ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.03.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,          ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и седми март                           две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 467 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ КООПЕРАЦИЯ НА ТРУДОУСТРОЕНИТЕ „ЧЕРНОМОРКА“ представлявана  от Председателя М.М.И.-И., редовно и своевременно призована, не се явява. Представлява се от адв.Д.П., надлежно упълномощена, с представено  по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО СИРР ПРИ ОБЩИНА БУРГАС – редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща за  представител ю.к. Х., с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА БУРГАС - редовно и своевременно призована, не изпраща процесуален представител.

 ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕМИ“ ООД  Д.С. - редовно и своевременно призована, изпраща за процесуален представител адв.К..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Х. : Да се  даде ход на делото.

АДВ.К.: Да се даде  ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Делото е образувано по жалба от КООПЕРАЦИЯ НА ТРУДОУСТРОЕНИТЕ „ЧЕРНОМОРКА“, ЕИК 102003334,със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“***“ № 2, представлявана от председателя М.М.И.-И., чрез пълномощник адвокат Д.П. – САК, против Заповед № 123/18.01.2017г., издадена от заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е одобрено изменение на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ XIII в кв.135Б по плана на ЦГЧ, с идентификатор 07079.608.105 по КК на гр.Бургас.

Иска се отмяна на оспорения административен акт.

 

Съдът указва на жалбоподателя, че носи доказателствена тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата и че същия следва да докаже съществуването на някои от основанията на чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразност  на  оспорения административен акт.

Указва на ответника, че в негова тежест е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания  административен  акт и наличието на законовите изисквания при издаването му.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

          АДВ.П.: Поддържам жалбата, заедно с доказателствата, които сме приложили. Поддържам молбата за назначаване на съдебно-техническа експертиза, депозирана в съда на 24.03.2017 година.

          Ю.К.Х.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по доклада. Представили сме цялата преписка. Не възразявам да се изготви експертизата. Моля да се назначи за вещо лице урбанист. Моля да ми дадете  възможност да поставя въпроси.

          АДВ.К.: Оспорвам жалбата. Не възразявам да се допусне експертиза. Моля за срок да задам въпроси към експертизата.

След изслушване на процесуалните представители на страните съдът намира за оснавателно искането за назначаване по делото на съдебно-техническа експертиза,  направено с молба с входящ №2968/24.03.2017 година от името на процесуалния  представател на жалбоподателя, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото съдебно-техническа експертиза /СТЕ/, която да отговори на поставените в молбата въпроси.

НАЗНАЧАВА за вещо лице по делото арх.В.Й.Д. със специалност архитектура, квалификация-архитект, която след запознаване с материалите по делото и необходимите документи във връзка  с поставените въпроси да отговори на задачите, поставени  по допуснатата СТЕ.

Съдът дава  пет дни срок на процесуалните  представители на ответната и заинтересованата страна,  в който същите следва да поставят  в писмен вид въпросите, на които считат, че следва да бъде отговорено със заключението по допусната и възложена СТЕ.

Съдът ОПРЕДЕЛЯ  депозит в размер на 300.00/триста/ лева,  който да се внесе в 7 дневен срок от жалбоподателя по делото респ. неговия процесуален представител.

Съдът ОПРЕДЕЛЯ  по 150.00/сто и петдесет/ лева депозит  за ответната и заинтересованата страна, които следва да бъде внесени не по- късно от 3 дневен срок от датата на поставяне на въпросите, на които следва  да отговори  вещото лице от името на ответната страна и заинтеросаваната страна „ЕМИ“ ООД.

След внасяне на  депозита по делото същото да бъде предоставено на вещото лице за изготвяне на заключението по допусната съдебно-техническа експертиза.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.05.2017 година  от 13:00 часа, за която дата и час страните  се считат редовно уведомени.

Вещото лице да бъде уведомено след внасяне на депозита, че следва да изготви заключението в срок, не по-късно от 7 дни преди датата на насроченото открито съдебнто заседание.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: