ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,16.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шестнадесети октомври                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 466 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ЕКО РЕСУРС” ЕООД се явява управителят Ж.Ж..

За ответника- Държавен фонд „Земеделие” се явява юрисконсулт Л., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице Д.С..

Явява се вещото лице д-р Д.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице Д., както следва:

Д.А.Д.- 37г., българин, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорността по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице Д.: представил съм заключение, което поддържам.

Управителят Ж.: Нямам въпроси към вещото лице.

Вещото лице Д. на въпросите на юрисконсулт Л.: Посетих всички гнезда (по БЗС), след като се снабдих с шеф-файл от ДФ „Земеделие” и посетих мястото. Видовете птици, които съм описал, срещащи се в районна на западна Странджа си правят гнезда на местото, на следващата година те (гнездата) се разрушават от атмосферните условия, те са нетрайни. Някой от видовете е възможно да гнездят повече от една година на едно и също място, това са червеногърба сврачка, червеноглава сврачка, славей и кос, те могат да използват едно гнездо повече от една година. Затова съм казал, че е с приблизителна точност. Пояснил съм в заключението, че храстите и дърветата са местообитанията, те няма как да гнездят на открито, гнездят само в храсти и дървета. В тези храсти към 2014г. е имало гнезда. Тези видове вземат тези местообитания, те могат да си направят ново гнездо, но могат и в гнездо от минала година да гнездят. Ако са били посетени преди две години, те биха могли да са все още запазени. Те гнездят само в храсти и дървета. Има гнезда, които са по-стари, това съм определил по експертна преценка. По експертна преценка се вижда кои са по-стари и кои по-нови. Тези видове, които могат да използват гнездо повече от година са диви птици и са защитени видове Приложил съм в заключението си и към кои Директиви са включени, включени са към Директива 79/409, в Закона за биологичното разнообразие. Те са и предмет и на „НАТУРА 2000”, защитена зона „Западна Странджа”, за тези видове трябва да се прилагат специални мерки за запазването им. От използваните шеф-файлове на ДФ „Земеделие” изследвах изцяло определените като недопустими след контролната проверка площи.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-биологичната експертиза и определя на вещото лице възнаграждение за положения труд в размер на 297.16 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице С., със снета по делото самоличност.

Вещото лице С.: Представила съм основно и допълнително заключение, които поддържам. Заключението, което беше представено за предходното заседание, се съдържа в допълнителното заключение.

 

Управителят Ж.: Моля съдът да предяви на вещото лице контролен лист от извършена проверка на ДФ „Земеделие”, намира се в делото на Административен съд София-град.

 

СЪДЪТ предяви на вещото лице л.2 и л.3 от контролен лист за проверка на място, приложен на л.23 и сл. от делото на АССГ.

 

Вещото лице С. на въпросите на управителя Ж.: Използвала съм друг контролен лист. Има направени две контролни проверки, в ДФ „Земеделие” ми беше предоставен другия контролен лист, направен от техническия инспекторат в гр.Ямбол и аз сравних обобщаването на двата контролни листа и там не пишеше, че има противоречие. Не съм изследвала предявения ми в съдебно заседание контролен лист, а изключително съм се позовавала на контролния лист изготвен от службата в гр. Ямбол. Ако има противоречие между двата контролни листа, това не е отразено в експертизата. Не мога да отговоря кой от двата листа, при наличие на две проверки от ДФ „Земеделие” Ямбол и ДФ „Земеделие” София, трябва да се вземе предвид, не ми е било известно, че има два контролни листа. Аз съм ползвала другия контролен лист, който е в настоящото дело, тъй като идеята ми е това, че те не си противоречат. Не съм сравнявала данните.

Управителят Ж.: Когато се извършва проверка от София, те проверяват дали това, установено от проверката от Ямбол е вярно и контролния лист на проверката от София тежи повече.

Юрисконсулт Л.: Възразявам на това становище на г-н Ж., вещото лице е работило с поставени конкретни задачи. Казаното от г-н Ж. са негови лични съждения.

Управителят Ж.: Задачата на вещото лице е да изследва въпрос 2 и 4 спрямо проверката от контролен лист на инспектората в София, т.е. вещото лице не е изследвала контролния лист от тази проверка и не е отговорило на въпроса, който е зададен – нито на въпрос 1 нито на въпрос 4, поради което моля да извърши повторно експертизата и да използва резултатите от контролния лист, който му беше предявен. Нямам повече въпроси.

 

Вещото лице С. на въпросите на юрисконсулт Л.: Има четири парцела, които липсват в контролния лист. Давам отговор за тях във втория въпрос, който липсва в отговор на въпрос1, говорим за позиции 80, 81, защото те са били заявени тези парцели, но липсват тези парцели в контролния лист. Аз отговарям по принцип, конкретно по въпроса и не изследвам контролния лист. Аз ги видях в делото и двата контролни листа и счетох, че няма отзад разлика в площите. От ДФ „Земеделие” ми предоставиха в електронен вид другия контролен лист и за това работих по него. Проблемът е мой, защото мислих, че двата контролни листа са еднакви. В отговора на въпрос №3 относно позициите №№22,23, 63 и 79 няма разминаване. Крайната площ е абсолютно вярна, проверена е на Ексел. В отговора на въпрос 4 съм коментирала, защото това е обобщената информация на двата контролни листа и съм искала да покажа, че са еднакви. По въпрос 5, на стр. 13 от заключението, в която има промяна в цифрите, в графи № 4,6, 8 и 9, тази таблица съм я направила аз. Посоченото в уведомителното писмо като 0,00 площ на парцела след извършване на административната проверка, а в експертизата е 1,77 е защото в уведомителното писмо те, ДФ” Земеделие”, отказват изобщо субсидията. Идеята ми е каква би била субсидията, ако приемем, че са допустими. Това е мое съждение, ако парцелът би бил допустим, не предрешавам нищо. 1,77 е площта на декларирания парцел, от него при контролната проверка казват, че 0,04 не е допустимата площ и аз смятам за 1,73 за допустима площ. Площта е декларирана 1,77ха, от контролната проверка не допускат 0,04ха, от 1,77ха вадя 0,04ха и получавам 1,73, което остава допустима според контролната проверка и аз изчислявам каква би била стойността на субсидията. Това е конкретно по мярка 214. местообитанията на защитените видове. Изчислявала съм полагаемата субсидия по Наредба. На стр. 7 от експертизата относно позиция 92 пише че е допустим по АЕП и твърдя, че е допустим. Относно таблиците на стр.19 първата таблица е таблицата, в която ДФ „Земеделие” разплащателна агенция отказва и тази таблица е в уведомителното писмо, а втората таблица е от контролния лист, от проверката на място и се вижда, че се разминава отказа на ДФ „Земеделие” и тази от контролния лист, едното е от уведомителното писмо и другото от Контролния лист и това е разминаване. Това са данни взети от документите. Относно въпрос 11 и 12, на тези въпроси няма как да отговоря, защото са за един преден период, говорим за 2012г. не мога да отговоря и за това не съм дала отговор.

Вещото лице С. на въпрос на управителя Ж.: Слабо продуктивни пасища са тези, които са категоризирани 8, 9 и 10 категория и тяхното косене не е задължително или се обработват по екстензивен начин, трябва да има определен брой добитък, който да пасе там. А за екстензивна паша в момента не мога да отговоря.

Управителят Ж.: В ДР, в §2 за допустимостта екстензивен начин е посочено. Може ли да се устави имало ли е необходимото количество трева за поз.84, за да се изиска то задължително да е окосено.

Юрисконсулт Л.: Възразявам на въпроса на г-н Ж., говорим за кампания 2012 оттогава са минали две стопански години, и няма как вещото лице да отговори.

Управителят Ж.: По време на проверката са извършвани снимки, не знам доколко вещото лице гледайки снимки на екран, би могло да отговори косено ли е или не.

Юрисконсулт Л.: По въпрос 4 не сте отговорили на това, което е поискано, по въпрос № 8 няма отговор. Моля съдът да задължи вещото лице да отговори на всички поставени въпроси

Управителят Ж.: Моля съдът да задължи вещото лице да изготви заключението съгласно контролния лист, изготвен от ДФ „Земеделие” София.

 

СЪДЪТ приема основното и допълнителното заключение на вещото лице С. и УКАЗВА на същата да изпълни поставените задачи в цялост, като отговори на всички поставени от страните въпроси в срок до една седмица преди следващото съдебно заседание.

 

Управителят Ж.: Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Л.: Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства, намира, че следва да се насрочи друго заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.12.2015г. от 11.50 ч., за която дата и час страните и вещото лице са уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: