ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 14.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четиринадесети май                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Д. Петров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 465 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.20 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Т.С.Д., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.Д.С. с представено пълномощно на лист 5 от делото.

 

         ОТВЕТНАТА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Х., представя днес пълномощно.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Петров.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.   

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.С.: Поддържам исковата молба и обективираните в нея искови претенции. Моля да приемете представените с исковата молба документи като доказателство по делото. Моля да приобщите към настоящото дело НАХД № 3244/2017г. на Районен съд гр.Бургас и съответния списък на разноските, който съм представил. Нямам други искания по доказателствата.

 

Юрисконсулт Х.: Оспорвам предявеният иск. Поддържам всички възражения изложени в депозирания от мен отговор на исковата молба. Не възразявам да се примат представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат писмените доказателства по делото и доказателствата представени с исковата молба. Не възразявам да бъдат удовлетворени формулираните искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с исковата молба писмени доказателства, както и

ПРИЛАГА към настоящото дело АНХД № 3244/2017г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Моля да постановите съдебен акт, с който да уважите изцяло заявените с исковата молба искови претенции като доказани по основание и размер. Подробни съображения сме изложили в исковата молба, които поддържам и сега.

Не може да бъде споделен отговорът на ответника по отношение основанието на претенцията ни. Същото е съобразено с Тълкувателно решение № 1/15.03.2017г. по Тълкувателно дело № 2/2016г. на ВАС. В този смисъл това представлява задължителна съдебна практика. Що се касае до основателността по размер, както сме посочили в исковата молба, направените разходи за адвокатско възнаграждение и в частност самите заплатени адвокатски възнаграждения за всяка една от съдебните инстанции за обжалването и отмяната наказателното постановление са в минимален размер по съответната Наредба № 1.

В този смисъл моля да уважите изцяло претенциите ни. Моля за присъждане на направените в настоящото производство разноски в размер, за което съм представил нарочен списък на разноски още с исковата молба.

 

Юрисконсулт Х.: Моля да отхвърлите иска. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че предявеният иск е основателен и като такъв следва да бъде уважен. От данните по делото е видно, че срещу ищеца е било издадено наказателно постановление, което в последствие е било отменено с влязло в сила съдебно решение. Пред съдебните инстанции ищецът е ползвал адвокатска защита и е заплатил адвокатски възнаграждения в размер на претендираната сума.

 Съгласно Тълкувателно решение № 1/2017г. на ВАС платеното адвокатско възнаграждение се явява пряка и непосредствена последица от отмяната на незаконосъобразно наказателно постановление и като такова подлежи на обезщетяване.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: