ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.05.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  петнадесети май                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 467 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ КООПЕРАЦИЯ НА ТРУДОУСТРОЕНИТЕ „ЧЕРНОМОРКА“ представляван  от  Председателя М.М.И.-И., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.Д.П., надлежно упълномощена, с представено  по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО СИРР ПРИ ОБЩИНА БУРГАС – редовно уведомен, не се явява. Изпраща за  представител ю.к. З. Х., с представено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА БУРГАС - редовно уведомен, изпраща за процесуален представител ю.к.З. Х., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕМИ“ ООД  Д.С. - редовно уведомен, изпраща за процесуален представител адв.К., с представено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице арх.В.Д.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Х. : Да се  даде ход на делото.

АДВ.К.: Да се даде  ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата и възложена съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 4507/05.05.2017г., т.е. в предвидения седмодневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр. с чл.144 АПК.

Съдът сне  самоличността на вещото лице, както следва:

 

В.Й.Д.- 60г., българка, български гражданин, неосъждана,  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

 

ВЕЩО ЛИЦЕ Д.- Уважаеми господин съдия, искам да кажа, че съм пропуснала да отговоря на въпросите в молбата, представена от процесуалния представител на Община Бургас. Грешката е моя и моля съда да ми даде възможност да внеса допълнителни отговори.

 

АДВ.П.- Да се даде възможност на вещото лице да отговори на поставените въпроси.

 

Ю.К.Х.- Моля  вещото лице да  отговори на поставените въпроси.

 

Съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на вещото лице Д. да отговори на въпросите, на които не е могла да даде отговор  в своето заключение, като следва да ги депозира не по-късно от 7 дни преди датата на следващото съдебно заседание. Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  29.05.2017 година 14:00 часа,за която дата и час страните  и вещото лице са  редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: