ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 20.05.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесети май                                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 466 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИРИУС 49” ЕООД, редовно уведомен,  не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на отдел „Местни данъци и такси” при ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, се представлява от адв., който представя пълномощно.

        

         Адв.: Моля настоящия съдебен състав да не дава ход на настоящото съдебно производство, тъй като считам, че жалбата е нередовна по смисъла на чл.150, ал.1, т.6 от АПК, тъй като видно в същата липсват указания в какво се състои незаконосъобразността на оспорения административен акт. В тази връзка моля съгласно разпоредбите на АПК да задължите жалбоподателя в срок да отстрани нередността. В случай, че не го направи, да се прекрати настоящото производство.

 

Съдът намира, че не са налице пречки по движението на процеса, като по отношение направеното от адв. възражение, че жалбата не отговаря на изискванията на чл.151, ал.1, т.6 от АПК, съдът намира това възражение за неоснователно, тъй като не е налице пречка по делото и по принцип въобще да бъде разгледана една напълно бланкетна жалба, т.е. жалба, която не съдържа реквизитите по смисъла на чл.151, ал.1, т.6 АПК.

С оглед изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.: Оспорвам изцяло жалбата. Считам същата за изцяло неоснователна и с оглед на представените доказателства, за недоказана. Моля да приемете представената от административния орган с нарочни писма административна преписка.

         Представям и моля да приемете и представени от мен в днешно съдебно заседание писмени доказателства, а именно:

         Заповед № РД-01-712/14.10.2011г. за определяне на териториите за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, в която е включен и процесния имот на жалбоподателя; схема за разполагане на съответните контейнери за твърди битови отпадъци; жалба против акт за установяване на дължимото публично вземане от 18.01.2013г.

         Облагането на жалбоподателя е извършено въз основа на декларирани от него за облагане на брой контейнери, каквито той е заявил два на брой. По отношение на компонента „поддържане чистотата на обществена територия”, административният орган е начислил 1,4 промила върху данъчната оценка на имотите.

         Други доказателства няма да сочим.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и допълнително представените в днешно съдебно заседание от адв. писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола.

 

Като съобрази изявлението на този пълномощник, че други доказателства по делото няма да се ангажират, както и като съобрази, че жалбата не съдържа доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.: Моля да отхвърлите изцяло жалбата, подадена от „СИРИУС 49” ЕООД, като изцяло неоснователна и недоказана. Видно от събраните по административната преписка доказателства се установява, че такса „Битови отпадъци” е определена правилно и законосъобразно, поради което моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата, да оставите в сила решението на началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Царево и да ни присъдите съдебните разноски.

 

         Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: