О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер       641                  от 07.04.2016г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на седми април две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Любомир Луканов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 466 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано e по частна жалба на К.С.Н. ***, против протоколно определение № 236 от 09.02.2016г. по НАХД № 4838/2015г. по описа на Районен съд гр. Бургас. С оспореното определение състав на БРС е оставил без разглеждане жалбата на Н. и е прекратил производството по НАХД № 4838/2015г. по описа на Районен съд гр. Бургас. В мотивите на така постановения съдебен акт е прието, че оспореното наказателно постановление е редовно връчено на 23.12.2014 год. в условията на отказ, поради което, подадената на 12.10.2015 год. жалба, против това наказателно постановление е просрочена и като такава е недопустима за разглеждане.  В частната жалба се излагат доводи за незаконосъобразност на оспорения съдебен акт, като е заявено, че в случая жалбоподателката не е била уведомена за издаденото наказателно постановление, не е била търсена на адреса си, същото не й е била връчвано, нито тя е отказвала получаването му.

Ответникът – Заместник Директора на ТД на НАП – гр. Бургас не изразява становище по частната жалба.

След като прецени твърденията, обективирани в частната жалба и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в съответствие с изискванията за форма и реквизити и при спазване на законоустановения 7-дневен срок по чл. 230 от АПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

С обжалваното протоколно определение № 236 от 09.02.2016г. състав на Районен съд гр. Бургас, на основание  чл. 63, ал. 2 от ЗАНН, е оставил без разглеждане жалбата на К.Н. срещу Наказателно постановление № 471/06.07.2010 год. на Заместник Директора на ТД на НАП Бургас и е прекратил производството по НАХД № 4838/2015г. по описа на БРС. За да постанови този резултат районният съд е приел, че жалбата срещу наказателното постановление е подадена след законоустановения седемдневен срок за обжалването му. Съгласно приложеното по делото наказателно постановление, същото е връчено на 23.12.2014 год., а жалбата против него е депозирана на 12.10.2015 год., т.е. много след изтичане на законоустановения 7-дневен срок.

В сезиращата настоящия касационен състав частна жалба се твърди, че оспореното наказателно постановление не е връчвано на жалбоподателката, същата не е отказвала да го получи, нито е била търсена на адреса си.

След анализ на приложените по делото писмени доказателства, настоящия касационен състав намира, че оспореното прекратително определение е правилно и законосъобразно.

Касационният състав споделя напълно установената от районния съд фактическа обстановка и направените въз основа на нея правни изводи за недопустимост на жалбата срещу процесното наказателно постановление. Изводите на районния съд за просрочие на жалбата, са обосновани и доказани, видно от приложения екземпляр на оспореното Наказателно постановление № 471/06.07.2010 год. на Заместник Директора на ТД на НАП Бургас. В същото изрично е записано, че на 23.12.2014 год. К.С.Н. с ЕГН **********, в качеството си на представляващ ГД „Млечна промишленост“ с БУЛСТАТ 102182563 с данъчен адрес гр. Китен, ул. „Вапцаров“ № 2 отказва да получи НП. Така описаното обстоятелство е удостоверено с подписите на двама свидетели – В.Д.К. и А.С.С.. Според чл. 84 от ЗАНН, за призоваването и връчването на призовки и съобщения, се прилагат разпоредбите на НПК. В текста на чл. 180, ал. 4 от НПК е предвидено, че ако получателят или лицето по ал. 2 и 3 не може или откаже да подпише, връчителят прави бележка за това в присъствието на поне едно лице, което се подписва. В настоящия случай, цитираната процесуална норма е спазена, като връчителя е отбелязал в НП отказа на лицето на получи, което обстоятелство е удостоверено с подписа на две (а не само на едно както изисква текста) лица.

По изложените съображения касационната инстанция приема, че частната жалба е неоснователна, а обжалваното определение като правилно, следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1, във вр. с чл. 236 от АПК, Административен съд – град Бургас, ХV-ти състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 236 от 09.02.2016г. по НАХД № 4838/ 2015г. по описа на Районен съд гр. Бургас.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:    1.        

                           

 

 

2.