ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети май                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 467 по описа за 2015 година

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.П.К., редовно призован, не се явява. За него - адв. А.А., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА – Кмет на Община П., редовно призован, представлява се от адв. Б., с представено от днес пълномощно.

 

          По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба на А.П.К. против Заповед  РД-16-90/05.02.2015 г., постановена от кмета на Община П., с която е разпоредено да бъде премахнат установен незаконен обект „Бетонова рампа на две нива” над участък от ул. „О.” и пешеходна зона, находящ се пред имот и прилежаща сграда в УПИ ХІV-319, в кв. 30 по плана на гр. К., Община П., с административен адрес: гр. К., ул. „О.” № **.

 

         АДВ. А.: Моля да уважите жалбата.

Направили сме доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза с поставени от мен въпроси, които моля да уважите и евентуално ако уважите това искане, да предоставите срок за поставяне на уточняващи въпроси.

Моля да уважите и направеното доказателствено искане за разпит поне на един свидетел и то по-специално председателя на приемателната комисия на обекта, който безспорно е приемал строежът без забележки, но той може да заяви дали към този обект е съществувала рампа, с която обектът е бил използван по неговото предназначение. Направили сме доказателствено искане за разпит на лицето направило надзор на строежа, но оттегляме това искане. Намирам, че с разпита на председателя на приемателната комисия ще се установи фактическата обстановка по делото.

Поддържам и формулираните в сезиращата съдът жалба доказателствени искания, описани в т. І, от т. 1-4, по силата на които сме изискали ответната Община П. да представи за прилагане по делото на подробно описани документи, които се съхраняват в общината.

         На този етап нямаме други доказателствени искания.

         АДВ. Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. 

Във връзка с доказателствените искания по т.І от жалбата, считам, че поисканите документи са неотносими към предмета на делото, тъй като те касаят изграждането на обект, който е изграден в собствения на жалбоподателя поземлен имот и за чието изграждане, респективно законност, не се спори по настоящото дело. Предмет на спора е законосъобразност на заповед за премахване на изграден извън чертите на собствения на жалбоподателя имот - обект, а именно „Бетонова рампа на две нива”.

По отношение на искането за разпит на свидетел се противопоставям, тъй като поисканият свидетел за обстоятелствата, които бяха посочени днес, могат да се установят от отразеното в протокола за приемане на жилищния обект, който е отделен от процесния незаконен обект, чието премахване е наредено.

По отношение на искането за допускане извършване на съдебно-техническа експертиза предоставям на съда, като в случай, че бъде допуснато извършването на такава експертиза, представям молба с нарочни въпроси, като моля същите да бъдат поставени за отговор на вещото лице.

         Представям и удостоверение от Община П. с извадка от действащия план на гр. К. с отразяване на имота на жалбоподателя и процесния незаконен обект.

Моля да ми бъде дадена възможност да сочим и други доказателства.

 

         С оглед заявените от страните искания и по доказателствата, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         По повод формулираното искане да бъде задължена ответната Община П. да представи по делото заверени копия от посочени в жалбата документи (лист 5, І, от т.1-4), съдът намира, че така поисканите доказателства са процесуално допустими. По отношение на тяхната относимост към предмета на спора, съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт след надлежното им представяне и приемане по делото, с оглед на което и предвид процесуалната допустимост на така формулираното доказателствено искане, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА ответника по оспорване, в 14-дневен срок считано от днес, да изпрати за прилагане по делото на поисканите от жалбоподателя документи, съхранявани в Община П., посочени в сезиращата съдът жалба (лист 5, І, от т. 1-4).

         По повод формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствено искане, а именно за разпит в качеството на свидетел на лице участващо като „Председател на приемателна комисия” за приемане на собствен на жалбоподателя изграден строеж, съдът намира така формулираното доказателствено искане за процесуално недопустимо. Фактите и обстоятелствата, по които така поисканият свидетел следва да даде показания би следвало да са обективирани в нарочно изготвен и подписан от този свидетел официален документ – протокол, удостоверение, акт за приемане или друг, по силата на който официален документ строителният обект е приет и въведен в експлоатация. В този смисъл, съдът намира за процесуално недопустимо събирането на гласни доказателства за удостоверяване на факти и обстоятелства, обективирани в нарочно съставен официален документ.

С оглед на това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТХВЪРЛЯ искането за призоваване и разпит в качеството на свидетел на председателя на приемателната комисия, приела собствения новоизграден от жалбоподателя строеж.

         УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя възможността до следващото съдебно заседание да представи за прилагане по делото на заверен екземпляр от официалния акт, в който са обективирани възприятията на приемателната комисия.

         По повод формулираното от страните доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът намира същото за процецесуално допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с въпросите формулирани от жалбоподателя в сезиращата съдът жалба (лист 5, гърба), както и с въпросите формулирани от процесуалния представител на ответника депозирана в днешно съдебно заседание нарочна писмена молба, да даде заключение в отговор на така поставените въпроси.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 500 лв., 250 лв. от които платими от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес и 250 лв. платими от ответника в 7-дневен срок считано от днес, в който срок страните следва да представят платежни документи удостоверяващи внесените от тях предварителни депозити.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по така допуснатата съдебно-техническа експертиза С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.09.2015 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: