ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 29.05.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и девети май                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 467 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ КООПЕРАЦИЯ НА ТРУДОУСТРОЕНИТЕ „ЧЕРНОМОРКА“ представляван  от  Председателя М.М.И.-И., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.Д.П., надлежно упълномощена, с представено  по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО СИРР ПРИ ОБЩИНА БУРГАС – редовно уведомен, не се явява. Изпраща за  представител ю.к. З. Х., с представено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА БУРГАС - редовно уведомен, изпраща за процесуален представител ю.к.З. Х., с представено пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕМИ“ ООД  Д.С. - редовно уведомен, изпраща за процесуален представител адв.К., с представено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице арх.В.Д.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Х.:Да се  даде ход на делото.

АДВ.К.:Да се даде  ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва, че по делото е постъпило допълнение към заключението по  назначената по делото съдебно-техническа експертиза с входящ № 5030/18.05.2017 година, в предвидения седмодневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр. с чл.144 АПК.

 

          Вещото лице В.Д. със снета по делото самоличност.

 

          Съдът пристъпи към изслушване на експертиза.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.- Поддържам експертизата, която съм направила- първоначалната и допълнителната.

          ВЪПРОС НА АДВ.П.- В отговора на въпрос№2 пишете, че подхода е бил отразен в  плана за регулация и застрояване, но видно от представената преписка в плана за регулация и застрояване има ли отразяване на този подход, защото аз не го виждам да е отразен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.- Принципно ПУП-вете се изработват върху геодезическа основа, която дава  представа за изградените сгради, огради,  за наличието на  инфраструктура, осветителни тела, озеленяване. Геодезическата снимка- входа  към дворното място е означен със стрелка, която стрелка  е пренесена  в извадката от плана, но не мога да кажа по каква причина не е пренесена в плана за застрояване. Всички други геодезически знаци са налице, така както сравнявам.

ВЪПРОС НА АДВ.П. - Следва ли да бъде отразена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Всички части  трябва да се работят  по геодезическата снимка. Трява да бъдат отразени от геодезическата  снимка. Имам предположение, тъй като е дадено като пристрояване, може би  по тази причина я е изтрил колегата архитект.

ВЪПРОС НА АДВ.П. - Има ли геодезически знак за вход в ограда?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.- Имам предвид Наредбата за геодезическите знаци, това е вход в ограда. Явно оградата е изградена по имотната граница.

ВЪПРОС НА АДВ.П.- Има ли отразени огради в геодезическата снимка, в проекта и в плана за регулация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Няма знаци за ограда.

ВЪПРОС НА АДВ.П. - Този въпрос задавам  във връзка  със следващите въпроси, свързани с машините и съоражнията, които се обслужват от този вход. Машините и съоръженията от  къде се обслужват?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Посетих  мястото и направих оглед.От към улицата има директен  вход,  има изграден още едни вход, който се ползва за да се изнасят или внасят машините. Написала съм входа с какви размери е, но не съм мерила машините. Вероятно те могат да минат.

ВЪПРОС НА АДВ.П. – Следващият ми въпрос е свързан с отстоянията. Допустими ли са тези отстояния в една регулация, каквато е настоящата- 257 см. и 90 см.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.- Ако сградите си останат като  свободно  стоящи, това е недопустимо, тъй като при едноетажни сгради е необходимо отстояние от три метра.  В случая едното е 90 см.,  а другото е 257 см. и тъй като има изрично условия регулационната граница да мине по квотите на собственост, тези регулация не може да бъде изместена и по тази причина от общината  на експертен съвет е дадено съгласие да се премине към сключено застрояване, за да отпадне това изискване.

ВЪПРОС НА АДВ.П. - В този случай следваше ли да има и съгласие на Кооперация на трудоустроените „Черноморка“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Дали да е сключено застрояването или не, със заповед е допуснато изработване на ПУП. Тази заповед на стр.26 и стр.27 в делото, вътре е посочено основанието, което изисква съгласие на заинтересованите страни. Аз не съм имала за задача да търся съгласие. Има съгласие на общината. Не открих съгласие на кооперацията.

ВЪПРОС НА АДВ.П. - Има отговор на този въпрос. По допълнителното заключение  на въпрос №2 – какво имате предвид под това че има „специфично  форма на УПИ“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Принципно има норми за размери на урегулираните поземлени имоти, кагато  те тепърва  ще се проектират, но има такива заварени,  които са с нестандартна форма и размери. Този имот е с размери  с лице  98.58 м. и дълбочина 12.00  м., което е  извън стандарта. Той е застроен и няма възможност да се дават вариати  за разпределение по квоти. Аз лично не намерих.

Ю.К.ХРИСОВ- Нямам въпроси към вещото лице. Да се приема  заключението.

АДВ.К.- Нямам въпроси към вещото лице. Да се приема  заключението.

АДВ.П.- Оспорвам допълнителното заключение, в отговора на  на въпрос №2. На стр.№4, в изписването на въпрос №7  вещото лице е записало ЗТСУ, но мисля, че е техническа грешка.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – На стр.№4, въпрос №7 вместо „ЗТСУ“ да се чете „ЗУТ“, допуснала съм техническа грешка при преписването на въпроса.

Съдът след като изслуша заключението на вещото лице и изразените от процесуалните представители на страните становища, намира същото за мотивирано, пълно и обективно, поради което

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице архитект В.Д..

Да се изплати на вещото лице възнаграждение  в размер на 600.00/шестстоти/ лева от внесените по делото депозити от страните, които са поискали изготвянето на  назначената по делото експертиза.

АДВ.П. - Аз нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.К.- Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.ХРИСОВ - Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.П.- Уважаеми господин съдия, моля да  уважите жалбата като основателна и доказана. Очевидно и от изслушаното в днешното съдебно заседание заключение е видно, че въпросния ПУП не отговаря на изискванията за съдържание, съгласно Наредба №8. Най-важното ни основание е, че липсва съгласие на Кооперация на трудоустроените „Черноморка“ като суперфициален собственик на постройката, съгласно  чл.183 от ЗУТ. Моля да ми дадете възможност да представя допълнително писмени бележки по делото. Моля да уважите искането за направените разноските, за което  представям списък.

Ю.К.Х.- Моля за отхвърляне на жалбата. Моля за ю.к.възнаграждение  и ни присъдите разноските. Моля да ми дадете срок за писмени бележки. Това изявление е от името  на двете страни, които представлявам.

АДВ.К.- Моля да оставите жалбата без уважание. Считам заповедта  за законосъобразна. Представям списък на разноските. Моля да ми дадете срок за писмени билежки.

АДВ.П.- Правя възражение за адвокатското възнаграждение, същото не е съобразено с Наредба №1 за адвокатските възнаграждения. Същото е прекомерно и моля да не бъде уважавано в този размер.

Съдът определи 7 дни срок за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът   счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: