Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1036            16 юни 2014  година                   град  Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ- ми състав, в открито съдебно заседание на единадесети юни, две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

                                                             

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова административно  дело  номер  467  по описа за  2014 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството по делото е образувано по жалба на А.Ю.З. *** против мълчалив отказ по чл.278 АПК за отсрочване изпълнението на влязла в сила Заповед № ДН-02-ЮИР-111 от 30.05.2012 година на началника на РДНСК, Югоизточен район.

        Жалбоподателят, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че  с молба, вх. №ТВ-218-00-151 от 15.01.2014 година е поискал отсрочване на принудителното изпълнение на цитираната заповед. Административният орган не се е произнесъл изрично по искането му за отсрочване на изпълнението, поради което иска от съда да отмени отказа и да задължи административния орган да се произнесе по искането по чл.278 АПК.

       Ответникът по жалбата- Началникът на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и моли съда да я остави без уважение. Представил е административната преписка. Не ангажира допълнителни доказателства.

       Заинтересованата страна- З.М.З., редовно уведомена, не се явява, не се представлява и не е взела становище по жалбата.

       Административен съд - Бургас, като взе предвид изложените в жалбата доводи, съобрази събраните по делото доказателства и закона, намира за установено следното :

Жалбата е подадена от легитимирано лице, в предвидените от закона срок по чл. 149, ал.2 АПК и форма, съдържа необходимите реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

          Със Заповед №ДК-02-ЮИР-111 от 30.05.2012 година на началника на РДНСК, Югоизточен район е наредено да се премахне незаконен строеж „Магазин за домашни потреби- четири помещения”/под №№18,19,20 и 21 от помощната схема/, находящ се в урегулиран поземлен имот УПИ І-28.20.21, кв.143, ж.к „Меден Рудник”, гр. Бургас, собственост на А.Ю.З. и З.М.З. /л.6 и 7 от делото/

         Заповедта е оспорена пред Административен съд – Бургас, за което е образувано адм. дело №1378/2012 година и по което с решение №1022 от 08.05.2013 година, съдът е отхвърлил жалбата на З. против заповедта. Решението на Административен съд – Бургас не е оспорено пред ВАС и е влязло в сила на 28.05.2013 година, видно от приложената по делото справка от деловодната система на съда /л.19 и 20 от делото/.

            С молба, вх.№ТВ-218-00-151 от 15.01.2014 година, З. е поискал отсрочване на предварителното изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮИР-111 от 30.05.2012 година на началника на РДНСК, Югоизточен район в съответствие с предпоставките на чл.278 АПК/л. 27 и 28 от делото/.

              При така установените факти се налагат следните правни изводи:

               Според нормата на чл.271, ал.1 АПК, орган по изпълнението срещу граждани и организации е административният орган, който е издал или е трябвало да издаде административния акт. В конкретния случай, органът, който е следвало да се произнесе по молбата на А.З. е началникът на РДНСК, Югоизточен район/, който е следвало да разсрочи или отсрочи принудителното изпълнение на акта.

Съобразно нормата на чл.278, ал.1 АПК, когато имотното състояние на длъжника или други обективни обстоятелства препятстват незабавното изпълнение, по искане на длъжника органът по изпълнението може еднократно да разреши изпълнението да се извърши изцяло след определен краен срок или на части съгласно одобрен от него план. В този случай органът може да определи допълнителни условия, при неспазването на които отсрочването или разсрочването се отменя. А според правилото на ал.2 на същата разпоредба   отсрочване се разрешава за 14-дневен срок след датата на изпълнение, първоначално определена в изпълнителното основание. Разсрочване се разрешава при краен срок два месеца след датата на изпълнение, първоначално определена в изпълнителното основание. Когато в изпълнителното основание не е определена изрично дата на изпълнението, сроковете по предходните изречения текат от датата на влизане в сила на изпълнителното основание.

 Следователно, от анализа на цитираната разпоредба се налага извода, че тъй като в конкретния случай в изпълнителното основание- Заповед №ДК-02-ЮИР-111 от 30.05.2012 година на началника на РДНСК, Югоизточен район не е определена изрично дата на изпълнението, сроковете предвидени в ал.2 на чл.278 АПК започват да текат от влизане в сила на изпълнителното основание – 28.05.2013 година. Възможността на жалбоподателя да иска отсрочване или разсрочване на изпълнението са преклудирани след изтичането на предвидения в закона срок съответно 14-дневен или двумесечен.

Допуснатото значително закъснение на искането, направено с молба вх. №ТВ-218-00-151 от 15.01.2014 година, препятства възможността както за жалбоподателя да претендира валидно отсрочване, така и за административния орган валидно да се произнесе.

Ето защо, тъй като искането е просрочено не може да се формира и мълчалив отказ в тази връзка.

В този смисъл  е Решение №15346 от 04.12.2012 година на ВАС по адм. дело №9645/2012, ІІ отд.

 Мотивиран от изложеното и на основание чл.172, ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ-ми състав

 

Р  Е  Ш  И  :

 

      ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.Ю.З. *** против мълчалив отказ по чл.278 АПК за отсрочване изпълнението на влязла в сила Заповед № ДН-02-ЮИР-111 от 30.05.2012 година на началника на РДНСК, Югоизточен район.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

 

                                                             СЪДИЯ: