ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 07.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На седми май                                                 две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 465 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „СИРИУС 49” ЕООД, представлявано от Д.А.Д., редовно призован, не изпраща представител.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник на Отдел „МДТ” при Община Царево, редовно призован, представлява се от адв. Д., надлежно упълномощен, с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         АДВ. Д.: Да не се дава ход на делото, тъй като считам, че жалбата е просрочена. От приложените доказателства по делото се установява, че решението е изпратено с писмо с обратна разписка и е получено на 28.01.2013 г., а жалбата е с дата 14.02.2013 г., като с оглед на това и с оглед разпоредбата на чл. 156 от ДОПК и §2 от ДЗР на ДОПК, който регламентира, че в неуредените случаи препраща към АПК считам, че така входираната жалба е просрочена.

         Моля, в условията на алтернативност и в случай, че приемете подадената жалба за такава в срок считам, че същата е нередовна предвид това, че в същата не е посочено в какво се състои незаконосъобразността на акта. Последното ми твърдение е задължително по реда и смисъла на чл. 50, ал. 1, т. 6 от АПК, като моля ако настоящия съдебен състав не уважи искането ми за прекратяване на делото поради просрочие на жалбата да остави същата без движение за отстраняване на посочените нередовности.

 

         Съдът с оглед така заявеното от процесуалния представител на ответника и след като се запозна с представените с административната преписка документи установи, че представената административна преписка не е в цялост. По административната преписка липсва жалбата, която е била подадена против оспорения акт за установяване на задължения по декларация по административен ред до началника на „МДТ” при Община Царево, а именно жалба с вх. № 53-00-36/18.01.2012 г. С оглед обстоятелството, че съдът е констатирал непълнота на административната преписка, както и във връзка със заявеното от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание, съдът счита за нужно да укаже на ответника, в указан от съда срок да представи административната преписка в цялост, в т.ч. и пощенския плик, с който е подадена жалбата против решението на Началник на „МДТ” при Община Царево, в случай, че процесната жалба е подадена по пощата. Ако се установи, че жалбата, с която е сезиран съдът не е била подадена чрез лицензиран пощенски оператор и в случай, че в Община Царево - Отдел „МДТ” липсва пощенски плик, обратна разписка или друг документ (доказващ подаването на жалбата по този ред), то това обстоятелство следва да бъде удостоверено със съответното писмо за това.

         От друга страна с оглед заявеното просрочие на жалбата следва да бъде указано на жалбоподателя задължението му същия да ангажира доказателства – обратни разписки, квитанции или други писмени доказателства посредством които да удостовери подаване на жалбата в законоустановения 14-дневен срок.

         С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         УКАЗВА на процесуалния представител на ответника, в 10-дневен срок да изготви и представи за прилагане по делото на заверено копие на пълната административна преписка по оспореното решение на началника на МДТ гр. Царево, в т.ч. и информация относно начина на депозиране на сезиращата съда жалба.

         УКАЗВА на жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от датата на получаване на съобщението да ангажира писмени доказателства относно депозиране на сезиращата съда жалба, в законоустановения 14-дневен срок.

         УКАЗВА на същия, че в случай на неизпълнение на горното указание и на основание чл. 159, т. 5 от АПК жалбата ще бъде оставена без разглеждане като просрочена, а производството по делото прекратено.

         По въпроса за отлагане на делото съдът ще се произнесе след представяне от страните на горните доказателства.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: