Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   745           16.05.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 465 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Директора на ТД на НАП-гр.Бургас против Решение №286/09.02.2012г., постановено по НАХД №134/2012г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление №1442/08.11.2011г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП-Бургас, с което за нарушение по чл.5, ал.4, т.2 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО) вр. чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба №Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на ”Образцова аптека Славейков”ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.Бургас, к-с “Славейков” МЦ-ІІ до ІХ ОДЗ, представлявано от П.Р.П. е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и неправилен и да се потвърди отмененото наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Образцова аптека Славейков”ЕООД, ЕИК ***, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на Образцова аптека Славейков”ЕООД, против наказателно постановление №1442/08.11.2011г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП-Бургас, с което за нарушение по чл.5, ал.4, т.2 от КСО вр. чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба №Н-8/29.12.2005г. на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр. Бургас е отменил атакуваното постановление като е приел, че същото е издадено от компетентен орган при напълно изяснена фактическа обстановка, но при съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като не съдържа нормативноустановените реквизити.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр. Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Първоинстанционния съд е приел, че е налице съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като нито в АУАН №0052706/30.06.2011г., нито в оспореното наказателно постановление е посочен задължителния реквизит съобразно нормата на чл.42, т.3 и чл.57, ал.1          т.5 от ЗАНН – дата на нарушението.

Неоснователен е доводът на касатора, че датата на нарушението може да се извлече чрез тълкуване от текста на съставените АУАН и НП, тъй като при нарушения, при които изпълнителното деяние се реализира чрез бездействие няма конкретна дата, а съществува краен момент до който може да се извърши дължимото действие. Касационната инстанция намира, че в процесното наказателно постановление нарушението е описано некоректно, тъй като не може да се направи извод дали дружеството е санкционирано за неподаване на декларация обр.6 за труд положен през септември 2010г. или октомври 2010г. първата инстанция правилно е преценила, че в този случай се касае за няколко месечни периода, като заплатите на работниците и служителите са изплащани на различни дати и посочването на тези дати и последния работен ден или най-малкото първия следващ ден, в който деянието е станало съставомерно е абсолютно задължително, а липсата им е в разрез с правилата, утвърдени с нормата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН.

Ако този пропуск беше установен от наказващия орган в хода на административното производство и той беше отстранил същия чрез точното описание на нарушението в процесното наказателно постановление едва тогава щеше да е налице процесуално нарушение, което ен влияе върху законосъобразността на административния акт.

Предвид гореизложеното, жалбата като неоснователна следва да се отхвърли, а обжалваното решение като валидно, допустимо и правилно да се остави в сила.

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №286/09.02.2012г., постановено по НАХД №134/2012г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление №1442/08.11.2011г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП-Бургас, с което за нарушение по чл.5, ал.4, т.2 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО) вр. чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба №Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на ”Образцова аптека Славейков”ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.Бургас, к-с “Славейков” МЦ-ІІ до ІХ ОДЗ, представлявано от П.Р.П. е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.