О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ /19.02.2010 година, град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД    -  град  БУРГАС

На деветнадесети февруари 2010 година

В закрито заседание в следния състав:

                                              

СЪДИЯ: Веселин Енчев

                               

като разгледа докладваното от съдия Енчев административно дело № 466/2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството по делото е образувано по жалба на инспектор З.Н.Б. против заповед № з-198/19.01.2010 година на директора на ОД – Бургас на МВР, с която й е определено работно място във ІІ РУ на МВР в град Бургас.

Едновременно с жалбата е формулирана и молба за спиране на изпълнението на оспорената заповед.

         По молбата за спиране на изпълнението, следва да бъде образувано отделно съдебно производство, с оглед обстоятелството, че жалбата и молбата за спиране на изпълнението се разглеждат по различен процесуален ред, различен е предметът на доказване, различни са фактическите и правни основания, предмет на съдебен контрол.

Следва съдебното производство да се раздели, като производството по настоящото дело следва да продължи само по жалбата против административния акт.

Молбата за спиране на изпълнението следва да се докладва на административния ръководител за образуване на самостоятелно дело. С оглед разделянето, по новообразуваното дело следва да се приложи копие от жалбата и представените по настоящото дело писмени доказателства.

         По изложените съображения, на основание  чл.210 ал.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         РАЗДЕЛЯ производството по адм. дело № 466/2010 година, като производството по настоящото дело продължава само по ЖАЛБАТА на З.Н.Б. против заповед № з-198/19.01.2010 година на директора на ОД – Бургас на МВР.

 

ИСКАНЕТО на З.Н.Б. за спиране изпълнението на  заповед № з-198/19.01.2010 година на директора на ОД – Бургас на МВР да се ДОКЛАДВА на административния ръководител на съда за образуване на самостоятелно съдебно дело.

 

ДА СЕ ПРИЛОЖАТ към новообразуваното дело съдържащите се в настоящото дело жалба и представените писмени доказателства.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                СЪДИЯ: