ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 29.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и девети май                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 464 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Т.И.А., редовно призован, не се явява. Вместо него  адв. А., преупълномощена от процесуалния представител адв. Р., представя пълномощно.

За ОТВЕТНИКА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА - СОФИЯ, редовно призован, не се явява процесуален представител.

ПРОКУРАТУРАТА на република България се представлява от прокурор Червеняков - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА молба от адв. Р., с която се иска ход на делото да не бъде даван, тъй като е възпрепятствана от служебен ангажимент, а преупълномощеният процесуален представител не е имал възможност да се запознае с доказателствата по делото.

 

АДВ.А.: Поддържам молбата на адв. Р. да не давате ход на делото, като й дадете възможност да докаже служебната си ангажираност.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля да се даде ход на делото. Считам, че не са налице процесуални пречки.

 

Съдът СЧИТА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, защото от процесуалния представител на ищеца не са приложени доказателства за внезапна непреодолима причина, която го е възпрепятствала да се яви в днешното съдебно заседание. С оглед на изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

На основание чл. 145 от ГПК, във връзка със ЗОДОВ, съдът ОТПРАВЯ въпрос към присъстващия процесуален представител на ищеца: Налице ли са предпоставки за сключване на спогодба с ответника? Имате ли такава нагласа?

АДВ.А.: Нямаме нагласа за спогодба с ответната страна.

 

Предвид изявлението на процесуалния представител на ищеца, на основание  чл.146 от ГПК съдът ПРИСТЪПВА към доклад по делото:

 

Ищецът Т.И.А., е предявил  против ГДИН иск за обезщетение за претърпени неимуществени вреди в общ размер на 10 000 лева, 5000 лева от които претендирани поради лоши битови условия в местата, в които изтърпявал наказанието си „лишаване от свобода“  и 5000 лева за неосигурено навременно медицинско обслужване и лечение.

Исковете са предявени по реда на чл. 1 ал1 от ЗОДОВ.

Ответникът в писмен отговор оспорва основателността на исковата молба. Твърди, че заявените вреди са недоказани. Иска претенцията да бъде отхвърлена. Оспорва доказателствените искания, формулирани от ищеца на лист 8-9 от делото. Представя доказателства с писмения си отговор, с част от които е изпълнил процесуалните искания на ищеца, а именно: за  представяне на сведение за условията, при които ищецът е изтърпявал наказанието си „лишаване от свобода“ през отделните периоди, за здравословното състояние на ищеца от 2013 г. към настоящия момент, както и заверено копие от здравния картон на ищеца със съответни отразявания в него на извършени прегледи.

Ответникът представя и седмично меню за хранене в бургаския затвор за една от седмиците, през които ищецът е изтърпявал своето наказание „лишаване от свобода“, като с това меню се обосновава достатъчна калоричност на храната, която му е била осигурявана.

Във връзка с разпределение на доказателствената тежест в производството, съдът УКАЗВА на ищеца, че следва да установи с доказателствените средства, допустими в процеса, своите твърдения за лоши битови условия, при които е изтърпявал наложеното му наказание и от които твърди, че са произтекли неимуществени вреди за него.

АДВ.А.:Поддържам доказателствените искания, описани в исковата молба и останалото доказателствено искане, а именно: да се разпитат двамата свидетели с имена, описани в исковата молба при режим на призоваване от съда. Посочените двама свидетели ще установяват следните обстоятелства: единият ще установява обстоятелства за лоши условия в затвора, а другият ще доказва бездействието на органа за неоказани медицински грижи.

По доклада на съда нямам забележки.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Исковата молба е процесуално допустима. Моля да приемете приложените с отговора писмени доказателства, тъй като с тях частично се отговаря на доказателственото искане на ищеца. Не възразявам да бъдат допуснати посочените свидетели при режим на призоваване. Моля да се даде възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

С оглед изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, приложени към исковата молба, а именно: удостоверение от 16.11.2017 г., както и доказателствата, приложени към писмения отговор от процесуалния представител на ответника – лист 24-31.

По доказателствените искания, формулирани в исковата молба, съдът КОНСТАТИРА, че по точки 2, 4 и 5 ответникът е представил съответни надлежни доказателства, поради което съдът не дължи изрично произнасяне по тях в полза на ищеца.

По отношение на искането за допускане до разпит на двамата свидетели и с оглед уточненията, направени от адв. А. в днешното съдебно заседание, съдът СЧИТА, че следва да допусне и двамата свидетели до разпит.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ.А.: Какви обстоятелства ще искате да бъдат установени с доказателственото искане по т.3 от исковата молба за представяне на цялото досие на ищеца от затвора?

АДВ.А.: Затворническата администрация води всички действия, които извършва и ще доказваме всички действия, които е извършила с оглед спазени процедури по медицинско обслужване, хигиена, кои извършва почистването, ред, графици  и т.н.

Съдът предвид така направеното уточнение СЧИТА, че изискването за прилагането на досието на ищеца не е необходимо. В затворническото досие на Т.И.А. се съдържат доказателства относно неговото съдебно минало, семейни и битови факти относно битието му, евентуално наложени наказания и награди, все обстоятелства, които нямат връзка с конкретния правен спор.

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЗОВАВА за разпит като свидетели Ц.Г.И. и П.К.К. – лишени от свобода, изтърпяващи наказания в Затворническо общежитие - с.Дебелт към Бургаски затвор – за следващото съдебно заседание.

ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до компетентните органи за осигуряването на тези свидетели в следващото съдебно заседание.

ОТХВЪРЛЯ исканията за събиране на доказателства по т.2-5 от исковата молба /лист 8-9 от делото/.

ДАВА допълнителна възможност на страните да ангажират доказателства.

 

Не ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 02.10.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: