О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

791/03.04.2015 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на трети април две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа административно дело № 466/2015 година.

 

Жалбоподателят А.С.С. *** е оспорил мълчалив отказ на Общински експертен съвет по устройство на територията към Община Бургас за произнасяне по заявление № 94-01-31026(2)/09.01.2015 година, с което жалбоподателят е внесъл за разглеждане нов вариант на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-948,949 в кв. 128 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас.

В жалбата се излагат аргументи, съгласно които главният архитект на Община Бургас няма право да пречи на инициативата на жалбоподателя и е длъжен да представи проекта за изменение на ПУП-ПРЗ пред ОЕСУТ.

Иска отмяна на мълчаливия отказ.

Съдът, след като прецени представените с жалбата писмени доказателства, тези, съдържащи се в изпратената административна преписка, както и като взе предвид предмета на оспорване, посочен от жалбоподателя, намира жалбата за процесуално недопустима, поради следните съображения:

1. Правният институт на мълчаливия отказ е уреден в разпоредбата на чл.58 от АПК и възниква тогава, когато компетентният да се произнесе с административен акт орган не стори това в предвидения срок. При мълчаливия отказ липсва волеизявление, но тази липса е приравнена на административен акт по силата на законовата фикция, с оглед гаранция за правото на защита на гражданите и организациите срещу бездействието на административните органи.

В конкретния случай, с подаденото заявление с вх. № 94-01-310 26(2)/09.01.2015 година, жалбоподателят е внесъл за разглеждане нов вариант на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-948,949 в кв. 128 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас. Съгласно чл.128 ал.7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), проектите за подробни устройствени планове се приемат от общинския експертен съвет. Приемането им от този помощен орган, извършващ консултативна и експертна дейност (по арг. от чл.6 ал.1 от ЗУТ) е предпоставка за тяхното одобряване със заповед на кмета на общината, когато плановете са с обхват до един квартал, какъвто е настоящият случай – чл.129 ал.2 във връзка с ал.1 от ЗУТ. Решението за приемане на ПУП от компетентния орган – общинския експертен съвет не представлява индивидуален административен акт, тъй като е част от процедурата по издаване на такъв (актът, с който се одобрява плана) – чл.21 ал.5 от АПК.

2. По подаденото от жалбоподателя заявление, компетентният помощен орган – ЕСУТ при Община Бургас се е произнесъл изрично, като със свое решение от 21.01.2015 година, е отказал да приеме плана и е предложил да се продължи процедурата по одобряване, по реда на чл.129 ал.2 от ЗУТ, на изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ III-948,949 в кв.128 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас по варианта, приет на заседание на ОЕСУТ, проведено на 28.05.2014 година. Не е налице твърдения от жалбоподателя мълчалив отказ, оспорен в настоящото производство.

Предвид изложените съображения, жалбата като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради което съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.С. *** против твърдян мълчалив отказ на Общински експертен съвет по устройство на територията към Община Бургас за произнасяне по заявление № 94-01-31026(2)/09.01.2015 година.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 466/2015 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: