ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,03.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На трети октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 466 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Еко ресурс” ЕООД, се явява управителя Ж.Ж. и адвокат Д., с приложено по делото пълномощно.

За ответника- изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” не се явява представител, редовно уведомен.

Не се явява вещото лице М.Г.Д., редовно уведомена.

 

Адвокат Д. – да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ докладва постъпило на 05.09.2014г. по делото заявление от вещото лице М.Г.Д., в което се сочи, че вещото лице не притежава задълбочени познания в областта на европейските проекти, поради което моли да бъде освободена от изпълнение на експертизата.

СЪДЪТ докладва постъпила на 19.06.2014 г. молба, с която ответната страна заявява, че ще се ползва от оспорения документ - договор за наем от 08.09.2011г., сключен между М.Д.Т. и ЕТ „Стоян Попов”. Към молбата е приложено уведомително писмо за площи, декларирани от повече от един кандидат с изх.№02-020-6500/8466 от 18.09.2012г. с адресат К.К., ведно с обратна разписка, удостоверяваща получаването му на 02.10.2012 г.

СЪДЪТ докладва постъпила на 01.10.2014 г. молба от ответната страна, с приложен към нея протокол №66/29.08.2014г. от заседание на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”.

 

Адвокат Д. – Във връзка със заявеното от ДФ „Земеделие”, че ще се ползва от оспорения от нас договор за наем сключен между М.Д.Т. и ЕТ „Стоян Попов”, очевидно е че ДФ „Земеделие” няма как да представи оригинала, за да можем да направим сравнение на подписа в този договор, моля да ми дадете възможност да представя молба да бъде задължено третото неучастващо по делото лице ЕТ „Стоян Попов” да представи в оригинал този договор. Ако не бъде представен в оригинал, би следвало да не бъде използван като доказателство от страна на ответника. По отношение на множеството отводи на вещи лица, явно има проблем. В тази връзка моля да ни бъде даден срок да перифразираме въпросите си към допуснатата експертиза, с оглед да се изясни обективната истина и едва когато пристигне оригиналът на договора за наем, бихме поискали евентуално допускането и на съдебно-графична експертиза. Допусната експертизата бихме искали да бъде комплексна, с участие на орнитолог или две отделни експертизи- в поставените от ответника въпроси също считам, че е необходим орнитолог. Може и да са две експертизи. Да се приемат доказателствата, както и представеното писмо до К.К..Това са исканията ни.

 

СЪДЪТ, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателство по делото уведомително писмо с изх.№02-0206500/8466/18.09.2012г., ведно с обратна разписка, както и протокол №66/29.08.2014г. на заседание на управителния съвет на ДФ „Земеделие”.

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.192 от ГПК ЕТ „Стоян Попов” да представи в срок до следващото съдебно заседание договор за наем от 08.09.2011г., сключен с М.Д.Т..

УКАЗВА на жалбоподателя да представи в 3-дневен срок от днес писмена молба за връчване на третото лице.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да формулира задачите си към поисканата експертиза в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.12.2014г. от 11.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: