О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер 666               Година  18.03.2015               град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на осемнадесети март две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 465 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на М.Г.И. *** срещу експертно решение № 0969 от заседание № 164 от 29.12.2014г. на Национална експертна лекарска комисия.

По делото, е представено оттегляне на оспореното решение на НЕЛК с изх.№ Ю206/06.03.2014г., което е изпратено на жалбоподателя за становище.

Административен съд Бургас, след като прецени представените по делото доказателства, намира, че производството е недопустимо.

Съгласно чл.156, ал.1 от АПК, при всяко положение на делото, със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал.

По делото са постъпили доказателства за оттегляне на оспореното експертно решение и поради липса на други ответници, освен административния орган, са налице основанията по чл.159, т.3 от АПК, за оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на производството по адм.дело № 465/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.И. *** срещу експертно решение № 0969 от заседание № 164 от 29.12.2014г. на Национална експертна лекарска комисия.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 465 по описа за 2015г. на Административен съд гр.Бургас.

Да се върне оригиналната медицинска документация на Национална експертна лекарска комисия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: