Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   537/24.03.2017 г.    град Бургас

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на двадесет и трети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря К.Л. и прокурора Величка Костова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело № 466 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Пламес“ ЕООД, ЕИК 147017915, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, к-с „Славейков“, бл.55, представлявано от управителя П.Г.В. против решение № 1882/12.12.2016г., постановено по НАХД № 4305/2016г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 41371/11.05.2016г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрола на пазара“ в Комисия за защита на потребителите и наложената на касотора имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.221 от Закона за защита на потребителите за нарушение на чл.119, ал.1, т.1 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът – Комисия за защита на потребителите, Регионална дирекция - Бургас не се представлява в процеса.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас пледира за неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 29.02.2016г. е съставен акт за установяване на административно нарушение против „Пламес“ ЕООД за това, че на 15.01.2016г. е издал заявление за гаранционна карта на потребител, в което липсват реквизитите за правата на потребителите, произтичащи от чл.112 до чл.115 от ЗЗП, относно: начина на предявяване на рекламацията; искане на потребителя за привеждане на стоката в съответствие в рамките на един месец; кога се възстановява сума на потребител; кога се заменя или поправя стока; начина на удължаване на гаранцията. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.119, ал.1, т.1 от ЗЗП, за което е издадено наказателно постановление № 41371/ 11.05.2016г. и е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Постановлението е обжалвано пред Районен съд – Бургас, който е обсъдил представения по делото доказателствен материал и възраженията на страните и е потвърдил наложената санкция.

Решението е правилно.

Съгласно разпоредбата на чл.119, ал.1, т.1 от ЗЗП заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.221 от ЗЗП - имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лева на едноличните търговци и юридическите лица за нарушение на разпоредбите на чл.118 и 119 за предоставяне на гаранция на потребителски стоки в писмена форма и за изискванията към информацията, която заявлението за гаранция трябва да съдържа. В настоящия случай е безспорно установено, че на 15.01.2016г. „Пламес“ ЕООД е издал заявление да гаранционната карта, в което не е отразена информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, поради което отговорността му е ангажирана законосъобразно. Този извод не се променя от допълнително представеното заявление, в което само е цитирана нормата на чл.119 от ЗЗП. Идеята на законодателя е да се посочат ясно и точно правата на потребителя, а не да се цитират правните норми, които ги създавата.

Неоснователно е възражението за нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН в наказателното постановление. Датата на нарушението е 15.01.2016г., която е отбелязана и на представената по делото гаранционна карта. Мястото на нарушението е посочения в постановлението адрес, на който е извършена проверката – офис за камини, мострена зала, находящ се гр.Бургас, ул. „Транспортна“, хотел „Авеню“ , партер.

Неоснователно е възражението за порочност на наказателното постановление, поради липсата на доказателства за връчването му. Липсата на тези доказателства не е съществено процесуално нарушение, тъй като жалбоподателят не е бил лишен от възможността да осъществи правото си на обжалване и да се защити, включително и пред настоящата инстанция.

Не е осъществен и фактическият състав на чл.28 от ЗАНН, поради значимостта на обществените отношения, които се регулират с нормата на чл.119 от ЗЗП.

Действително, в мотивите на първоинстанционното решение, е посочена разпоредбата на чл.127, ал.3 от ЗЗП, но това очевидно е техническа грешка, която не влияе върху крайния съдебен акт.

По изложените съображения, жалбата е неоснователна и трябва да се отхвърли.

Мотивиран от това, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1882/12.12.2016г., постановено по НАХД № 4305/2016г. по описа на Районен съд  - Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ: