ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 466 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ЕКО РЕСУРС” ЕООД се явява управителят Ж.Ж..

За ответника- Държавен фонд „Земеделие” се явява юрисконсулт Л., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице Д.С..

Не се явява вещото лице К. Г., редовно уведомен.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ се самоличността на вещото лице, както следва:

Д.С.С.- 48г., българка, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице С.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Управителят Ж.: В заключението не се съдържат отговори на всички допуснати въпроси, които са три. Никъде не видях в експертизата отговор на тези въпроси.

Вещото лице С.: Смятах, че тези въпроси са за колегата от другата експертиза. Има някои пропуски в моята експертиза, ако има нужда ще отговоря и на останалите въпроси.

Управителят Ж.: На стр. 12 има таблица. Не ми е ясно какво се съдържа в тази таблица- в колона 7 е записано „Площ на парцела с неспазени базови и други изисквания в ха”. Не ми е ясно относно първия парцел какво означава това 2.74.

Вещото лице С.: Означава, че целият парцел е с неспазени базови изисквания.

Управителят Ж.:. Не разбирам кое базово изискване не е спазено.

Вещото лице С.: На стр. 3 в таблицата от контролния лист е вписано кои условия не са спазени- има навлизане в измерената площ, площта е с храсти и дървета.

Управителят Ж.: Базовите изисквания се определят по наредба. Това, което цитира вещото лице на стр.3, че има установено неспазване, недопустима площ, която е плътно обрасла с храсти и дървета, това е част от самия парцел, съставляваща 0.03 ха, видно от колона 5, в таблицата на стр. 12. Не е ясно кое базово изискване не е спазено.

Вещото лице С.: Посочено е в колона 5.

Управителят Ж.: Заявената площ е намалена с 0.03ха, а вещото лице казва, че не са спазени базовите изисквания за цялата площ на парцела.

Вещото лице С.: Не мога да отговоря в момента на този въпрос. Това е таблица, която е ползвана и тя е приложена по делото, която е част от уведомителното писмо. Собствена проверка на място не съм извършвала. Уведомителното писмо е за предишен период.

Юрисконсулт Л.- Изминали са много стопански години оттогава.

Вещото лице С.: Отговорите ми са предвид документите, които са приложени по делото. Данните съм взела от делото.

Управителят Ж.: В случая моето лично мнение е, че вещото лице просто е взело данните от уведомителното писмо и ги е поставило в таблицата, без да е направило обследване или анализ. Конкретно става дума за следното: уведомителното писмо е грешно попълнено. ДФ „Земеделие” казва, че не са спазени изискванията за коситба за всички парцели. Едновременно с това в контролния лист по мярка „Агроекология” е отбелязано, че някои парцели са окосени. Такъв е случаят с парцела № 17035-44-4-2, където е записано, че парцелът е окосен. Аз знам кое базисно изискване не е спазено според фонда и ще помоля вещото лице като изготвя отговорите на останалите въпроси, определени в определение № 1843/16.10.2014г., да извърши обследване кои от заявените парцели са окосени, за да може правилно и съобразно наличните по делото факти да отговори за кои парцели не са спазени или съответно са спазени базовите изисквания по мярка БЗС 1 и БЗС 4.

Юрисконсулт Л.: По въпрос 7 и въпрос 10 липсва отговор. Също така бих искала по всеки въпрос да се отговори конкретно и да се приложи конкретната таблица. Сега виждам отговор и въпросът се припокрива с отговора, някак си не е разбираемо. Нека вещото лице по конкретния въпрос да даде конкретен отговор, а да не се препраща отговора към въпрос номер еди кой си.

Управителят Ж.: Аз констатирах същото. Няма да соча доказателства в днешното заседание.

 

Юрисконсулт Л.: По молбата от назначеното вещо лице по съдебно-биологичната експертиза, въпросът е, че се е обръщал директно към Централното управление в София. Ние сме областна дирекция и евентуално чрез нас би могъл да изиска необходимата му информация. Адресът ни е гр. Бургас, ул. Фердинандова №5, ет.3- Областна дирекция на ДФ „Земеделие”. Ще съдействаме на вещото лице.

 

СЪДЪТ счита, че заключението на съдебно-техническата експертиза не следва да се приема в днешното съдебно заседание. Вещото лице не е дало заключение по всички поставени задачи, поради което и с оглед извършване на допуснатата биологична експертиза, следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Ето защо

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.10.2015г. от 11.50ч., за които дата и час страните и вещото лице С. се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице Г..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: