ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети юни                                две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: М.М.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 464 по описа за 2017година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ „МАРС“ ЕООД представлявано от управителя Д.Я.редовно уведомен,  се представлява от законния си представител Д.Я., която се явява лично и с  процесуален представител адв.Я., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА ОБЩИНА БУРГАС – редовно уведомен, се явява ю.к.М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор М.М..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Я.: Да се даде ход на делото.                       

Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР М. : Да се даде ход на делото.

 

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 5736/06.06.2017 година е постъпило уточнение от адв.Г.Я., процесуален представител на ищеца „Марс“ ЕООД, в изпълнение на определение № 876/22.05.2017 г.на Административен съд град Бургас,  с което съдът е оставил исковата молба без движение.

АДВ.Я.- Когато получих двете наказателни постановления,  аз написах пълномощното  за наказателните постановления и когато аз написах договорите за правна помощ, те бяха във връзка  с наказателните постановления. В Районния съд Бургас  се  образуваха две дела №5152/2014 г. и 5151/2014г. и аз не мога да конктретизирам кое пълномощно  по кое дело е. Съдът ми даде препис от делото, аз търся хонорара по наказателното постановление, което е отменено. Пълномощното е по наказателното постановление. Не сме уточнявали по кое дело  кое е пълномощното.Сега индивидуализирам номера на  пълномощното, твърдя ,че съм  допуснал техническа грешка. Възможно е   да не съм довидял. Исковата ми претенция е за адвокатски хонорар, който е изплатен по договор №20/2014 година, който е със сериен номер №3345 от кочана.С оглед направеното уточнение,  което съм депозирал на 06.06.2017 година, държа до посоча, че в него пак съм допуснал същата техническа грешка като тази по исковата молба.

Съдът намира, че с оглед направеното уточнение в днешното съдебно заседание са отстранени пречките за даване ход на делото, поради което и воден от горното

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Докладва повторна исковата молба с направеното  в днешното съдебно заседание уточнение.

АДВ.Я. - В представения като доказателство ордер пише номера на НП, а именно №434, поради което считам, че същия ордер касае именно договор №20/2014 годин със сер.№3345. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.М.- Няма да ангажирам доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР М.- Също няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Я. - Поддържам искавата молба.Моля да се произнесете с решение, с което да осъдите Община Бургас да  заплати  адвокатския хонорар в размер на 200 лева, както  и направените разноски по делото.

Ю.К.М. - Моля да отхвърлите исковата молба като недоказана и необоснована. Искам да се ползвам от вече изложеното в предходно съдебно заседание.Моля ответната страна да се осъди  да заплати възнаграждение за юрисконсулт,като правя  възражение  за прекомерност на адвоктския хонорар.

ПРОКУРОР М. -  Исковата претенция  е основателна.Моля да   се произнесете с решение  в този смисъл.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: