Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 955       19 май  2016  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти състав, в публично  заседание на дванадесети  май, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Златина Бъчварова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар К.Л.

Прокурор Галя Маринова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 464 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК.

         Образувано е по касационна жалба на Районно управление - Айтос, против решение № 16/03.02.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 581/2015г. по описа на Районен съд - Айтос, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 15-0237-000668/16.11.2015 год. на началника на РУ-Айтос, с което на Р.А.Ш. *** за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/ и на осн.чл. 315, ал.1, т.1 КЗ  е наложено наказание глоба в размер на 400.00/четиристотин/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В сезиращата съда жалба твърди, че оспореното решение е постановено при съществени нарушения на процесуалните правила и е необосновано. Моли съда да го отмени и да потвърди наказателното постановление. Представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба - Р.А.Ш., редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а решението на районния съд да се отмени като за наложената с наказателното постановление санкция да се приложи чл.3, ал. ЗАНН.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

Районен съд –Айтос с решение № 16/03.02.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 581/2015г. по описа на съда, е отменил наказателно постановление /НП/ № 15-0237-000668/16.11.2015 год. на началника на РУ-Айтос, с което на Р.А.Ш. *** за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/ и на осн.чл. 315, ал.1, т.1 КЗ  е наложено наказание глоба в размер на 400.00/четиристотин/ лева.

За да постанови решението, районният съд е приел, че отговорността на жалбоподателя е неправилно ангажирана на основание чл. чл.315, ал.1, т.1 КЗ за това, че притежава МПС, регистрирано на територията на страната, без валидно сключена застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, тъй като съгласно представено по делото копие от Свидетелство за регистрация – част І, собственик на мотопеда не е Р.А.Ш., а лицето В.Г..

         Санкцията е наложена на Р.А.Ш. за това, че управлявал на 17.10.2015г. в гр.Айтос, улица „Николай Лъсков“, до ОУ „Н.Вапцаров“ в посока с.Лясково, собствения си мотопед Ямаха 50, с рег.№***, който е регистриран на територията на Р.България и не е спрян от движение, като не е сключил задължителен договор застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите към момента на проверката. За така констатираното нарушение на Р.А.Ш. е съставен АУАН № 668/17.10.2015 год, въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения на касатора са, че Р.Ш. е собственик на мотопеда, съгласно договор за покупко-продажба от 3.06.2014г.

Решението е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

            По делото е представен договор за покупко-продажба на МПС от 3.06.2014г., от който е видно, че Р.А.Ш. е закупил от В.Г. мотопед Ямаха 50, с рег. № ***. Следователно, основателно е възражението на касатора, че на датата, на която е установено нарушението – 17.10.2015г. собственик на мотопеда е Р.А.Ш., чиято отговорност е ангажирана с оспореното пред районния съд наказателно постановление. С оглед изложеното, неправилен е изводът на районния съд, че липсват събрани в пълнота доказателства, които да обосноват виновността на Р.Ш. в извършване на вмененото му нарушение. 

Нарушението е описано детайлно и ясно в АУАН и в НП, правилно е квалифицирано от административнонаказващия орган като нарушение на чл.259, т.1 КЗ /отм./, съгласно която договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение. Извършването му от Р.Ш. се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства, за което законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност в качеството му на собственик на мотопеда. Съгласно чл.315, ал.1, т.1 КЗ/отм./, който е посочен като правно основание за неговото сакнциониране, наказание глоба в размер от 400.00 лева до 600.00 лева се предвижда за лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл.249, т.1 КЗ /отм./.

В случая, съдът намира обаче, че е приложима хипотезата на чл.3, ал.2 ЗАНН, поради настъпилата законодателна промяна до влизане в сила на наказателното постановление. Приет е нов Кодекс за застраховането/КЗ/обн. ДВ бр.102 от 29.12.2015г., в сила от 1.01.2016г./, в който  санкционната норма на чл.638, ал.1, т.1 предвижда за същото нарушение глоба в размер на  250.00 лева, който е по-нисък от минимума, установен в чл.315, ал.1, т.1 от отменения КЗ. По тези съображения наложената с наказателното постановление санкция следва да бъде намалена от 400.00 лева на 250.00 лева.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2  АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОТМЕНЯ решение № 16/03.02.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 581/2015г. по описа на Районен съд - Айтос и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА

          ИЗМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 15-0237-000668/16.11.2015 год. на началника на РУ-Айтос, с което на Р.А.Ш. *** за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/ и на осн.чл. 315, ал.1, т.1 КЗ  е наложено наказание глоба в размер на 400.00/четиристотин/ лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 400.00 лева на 250.00/двеста и петдесет/ лева.

Решението е окончателно.

       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                   

                                                                                    2.