ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 17.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети  май                                 две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: Р.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 464 по описа за 2017година

На именното повикване в 16.00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ „МАРС“ ЕООД представлявано от управителя Д.Я.редовно уведомен, не се представлява от законния си представител, изпраща процесуален представител адв.Я., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА ОБЩИНА БУРГАС – редовно уведомен, се явява ю.к.М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурорД.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Я.: Да се даде ход на делото.                       

Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид,  че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

          АДВ.Я.- Нося ордери, това са типови оредри за адв. възнаграждение и др.плащания. Представям  копие на съда, с който е изплатен адвокатския хонорар от 200 лева, както и годишна данъчна декларация, където съм декларирал общия обем от доходи от адвокатска дейност, сред които са и  посочените двеста лева.

Ю.К.М.- По доказателствата- Моля съда да прецени така представените доказателства обективно и в съответствие с всички останали приложени по делото книжа.Искам да кажа, че тези доказателства са частни документи още повече, че  представената декларация няма входящ номер,сащата не е подписана.

АДВ.Я.- Декларацията е подадена по интернет.

Ю.К.М.- Ако е подадена  по интернет, НАП имат информационна  система  и следва да се отбележи.Моля съда да го има предвид.

АДВ.Я.- На сайта на НАП може да се провери.

ПРОКУРОР Д.-Да се приемат представените доказателства. Ще взема отношение  по тях  по същество.

Съдът като взе предвид становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства

СТРАНИТЕ- Няма с да сочим други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Я.-Поддържам искавовата молба.Моля да постановите  решение, с което да осъдите Директора на дирекция МПДТР към Община Бургас зазаплащане на сумата от  200.00/двеста/ лева , представляваща обезщетение за претърпени вреди  в резултат на незаконосъобразно издадено наказателно постановление.Моля също така да ми присъдите адвокатски хонорар  за разноски по делото.

          Ю.К.М.- Макар това производство да е подсъдно на административен съд важат  правилата по ГПК. Ищецът носи доказателствена  тежест. Аз смятам, че в това производство дружеството не успя да докаже нанесени вреди.Искам да кажа  и моля съда да обсъди всички книжа  и представени платежни документи от гледна точка на това, че  адвоката и самия собственик и управител са свързани лица и ние твърдим, че е не извършено реално плащане. Моля за ю.к. възнаграждение като правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

ПРОКУРОР Д.-Моля да не уважавате исковата претенция.По делото не можа да се установи, че претендираните 200 лева са платени.РКО е частен документ и същия може да се състави по всяко време.ГДД по чл.50 отразява общ обем от доходи, но по някакъв начин не се установява  там да са отразени конкретните 200.00 лева.Извън ТР№1/2017 г. предоставям на съда да прецени доколко е със задължителен характер платения хонорар да е  пряка последеца от издаденото наказателно постановление, съобразявайки причината, поради което е отменено наказателното постановление. Моля да се има предвид и разпоредбата на чл.5 от ЗОДОВ.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: