ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 11.12.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На единадесети декември                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 466 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12.35 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ЕКО РЕСУРС” ЕООД се явява управителят Ж.Ж..

За ответника- Държавен фонд „Земеделие” се явява юрисконсулт Л., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице Д.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Вещото лице С. със снета по делото самоличност: Представила съм допълнително заключение, което поддържам.

 

Вещото лице С. на въпросите на управителя Ж.: На стр. 2 от допълнителното заключение, ред 13, в празната графа трябва да е записано същото, каквото е по-горе, а именно: че парцелът е измерен по допустимата граница и навлизане на храсти, същото което е и на ред 12 и площта е призната цялата- 0.95. Отбелязаното в допълнителното заключение на л.3, ред 23, „стр. 71”- имам предвид контролната проверка, където е посочено, че тази площ 0.51 ха е допустима. Недопустими са по различни причини (от стр.4 от това заключение), тези констатации са от същата контролна проверка, в която е посочено, че проверяващият е съгласен с констатациите на РТИ (регионален технически инспекторат). В сегашното допълнително заключение е отразена разликата между двата протокола. В една част съвпада с констатациите на инспектората, а за друга част не и тази разлика съм отбелязала в таблицата. Това са различията. За другите парцели се приемат констатациите от предната проверка на място. Там е записано „Парцелът е неокосен” и съм пренесла това, което е записано в протокола. Това са констатациите от двете проверки, едната е на технически инспекторат, другия на ДФ „Земеделие” тези констатации се противоположни, не мога да кажа коя от тези констатации е вярната.

Вещото лице С. на въпросите на юрисконсулт Л.: Информацията, която аз съм получила от ДФ „Земеделие”, се отнася за времето, след като са изчистени тези площи. Не мога да отговоря дали е имало процедура по наредбата. Не ми е известно дали площите са признати в полза на друг земеделски производител.

 

СЪДЪТ приема заключението на експертизата с вх. № 10880/03.12.2015 г. и определя на вещото лице С. за положения труд възнаграждение в размер на 520 лева, платимо от внесените предварителни депозити.

 

Управителят Ж.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт Л.: Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Управителят Ж.: Моля да се уважи жалбата и да се отмени уведомителното писмо като неправилно и незаконосъобразно, като моля да ни бъдат присъдени разходите по делото в размера на внесен депозит за експертизи, държавна такса и адвокатско възнаграждение. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

Юрисконсулт Л.: Моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана. Претендирам юрисконсултско възнаграждение и направени разноски по делото. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

Реплика на управителя Ж.: Юрисконсултско възнаграждение не следва да бъде присъждано на ДФ „Земеделие”, защото юрисконсултът е на трудов договор. Моля да съобразите разпоредбите за минималното адвокатско възнаграждение, което касае адвокатските услуги, във връзка с ползването на външни услуги.

 

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: