ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 17.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На седемнадесети септември                       две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 465 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „СИРИУС 49” ЕООД, представлявано от Д.А.Д., редовно призован, не изпраща представител.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник отдел „МДТ” при Община Царево, редовно призован, представлява се от адв. Д., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 

         По хода на делото:

         АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответника, както и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от „Сириус 49” ЕООД против Решение № 03/24.01.2013 г., постановено от Началник отдел „МДТ” при Община Царево, с което е потвърден АУЗД № 413/21.12.2012 г., издаден срещу дружеството-жалбоподател.

 

         АДВ. Д.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана. Моля да приемете представените от страна на административния орган доказателства. В тази връзка моля да приемете и представените от мен в днешно съдебно заседание Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Царево и справка за начина на начисляване на данък недвижими имоти за 2012 г. на жалбоподателя. Моля същите да бъдат приобщени към доказателствата. Други доказателства няма да соча. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка, както и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

         С оглед липсата на формулирани доказателствени искания от страните в процеса, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Д.: Моля да постановите съдебен акт, с който да потвърдите решението на Началник „МДТ” при Община Царево като правилно и законосъобразно и да отхвърлите жалбата подадена от страна на „Сириус 49” ООД. В тази връзка представям нарочни писмени бележки за неоснователност на жалбата. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: