РЕШЕНИЕ

 

       625                            дата  02 април 2018г.                    град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХVІ-ти състав,

в публично заседание 22 март 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:           1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                             2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор: Христо Колев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 466 по описа за 2018год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Д.П.Д.,***, кантора 12 против Решение № 53/12.01.2018г. постановено по НАХД № 5483/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 22-0000352/11.10.2017г., издадено от главен инспектор от Областен отдел „КД - ДАИ“ – гр.Бургас към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – гр.София, с което, за нарушение на чл.89, ал.1, т.4 от Наредба № 33/03.11.1999г. на министъра на транспорта за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвтПр, на касатора е наложена глоба в размер на 2 000 лв.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, като оплакванията касаят само неприлагането от въззивния съд на института на маловажния случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, на каквото основание се претендира отмяната на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща  представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Касаторът е санкциониран за това, че на 05.10.2017г. около 12:40ч., в гр.Бургас, на бензиностанция „Ромпетрол“ до Пристанище-Бургас, по посока на движение към кв.Лозово, като водач на товарен автомобил „Скания“ с рег.№ У 4710 АВ, с прикачено полуремарке с рег.№ У 4672 ЕЕ, извършвал обществен превоз на товари, като в хода на извършената проверка не е представил на контролните органи карта за квалификация на водача. За да постанови решението си районният съд е приел, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество съдът е обосновал извод, че съставът на нарушението е доказан, като правилно деянието е квалифицирано като нарушение по чл.89, ал.1, т.4 от Наредба № 33/03.11.1999г. на МТ, както и е изложил мотиви, с които е обосновал неприложимост на института на маловажния случай по чл.28 от ЗАНН, поради което е потвърдил наказателното постановление.

Решението е правилно. Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която се подкрепя от данните по делото и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав.

Съгласно разпоредбата на чл.89, ал.1, т.4 от Наредба № 33/03.11.1999г. на министъра на транспорта за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България /обн., ДВ, бр.101 от 23.11.1999г./, по време на работа водачът е длъжен да представи при поискване на контролните органи следните документи: карта за квалификация на водача, издадена по реда на наредбата по чл.7б, ал.5 от Закона за автомобилните превози. В конкретния случай, от събраните по делото доказателства е безспорно установено, че водачът на товарния автомобил не е представил в хода на проверката карта за квалификация, като деянието по същество не се оспорва от касатора. Такава карта е издадена впоследствие на 19.10.2017г., т.е. към момента на проверката не е била налична.

             Установеното нарушение не може да се квалифицира като "маловажен случай" по смисъла на чл.28 от ЗАНН, в каквато насока са доводите на касационния жалбоподател, като настоящият съд подкрепя изложените аргументи в мотивите на обжалвания съдебен акт. Това че нарушението е извършено за първи път не му придава качеството на маловажно, като законодателят е отчел това обстоятелство, като е предвидил по-нисък размер на санкцията, поради което и не може да служи като основание да се претендира маловажност на деянието, а и то не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност. Както е посочил и въззивният съд отговорността на водачите на този тип пътни превозни средства е повишена и тя не може да бъде заобикаляна посредством института на маловажния случай.

На основание изложените по-горе мотиви, поради липса на основания за касиране на решението, то следва да бъде оставено в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № № 53/12.01.2018г. постановено по НАХД № 5483/2017г. по описа на Районен съд – Бургас.

        

Решението е окончателно.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: