ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 30.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети май                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 465 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:10 часа се явиха:

 

Ищецът Д.М.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника по иска Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Костова.

Не се явява вещото лице В.Г..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза е назначено вещо лице – инж. В.Г., който е уведомен.

ДОКЛАДВА постъпила молба от пълномощника на ищеца, с която иска съдът да даде възможност на вещото лице да изготви заключението и се дава отговор на постъпило по делото писмо-становище от директора на Общинско предприятие „Транспорт“, няма доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Представям и моля да приемете, разрешение за строеж, проект за реконструкция на зелените площи на ул.Генерал Гурко и удостоверения за експлоатация, придружен с одобрени проекти, с което доказваме осигурената достъпна среда за хора с увреждания до мястото, където се намира наказателния паркинг и обхваща цялото трасе от Бургаски свободен университет до наказателния паркинг на ул. Генерал Гурко, като възможно достъпните маршрутите са два – единият е през Централна автобусна спирка, ул. Александровска, през площад Тройката и по ул.Гурко около подземната улица, пресича Цар Симеон се стига до наказателния паркинг.

Другия маршрут пак е през Централна автобусна спирка, по бул.Стефан Стамболов и после вдясно по ул.Цар Симеон до ул.Гурко и наказателния паркинг.

Това са двата маршрута, за които представям доказателства, във връзка с твърдението ни, че има осигурен достъп за хора с увреждания, като също така има и още други улици, по които също е установена достъпна среда.

Същото се отнася и за проектите за Централната автобусна спирка.

Навсякъде по кръстовищата по тези маршрути са снишени тротоарите именно за да се осигури достъпна среда за хора с увреждания.

Документите, които искам да представя са много, за това моля да ми дадете възможност да ги опиша и представя извън заседанието.

Представям заповед № 482/28.02.2017г. на кмета на община Бургас, във връзка с решение на Общински съвет Бургас за одобряване промени в структурата на общинската администрация. Представям устройствен правилник, видно от който задължение на дирекция „Култура и връзки с обществеността“ е да осъществява функции за координиране на дейностите по осигуряване актуалността на интернет страницата на общината. Представям и това, което е публикувано на интернет страницата относно достъпната среда за хора с увреждания - списък на обществените сгради с достъп за хора с увреждания, като в същия списък са отбелязани и бюрата за социално обслужване на хората с увреждания, като едно от тях, сектор за хора с увреждания се намира в бл.57 на ж.к. Братя Миладинови, в непосредствена близост от мястото, където е паркирал жалбоподателя и където би могъл да получи информация. Представям и транспортната схема, така както е публикувана на сайта на Община Бургас.

ПРОКУРОР КОСТОВА – Моля да се приемат представените от Община Бургас писмени доказа и да се даде възможност за ангажиране на допълнителни такива, свързани с предмета на спора. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от пълномощника на ответника писмени доказателства, а именно: заповед № 482/28.02.2017г. на кмета на община Бургас, устройствен правилник на общинска администрация на Община Бургас, разпечатки от интернет страницата на Община Бургас относно достъпна среда за хора със зрителни увреждания, транспортна схема на община Бургас.

ДАВА възможност на ответника в 3-дневен срок от днес да представи по делото заверени копия от останалите доказателства, които посочи в изявлението си, придружени с опис.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.06.2017г. от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се съобщи на ВЛ.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.24 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: