ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХІ-ти административен състав       

На двадесет и първи март                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 466 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Д.А., редовно призована, се явява лично и с адв.И., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Агенция „МИТНИЦИ“, редовно призован, представлява се от началник отдел „Правен“ С.Й. и от главен юрисконсулт И.И., представят пълномощни.

        

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

ДОКЛАДВА жалбата на А.Д.А. против заповед от 10.02.2017г. на директора на Агенция „Митници“, с която на жалбоподателката е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“.

ДОКЛАДВА постъпили по делото заверени копия на оспорения административен акт, както и заверено копие на административната преписка по опис.

ВРЪЧИ копие от постъпилите с административната преписка писмени доказателства на адв.И..

 

Адв.И.: Поддържам жалбата. Да се приеме приложената към нея заповед за уволнение.

Моля да ми се даде възможност да се запозная с връчените ми току-що писмени доказателства със съществен обем и да взема становище по тях. Ако укажете срок, ще направя това писмено.

 

Юрисконсулт Й.: Оспорваме жалбата. Моля да приемете представената към заповедта административна преписка.

В днешно съдебно заседание представям заповед за отпуск на А.А. и копие от болничен лист, ведно с писмо с рег.№ 32-359722/23.12.2016г. на директора на Агенция „Митници“, като по този начин попълваме административната преписка и моля да бъдат приети. Разполагаме с екземпляр на представените днес доказателства, които предоставяме на страната.

 

Адв.И.: Трябва ми време да проуча представените днес писмени доказателства заедно с големия обем връчени ми в днешно съдебно заседание. Очевидно единият свитък съдържа документи от досъдебно производство (ДП). В тази връзка искам да попитам ответната страна, тя по какъв начин притежава тези документи.

 

СЪДЪТ към адв.И.: Въпросът Ви няма отношение към спора. Документите са изискани с писмо в рамките на дисциплинарното производство и са представени от Специализирана прокуратура с писмо.

 

Юрисконсулт Й.: Това са част от документите по административната преписка по дисциплинарното производство и моля да ги приемете като попълване на преписката.

 

 

Съдът счита, че не следва да приема представената административна преписка в днешно съдебно заседание. Преписката е със значителен обем и в нея се съдържат писмени доказателства изготвени както от ответната страна, така и от трети лица, в които се съдържат данни имащи отношение към дисциплинарното нарушение, установено от ответника.

Съдът счита, че следва да даде възможност на жалбоподателя и неговия процесуален представител да се запознаят с преписката, за да бъдат защитени процесуалните права на жалбоподателката А..

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА приемането на представената административна преписка и двете писмени доказателства, представени в днешно съдебно заседание за следващото съдебно заседание, след изслушване на становища от страна на жалбоподателя и неговия процесуален представител.

 

Съдът счита, че не следва да приключва събирането на доказателства, поради което

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 25.04.2017г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: