ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 19.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На деветнадесети април                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:Т.С. 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 464 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ „МАРС“ ЕООД представлявано от управителя Д.Я.редовно и своевременно призован, не се представлява от законния си представител, изпраща процесуален представител адв.Я., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА ОБЩИНА БУРГАС – редовно и своевременно призован, се явява ю.к. М. надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор С..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Я.: Да се даде ход на делото.                       

Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР С.: Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по повод искова молба от „Марс“ ЕООД с ЕИК 102215351, със седалище и адрес на управление гр. Бургас , ул. ***“ №20, представлявано от управителя Д.Я., чрез процесуален представител, срещу Община Бургас с БУЛСТАТ 000056814, гр. Бургас, ул. “Александровска” №26 , представлявана от кмета на общината Димитър Николов, за осъждане на същата на основание чл.1, ал.1 ЗОДОВ, вр. чл.203 и 204 от АПК да заплати на ищеца сума в размер на 200,00 лева, представляващи причинени имуществени вреди вследствие отменено с окончателен съдебен акт като незаконосъобразно Наказателно постановление № 434 от 22.10.2014г., издадено от Директора на Дирекция МПДТР на Община Бургас против ищеца, с окончателен съдебен акт,  а  именно решение 0625/2015 година на БРС

Указва на страните доказателствената тежест, както следва:В тежест на ищеца е да установи пряката причинно-следствена връзка между претендираните в исковата молба като причинени имуществена вреди и сочения в същата противоправен адм. наказателен акт, а именно отмененото като незаконосъобразно  наказателно постановление.

В тежест на ищеца е да докаже в тази връзка на първо място  извършено от страна на дружеството плащане в полза на процесуалния му представител по НАХД, както и точния размер на заплатения адвокатски хонорар.

Съдът указва на всяка от двете  страни, че при позоваване на позитивни факти и обстоятелства, от които същата страна черпи права, нейна е тежестта да установи наличието  им.

Съдът докладва, че с исковата молба не са постъпили писмени доказателства. Такави не са ангажирани и по- късно до настоящия момент.

АДВ.Я.- Поддържам исковата молба.Моля да ми разрешете в следващото съдебно заседание да представя копие на съдебното решение на БРС, копие от решението на Административен съд град Бургас, копие на договора за адвокатска помощ. Размерът на исковата претенция е  200.00 лв, като сумата е платена в брой.

Ю.К.М.- Оспорвам исковата молба. Имам едно доказателствено искане.Моля по служебен път  да се изиска препис на касационно дело №308/2015 година по описа на Административен съд гр.Бургас, с което  е потвърдено НП №433/2014 година на директора на ДМПДТР на Община Бургас.Не мога да уточня номера на въззивното  дело пред БРС, предполагам, че е №5151/2015 или №5153/2015 година. Делото, по което е отменено НП,  предмет на настоящия спор  по описа на БРС  е №5152/2015 година.

ПРОКУРОР С. - Моля да се уточни връзката между двете дела.

Ю.К.М.-Ние твърдим, че един договор за правна защита е представен по двете дела. След като има позитивен ефект за нашата страна, не следва да се изплащат разноски, тъй като при потвърдено  НП крайния и категоричен извод е,  че наказващия орган е процедирал законосъобразно и не дължи никому вреди.

ПРОКУРОР С.- Считам, че исковата молба е процесуално допустима, тъй като по форма и съдържание отговаря на изискванията на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.Основателни са доказателствените искания, направни от процесуалния представител ищеца.Моля да уважите доказателственото искане  и на ответника.Нямам доказателствени искания.

Съдът като изслуша становищата на страните, намира че направените от страните доказателствени искания са допустими и обосновани. Същите са свързани с предмета на спора и следва да бъдат събрани.

В тази връзка и воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Да бъдат ИЗИСКАНИ за датата на следващото съдебно заседание  НАХД №5152/2014 година по описа на БРС, както и КНАХ № 308/2015 година по описа на Административен съд гр.Бургас, което  по номер на БРС следва или предхожда горопосоченото. В случай, че  посочените дела не са налични в архива на Районен съд град Бургас да бъде указано местонахождението и делото, по което те са приложени, с оглед установяване на компетентния  да представи копие от тях орган или състав.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно и всестранно изяснено от фактическа страна, намира че същото не следва да бъде приключвано  и делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  03.05.2015 година от 14:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в  съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:44 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: