ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.03.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети и седми март                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 466 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Еко ресурс” ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” не се явява представител, редовно уведомен.

Явява се вещото лице Д.С.С..

Не се явява вещото лице К.Г., редовно уведомен. Същият е депозирал писмена молба, в която е изложил причините за непредставяне на заключението в законоустановения срок, а именно големият обем на документите и затруднения по набавяне на необходимата информация.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от Държавен фонд „Земеделие”, с която се иска да бъде даден ход на делото в отсъствие на представител на ответната страна.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Вещото лице С.- Представям молба, с която моля да бъде удължен срока за представяне на заключението, като искам да заявя, че необходимата информация за изготвянето му получих едва на 20.03.2015г. и обективно не бе възможно да изготвя заключението.

 

СЪДЪТ счита, че заключенията на съдебно-техническата и съдебно-биологичната експертизи са от съществено значение за изясняване на делото, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства, като се предостави възможност вещите лица да изготвят заключенията. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.06.2015г. от 10.00ч., за които дата и час страните и вещото лице С. се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице Г..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: