Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1243            04.07.2014г.             град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети юни две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Павлина Стойчева

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 465 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна Дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите (КЗП) против Решение № 14/23.01.2014г. постановено по НАХД № 1022/2013г. на Районен съд Несебър, с което е отменено Наказателно постановление № 27158/30.01.2013г., издадено от касатора, с което за нарушение на чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 59, ал. 2 от Закона за туризма (ЗТ) на основание чл. 85 от ЗТ на ЕТ„Вес Арсенал – В.Г.” е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и да потвърди процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касатора не се явява, не се представлява, не ангажира нови доказателства.

Ответникът по касация – ЕТ „Вес Арсенал – В.Г.”, ЕИК 102012854; със седалище и адрес на управление гр. ***,  редовно уведомен, не се явява, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателност на оспорването, като иска отмяна на първоинстанционното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Несебър е образувано по жалба на ЕТ„Вес Арсенал – В.Г.” против Наказателно постановление № 27158/30.01.2013г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към ГД „Контрол на пазара” при КЗП, с което за нарушение на чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 59, ал. 2 от ЗТ на основание чл. 85 от ЗТ на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева. За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че  е допуснато съществено процесуално нарушение, защото нито в акта за установяване на административно нарушение, нито в наказателното постановление е посочено кои обстоятелства не са отразени в регистъра. Посочено е единствено, че това са „променените обстоятелства”, без да е направена конкретизация, с което се ограничава правото на защита на жалбоподателя до степен същия да не знае срещу какви факти да се защитава. 

 

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Съдът намира, че при постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел точно и обективно фактическата обстановка, като въз основа на събраните доказателства е формирал правилни правни изводи. Действително, от съдържанието на наказателното постановление не може да се установи кои обстоятелства са променени и за кои от тях търговецът не е подал заявление за отразяването им в националния туристически регистър. Жалбоподателят не ангажира доказателства пред настоящата инстанция в тази насока.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14/23.01.2014г. постановено по НАХД № 1022/2013г. на Районен съд Несебър.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.