ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 20.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети юни                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 465 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:01 часа се явиха:

 

Ищецът Д.М.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат М., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника по иска - Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Костова.

Явява се вещото лице В.Г..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че на 05.06.2017г. по делото е постъпило заключението на вещото лице, а на 12.06.2017г., е постъпило допълнение към това заключение,

Освен това съдът ДОКЛАДВА, че от ответника на 02.06.2017г. са постъпили множество писмени доказателства, имащи отношение към достъпността на градската среда за хора в неравностойно положение.

 

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице, като сне самоличността му както следва:

В.Б.Г., 69 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Представил съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Тези седем паркоместа, които са посочени в първото ви заключение, сега ли са налични, или към случката, която е от 2016г.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. - Понеже огледът, който извърших е към момента на изготвяне на експертизата, не мога да кажа със сигурност от кога са тези паркоместа за хора с увреждания, мога само да предполагам дали тези места са съществували и към момента на случилото се с ищеца.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Огледахте ли мястото, където е бил паркиран автомобилът на ищеца? Достъпен ли е тротоарът и за пешеходци, когато има спрян автомобил?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Намирам, че тротоарът там е много широк и така, както е била спряна колата на ищеца, не представлява проблем за пешеходците.

АДВОКАТ М. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Относно отговорът в анекса, където сте описали маршрута - по същият начин ли може да се информира за този маршрут, както подробно сте описали в заключението си?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Аз съм го описал като местен човек и съм го изтъкнал в заключението си. Тези маршрути не са обявени, както би следвало да бъдат информирани лица, които не живеят в Бургас. Аз също трябваше да ги търся. Човек, който не е оттук, трудно ще ги намери.

ВЪПРОС на СЪДА – Има ли указателни табели за маршрута или за останалите места за паркиране?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Няма указателна табела. Аз не можах да видя такова нещо.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Няма такава табела. Табелата, която е била поставена пред Бургаския свободен университет е демонтирана при изпълняване на Централната автоспирка. Може преди това да е имало, но не и тази.

По отношение на достъпната среда, където са паркоместата и са приложени снимките в заключението, има ли изградена велоалея и достъпна среда, по която човек безпрепятствено да се придвижи до Бургаския свободен университет от тези места, където са до университета?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Аз не видях велоалея.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да предявим на вещото лице снимковия материал към заключението.

 

Съдът предяви на страните и вещото лице снимковия материал на л.131 и л.132 от делото

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Според мен това е блокът на ул.Вардар, където е ритуалната зала. Тези два автомобила са паркирани на място за инвалиди и зад тях има велоалея, която излиза на друга велоалея до университета.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. ***, която е пред блока с ритуалната зала.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Тази велоалея, която е начертана на тротоара.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Аз не съм писал заключение за велоалеите, не съм се концентрирал върху това. Там, на това място, е удобно дори по уличното платно да се върви и не съм я писал като проблемна, но специално за улица Искър не е ставало въпрос.

АДВОКАТ М. – Искам само да отбележа, че велоалеите около университета и в гр. Бургас не са предмет на настоящото производство. Ние не оспорваме инфраструктурата на гр.Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Ще представя разрешение за ползване на Мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия в границите на гр. Бургас.

Нямам други въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на СЪДА – Въпросът ми към експертизата целеше като задача да огледате местата за паркиране за хора в неравностойно положение, което е зад Бургаския свободен университет и да посочите спрямо мястото, което е на гърба на Бургаския свободен университет, за което се говори в исковата молба, че има поставен номер за автомобил, който да паркира там, колко още места за паркиране има в близост до университета? Вие сте отговорили, че са 7 с това зад университета?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – С него общо са 7 места, около него са 6 местата за паркиране на хора с увреждания.

ВЪПРОС на СЪДА – Да приемем, че ищецът реши да потърси с колата си тези места за паркиране на хора с увреждания и намери някое от тях, някое от тези 6 места, когато си остави колата, може ли да се придвижи до Бургаския свободен университет без да има риск за живота му и има ли такава достъпна среда по трасето от останалите 6 места до университета?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Значи, за четирите паркоместа  до училище „Отец Паисий“, те са слабо натоварени и асфалтова площ е добра, там инвалидната количка може да мине, но по улицата.

ВЪПРОС на СЪДА – А да се качи на тротоара?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – В известен смисъл маршрута не отговаря на изискванията на Наредбата, която предвижда едно скосяване на тротоара, което там няма, т.е. нито едно място, което би избрал не отговаря на това изискване на Наредбата. Няма нито едно паркомясто, което да отговаря напълно на Наредбата, както по близост, така и по отношение за безпрепятствано преминаване на количката.

ВЪПРОС на СЪДА – От Бургаския свободен университет до наказателния паркинг може да се стигне и по други маршрути извън този по ул.Александровска и ул.Гурко, по тях има ли достъпна среда, скосени тротоари, читави (пригодени) тротоари, по които да се придвижва инвалидна количка?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Не, няма. Това е единственият маршрут, по който сравнително удобно може да се придвижи до наказателния паркинг – (маршрутът от Бургаския свободен университет, през ул. Александровска и ул.Гурко до Наказателния паркинг). Специално те са се придвижвали може би по ул.Цар Симеон.

ВЪПРОС на СЪДА – Твърдението е, че са се движили по улици, по които преминават автомобили?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Само посочения маршрут по ул.Александровска е пешеходен, другите маршрути са с движение на автомобили.

Ако трябва да се излезе от Бургаския свободен университет и не се избира маршрута по ул.Александровска, а се избира маршрута по бул.Стефан Стамболов и ул. Цар Симеон, няма удобно място за придвижване на хора с увреждания, няма достъпна среда. Придвижването им е било най-вероятно именно по тази улица, тъй като хора са ги упътили за наказателния паркинг.

ПРОУКРОР КОСТОВА – Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорвам заключението на съдебно-техническата експертиза, като считам, че вещото лице не е извършило оглед на маршрутите. По делото са представени достатъчно писмени доказателства за реконструкцията на централната градска част, видно от които именно по ул. Цар Симеон и по ул. Гурко има обособен достъп за хора с увреждания. В тази връзка моля да назначите друга експертиза, която да отговори на въпроса дали обектите, за които има доказателства, дали отговарят на Наредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Твърденията на вещото лице не отговарят на доказателствата, които съм представила по делото. Твърдя, че според отговорите му, вещото лице не е извършвало оглед на маршрутите и за това твърди, че няма осигурена достъпна среда.

АДВОКАТ М. – Моля да приемете заключението на вещото лице като добре изготвено и отговарящо на поставените му задачи.

А колкото до искането за допускане на допълнителна задача към експертизата, смятам, че така поставеният въпрос не е предмет на делото. Нашето дело е за това, че няма осигурени паркоместа към онзи момент, от което доверителят ми е изпитвал страх, стрес и страдания. Аз не оспорвам инфраструктурата на града, но самия факт, че доверителят ми е нямало къде да паркира, защото под табелата за паркиране на хора с увреждания е имало поставен номер и е било заето автомобил. Оспорваме, че е нямало друго паркомясто, което му е създало дисхармония, страхове и страдания, не споря дали ул.Александровска е хубава, убедила съм се сама, че е хубава.

 

Съдът към страните – Искането е във връзка достъпността на средата, за улиците, по които предполагаме, че е преминал ищецът.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. *** Симеон има частично места, където може да се придвижи с инвалидна количка, но като цяло маршрута не е подходящ за такова придвижване. Аз го знам маршрута, и въпросът не е дефиниран, че точно там е минал ищецът. Предполагам, че е минал оттам.

ПРОКУРОР КОСТОВА – Предоставям на съда по допълнителната задача към вещото лице.

 

Съдът, като взе предвид изложените в исковата молба възражения, които са свързани основно с липса на достатъчно места за паркиране около Бургаския свободен университет за хора в неравностойно положение счита, че изследването на въпроса в детайли дали всички възможни маршрути от Бургаския свободен университет до наказателния паркинг на ул.Гурко са изградени така, че представляват достъпна среда за движение на хора в неравностойно положение, не е пряко свързано с изложените възражения. Основното изследване по делото следва да бъде концентрирано около осигуряването на места за паркиране в района близо до Бургаския свободен университет. Възраженията свързани с необходимостта в конкретния случай ищецът да посети наказателния паркинг и съответно да се придвижи до него, са предпоставени от обстоятелството, че той, поради невъзможност, не е паркирал на обозначеното място за хора в неравностойно положение и неговият автомобил е бил репатриран, като му е била наложена ПАМ по ЗДвП. Преживяванията, които се твърдят, че са претърпени, са изложени в причинна връзка с липсата на достатъчно места за паркиране около Бургаския свободен университет, а не толкова с достъпността по пътя до наказателния паркинг. Поради това съдът счита, че по делото не е нужно да бъде назначавана допълнителна съдебно-техническа експертиза, със задача да изследва достъпността на средата по пътя от Бургаския свободен университет до наказателния паркинг през ул. Цар Симеон.

Отделно от това, по делото са представени писмени доказателства за реконструирането на тази улица, а на съда е служебно известно, че тя е ремонтирана, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на Община Бургас за допускане на допълнителна задача към назначената съдебно-техническа експертиза, посредством която да се установи достъпността на средата за хора в неравностойно положение по пътя от Бургаския свободен университет, през ул. Цар Симеон, ул.Гурко до наказателния паркинг.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Представям разрешение за ползване на велоалея от 23.12.2015г. Всичко е един проект, с Централната автобусна спирка.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение в размер равен на внесения предварителен депозит.

Да се издаде РКО

ПРИЕМА представеното от ответника разрешение за ползване № СТ-05-2545 от 23.12.2015г.

 

АДВОКАТ М. – Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР КОСТОВА – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ М. – Представям списък с разноски, включително и касови бележки за зареждането на автомобила и посочено адвокатско възнаграждение.

Моля да поставите решение, с което да уважите изцяло предявените искове, които касаят липсата на паркоместа за хора в неравностойно положение и такова към м.март, с обозначен номер на автомобил, който може да го ползва и да уважите иска за претърпени неимуществени вреди от доверителят ми, като подробни съображения ще изложа в писмени бележки в определен ми от съда срок.

Моля да ни присъдите и направените разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорвам исковата молба, като считам, че е неоснователна и считам, че не е налице незаконосъобразен административен акт, действие или бездействие от страна на община Бургас, съгласно нормите на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, тъй като същата е осигурила паркоместа в района на Бургаския свободен университет, който всъщност е ѝ частен. Изпълнено е задължението на общинската администрация, което задължение е в срок до 31.12.2006г. да осигури достъп за хора с увреждания. Считам, че се касае за общи организационни мероприятия, които не са ограничени със срок, на цялата територия на общината и на всички сгради, както и паркоместа в целия града. В конкретния район е имало осигурени необходимият брой паркоместа за инвалиди, като към момента не е имало акт, с който да се поставят номера под знаците и които да се поставят под знака, още повече, че към месец март 2016г. няма синя зона в този район, т.е. всички места са били свободни за паркиране.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, в срок предоставен ми от съда.

ПРОКУРОР КОСТОВА – С оглед събраните по делото доказателства считам, че предявеният иск е основателен, поради което моля да постановите съдебен акт, с който да уважите исковата молба и да присъдите обезщетение и направените разноски.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на ищеца в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на пълномощника на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 8 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.34 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: