ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 09.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети април                                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 467 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.И.И., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник група в сектор „ПП” при ОД „МВР” Бургас, редовно призован, не се явява.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са по делото изисканите от РУП-Карнобат  наказателни постановления № 202/2005година, № 1087/2009година и № 647/2009година.

 

ПОСТЪПИЛО е по делото изисканото от РУП-Айтос наказателно постановление № 29/2008 година.

 

ПОСТЪПИЛО е по делото писмо вх.№3548/09.04.2013 година с приложено заверено копие на Заповед рег.№ Із-1741/28.08.2012 година на министъра на Вътрешните работи за определяне на служби за контрол по ЗДвП.

 

АДВОКАТ Д.: Г-жо съдия от справката, която направих по делото установих, че нарушението по наказателно постановление № 29/2008 година е установено по време на действието на Наредба № І-139/2002 година и по това време съгласно чл.5, ал.3 се изискваше при отнемане на повече от 2/3 от контролни точки,  службата за отчет при областните дирекции „Полиция” да изпраща на водача писмено съобщение. Посочените нарушения в справката на лист 6 по делото са също по време на действието на споменатата от мен разпоредба и моля да изисканите официална справка от ОД на МВР-гр.Бургас дали на  жалбоподателя С.И. е изпратено писмено съобщение за отнетите му точки.

Да се приемат представените доказателства по делото.

 

Съдът по доказателствата,

 

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото наказателни постановления № 202/2005година, № 1087/2009година, № 647/2009година, и наказателно постановление № 29/2008 година, както и заповед № Із-1741/28.088.2012 година на Министъра на Вътрешните работи.

 

ЗАДЪЛЖАВА Началник група в сектор „ПП” при ОД „МВР” Бургас в 7-дневен срок от уведомяването да ПРЕДСТАВИ доказателства за уведомяването на жалбоподателят С.И.И. за отнетите му контролни точки, съобразно изискванията на Наредба № І-139/16.09.2012 година на МВР, като в случай че не е уведомяван, това следва изрично да бъде посочено.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.05.2013 година  от 10.40часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.00 часа.

     

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: