О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№790                             03.04.2015 година                                            гр.Бургас

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на трети април                                                                         две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: С.Х.,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 464 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила жалба от К.Б.Б.,***, против  мълчалив отказ на директора на Държавно ловно стопанство Несебър за презаверка на ловния му билет по заявление вх.№ 147/23.01.2015г.

С разпореждане № 601/11.03.2015г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не може да се прецени какъв е правният интерес от оспорването на твърдения мълчалив отказ, тъй като в отговора на административния орган се твърди, че жалбоподателят може през всеки един работен ден да се яви на указаното място в администрацията на ответника и да презавери ловния си билет, за което няма пречки. Последното представлява липса на указания в какво се състои незаконосъобразността на отпорения мълчалив отказ и не може да се прецени дали въобще е налице такъв отказ, поради което и на осн. чл.158, ал.1, вр. чл.150, ал.1, т.6 АПК, съдът остави жалбата без движение и изиска от жалбоподателя да отстрани нередовностите в 7-дневен срок. С разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираната нередовност в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Разпореждането е връчено на жалбоподателя на 17.03.2015г., видно от разписката към изпратеното му съобщение. До настоящия момент посочената от съда нередовност не е отстранена. Срокът по чл.158, ал.1 от АПК за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 24.03.2015г. /вторник/, присъствен ден.

С оглед изложеното съдът намира, че е налице основанието на чл.158, ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

На основание изложените съображения Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Б.Б.,***, против  мълчалив отказ на директора на Държавно ловно стопанство Несебър за презаверка на ловния му билет по заявление вх.№ 147/23.01.2015г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 464/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: