ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 03.06.                                                                               град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХVІІ административен състав       

На трети юни                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова 

Административно  дело номер 466 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

         За жалбоподателя „ЕКО РЕСУРС” ЕООД се явява адв. Д., надлежно упълномощен.

         За ответника по жалбата- изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” - Областна дирекция гр. Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

         АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

Съдът, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Еко Ресурс” ЕООД против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони, с изх. № 02-020-2600/9700 от 27.12.2013 г., издадено от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” по Общо заявление за подпомагане с УИН № 02/170412/74863.

По делото е постъпила административната преписка, представена от административния орган с писмо изх. № 02-020-2600/9700 от 17.03.2014 г.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от ответната страна, с която е заявено становище за неоснователност на жалбата. В молбата е изложено, че административната преписка не е представена в цялост. Направено е искане за допускане на съдебно-техническа експертиза.

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата. Оспорвам истинността на приложения по делото договор за наем от 08.09.2011 г., сключен между М.Д.Т. и С.Д.П., находящ се на лист 101 от делото. Представям декларация от Д.Т.Т., нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 46 от 22.11.2011 г., договор за наем на земеделски земи от 12.04.2012 г. ведно с Приложение № 1 и Приложение към заповед № РД-09-1117/17.08.2012 г. – Методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. По отношение на искането за експертиза, ние също имаме въпроси, които сме ги подготвили в изрична писмена молба, която представяме с препис за ответната страна. Не се противопоставям на искането за експертиза. Моля да бъдат допуснати и нашите въпроси. Тъй като фондът изисква прилагане на Методика за отлагане на агроикономичните плащания по чл. 214 за вещото лице това е методика, която я представям. Това е приложение към заповед на министъра. Относно оспорения договор за наем, считаме, че подписът не е на лицето, посочено като арендатор.

 

         По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства по опис на лист 9 и 10 от делото, както и днес представените от пълномощника на жалбоподателя - декларация от Д.Т.Т., нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 46 от 22.11.2011 г., договор за наем на земеделски земи от 12.04.2012 г. ведно с Приложение № 1 и Приложение към заповед № РД-09-1117/17.08.2012 г. – Методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания към мярка 214 „Агроекологични плащания” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от страните в нарочни писмени молби задачи.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 400 лева, платим от двете страни по равно, в 7-дневен срок, който за жалбоподателя тече от днес, а за ответника от датата на съобщението.

         ОБЯВЯВА на страните, че вещото лице ще бъде определено, след внасяне на предварителния депозит за експертизата.

         ОБЯВЯВА на страните, че ще се произнесе по искането за откриване на производство по оспорване на договора за наем, след заявление на ответната страна дали ще се ползва от оспорения документ.

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна да представи преписката по издаване на оспорения административен акт в цялост.

        

         Съдът КОНСТАТИРА, че по делото не е приложена в цялост жалбата, с която е образувано производството пред Административен съд- София-град, прекратено и изпратено по подсъдност на настоящия съд. В кориците на делото е налично единствено допълнение № 2 към жалбата, поради което следва да бъде поискано от Административен съд- София-град да изпрати жалбата в цялост. Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.10.2014 г. от 10,00 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

         Да се поиска от Административен съд-София-град да изпрати в цялост жалбата, по която е образувано производството по адм. дело № 1600/2014 г. по описа на същия съд.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: