ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 03.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На трети май                                                  две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 464  по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:04 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „МАРС“ ЕООД представлявано от управителя Д.Я.редовно уведомен, не се представлява от законния си представител, изпраща процесуален представител адв.Я., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА ОБЩИНА БУРГАС – редовно уведомен, се явява ю.к.М. надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Ч..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Я.: Да се даде ход на делото.                       

Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 4242/28.04.2017 година е постъпило изисканото за послужване НАХД №5152/2014 година по описа на Районен съд град Бургас.

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 4364/03.05.2017 година е постъпило изисканото за послужване заверено копие на  НАХД №5151/2014 година по описа на Районен съд-Бургас и КНАХД №308/2015 година по описа на Административен съд -Бургас, ведно с придружително писмо, от което е видно, че оригинала на НАХД 5151/2014 година по описа на БРС е изпратено на ВАС по компетентност за произнасяне по искане за възобновяване на делото, постъпило от „Марс“ ЕООД.

По така представените оригинал  и копие на делата съдът констатира налични  договори за правна помощ и съдействие, както следва – на стр.№12 по НАХД 5152/14  на БРС и на стр.№ 28 по НАХД 5151/2014 година по описа на БРС.

АДВ.Я.-  Моля да бъдат приети. В изпълнение на указанията на съда от предходно съдебно заседание представям копие от съдебните актове на БРС и Административен съд-Бургас, както и съдебно решение на ВАС №4194/11.04.2016 година по административно дело №6802/2015 година на ВАС. Двете наказателни постановления са съставени затова, че лицето „Марс“ ЕООД по усмотрение на Община Бургас е декларирало  неверни данин в декларация, с която заявява, че няма да полза свой имот. С двете наказателни постановления е издаден и АУЗД,  въз основа на отменените декларации от Община Бургас. АУЗД е издаден за периода за който се издадени  и двете НП- 2012 и 2013 година. АУЗД включват и тези две години, в които е начислена допълнителна такса смет. В свое решение ВАС отменя АУЗД като се мотивира, че Община Бургас не доказва по несъмнен  начина,че имота се е ползвал, не представя доказателства и акта не е издаден въз основа и в изпълнение на закона.

Ю.К.М.- Оспорвам исковата молба.  Не се противопоставям   да се приемат доказателствата, но да бъдат  обсъдени с всички книжа по делото.Искам да изправя една  неточност на процесуалния представител на ищеца. Видно от мотивите на решението на ВАС, АУЗ по декларация е отменен не затова, че Община Бургас не е доказала, а поради чисто процесуално нарушение– за същия период е имало издаден друг, което на практика  е недопустимо повторно установяване на задълженията. Това, според мотивите на ВАС  може да се извърши единствено с ревизионен акт,   в каквато и  носока са  и по –нататъшните действия на Община Бургас

ПРОКУРОР Ч.- Не възразявам да се приемат доказатества, но обсъждането им  да стане с окончателния  съдебен акт.

 С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИЛАГА  към настоящето дело  НАХД №5152/2014 годин по описа на БРС, както и заверено копие от НАХД №5151/2014 годин по описа на БРС.

          ПРОКУРОР Ч.-Имам доказателствено искане.Предмет на исковата претенция е заплатена сума, адвокатска услуга, която е посочена в договорите  за правна помощ и предвид  обстоятелсвото, че според действащото към момента тълкувателно решение №1/2017 година,  въпросната сума е пряка и непосредствена последица по претенцията по ЗОДОВ, моля да задължите дружеството да представи месечна справка или дневен отчет към датата и деня, в който е отразено плащането по договора за правна помощ и реалното заплащане на сумата от 200 лева.Представляващият  дружеството Д.Я. и  процесуалния представител  адв.Я.  са майка и син.

АДВ.Я.- В момента сме в данъчна ревизия от НАП, пълна ревизия и към момента докато не свърши ревизионното производство не мога да представя всички документи. Мога да представя разходен касов ордер. От дневния отчет мога да представя касов бон, ордер. Разходи под 700лв в дружеството се осчетоводяват като директен разход, без подробното му описание.

Ю.К.М. - Считам направеното искане за основателно и имащо пряко значение за изхода на спора и  моля да бъде допуснато. По възможност, ако бъде представен РКО, да бъде представен в оригинал.

Съдът като взе предвид становището на страните намира, че искането е допустимо и основателно, то  пряко касае изводите на съдебния състав, относно това  реализирано  ли е действително плащане, както е отразено в договора за правна помощ, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ищецът за датата на следващото съдебно заседание  да представи по настоящето дело извлечение от дневния финансов отчет  на дружеството в случай, че такъв е наличен, с отразено  направеното плащане в брой по договор за правна защита и съдействие между „Марс“ ЕООД и адв. Г.Я. №20 за 2014 година, както и РКО или други удостоверяващи плащането разходнооправдателни документи, в случай, че са налични такива в счетоводството на дружеството. В случай, че бъдат представени конкретни разходни касови ордери същите да бъдат представени в оригинал или оргиналът да бъде представен в следващото открито съдебно заседание за сравнение верността на завереното копие.

Съдът като взе придвид обстоятелството,  че към настоящия момент делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.05.2017 година  от 15:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: