настоящият касационен състав намира, че решението на РС следва да се отмени, като вместо него се постанови решение, с което решение № 2818/11.06.2009 година на ОС “Земеделие” – Созопол, в частта с която на наследниците на Я. Н. К. е отказано възстановяване в реални граници правото на собственост върху нива с площ от 7,150 дка в землището на село Черноморец, местността “Акра”- р-л ІІІ, т.5 от решението следва се бъде отменено, а преписката да се върне на ОС “Земеделие” – Созопол с указание за прекратяване на реституционното производство в тази част.

Затова, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2 и  чл.222 ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ решение № 1951/29.12.2010 година, постановено  по гр.д. № 8471/2010 година на Районен съд – гр.  Бургас,

като вместо него постановява

ОТМЕНЯ решение № 2818/11.06.2009 година на ОС “Земеделие” – Созопол, в частта с която на наследниците на Я. Н.К. е отказано възстановяване в реални граници правото на собственост върху нива с площ от 7,150 дка в землището на село Черноморец, местността “Акра”- р-л ІІІ, т.5 от решението

ВРЪЩА преписката на ОС “Земеделие” – Созопол с указание за постановяване на решение на прекратяване на административното производство – в тази част.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                                   

 

       2.