Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 1117

 

гр. Бургас, 13. 06. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и втори май през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.А. и с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 464/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от кмета на Община Царево, против решение № 158/16.12.2013г. постановено по НАХД № 447/ 2013г. по описа на Районен съд гр. Царево. С решението е отменено наказателно постановление № УТ – 14 от 09.10.2013г., издадено от касатора, с което за нарушение на чл. 15 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие на П.Т.А. *** е наложена „глоба” в размер на 7 000 лева.

Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно. Излага аргументи, иска същото да бъде отменено, а по съществото на спора – да бъде потвърдено наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът – П.Т.А. се явява лично и с адвокат Е. Н. М. от БАК, оспорва касационната жалба и пледира за отхвърлянето й.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира касационната жалба за основателна. Пледира за отмяна на първоинстанционния съдебен акт и връщане на делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане на делото.

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

Районният съд е приел, че наказващият орган не е доказал, че УПИ с идентификатор 00878.502.55 попада в курортната територия на гр.Ахтопол. Посочил е още, че по делото не са ангажирани безспорни доказателства, че П.Т.А. е автор на приетото за установено нарушение, тъй като по преписката не са приложени безспорни доказателства, от които да се установи, че именно жалбоподателят е извършил нарушение на чл. 15 от ЗУЧК.

Видно от доказателствата по делото, при проверка, извършена от служители на кметство Ахтопол, било установено, че в урегулиран поземлен имот с идентификатор 00878.502.55 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, кв. „Лазур” има тежка строителна техника - бетоновоз и бетон-помпа и била извършена подготовка, а по-късно и бил изсипан бетон за покриване на захранващ кабел. На 04.06.2013 г. бил съставен Констативен протокол, за установеното нарушение в присъствието на П.Т.А.. На 29.08.2013г. срещу жалбоподателя бил съставен АУАН № 13, а въз основа на акта, на 09.10.2013г. Кмета на Община Царево издал обжалваното наказателно постановление № УТ-14, с което на А., за нарушаване разпоредбата на чл.15 ЗУЧК, на основание чл.23 от ЗУЧК, е наложена глоба в размер 7 000 лева.

Съгласно чл.15, ал.1 от ЗУЧК (ДВ, бр. 27 от 2013 г., редакцията към момента на съставяне на АУАН №13/29.08.2013г.), забранява се извършването на строителни и монтажни работи в курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморското крайбрежие от 15 май до 1 октомври. Изключение се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.

За да бъде законосъобразно ангажирана административнонаказателната отговорност, на посочения като нарушител на чл.15, ал.1 от ЗУЧК - П.А., следва административнонаказващият орган, да докаже по безспорен начин, че на посочената дата, именно наказаното лице е извършило строителни и монтажни работи (СМР) в курортна територия на населено място, курорт, курортен комплекси и ваканционно селище по Черноморското крайбрежие.

Предвид доказателствата по административнонаказателната преписка, сезираният касационен съдебен състав приема, че административнонаказващият орган не е доказал, че установените строителни работи са били извършвани от наказаното лице. Това е така, тъй като по делото не са ангажирани безспорни доказателства, от които да се установи, че именно П.А. е извършил нарушение на чл. 15 от ЗУЧК. Безспорен е фактът, че на посочените дата и имот са извършвани СМР от работници на ЕТ „Сириус – Руска Андреева”, но в материалите по преписката липсват доказателства кой точно им е възложил да извършат тези дейност. От събраните и неоспорени от страните доказателства не се установи А. да е разпоредил строителните работи. Съдът съобрази, че от страните не се спори, а и последното се установи от доказателствата по делото, че строителството на сградата в имота е извършвано от ЕТ „Сириус – Руска Андреева”. 

Касационният съдебен състав приема за недоказан релевантния факт А. да е наел от свое име и за своя сметка работниците, които са извършвали описаните СМР 04.06.2013 г., а не в качеството на упълномощено от строителя лице. Следва извод, че наказателното постановление е издадено срещу лице, което не е установено по безспорен начин като субект на административно нарушение. Това обуславя неправилно приложение на материалния закон, тъй като се ангажира отговорността на лице, за което не е безспорно установено да е извършител на констатираното нарушение. Само на това основание наказателното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, тъй като е правилно и законосъобразно.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

 

 

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 158/16.12.2013 година, постановено по н.а.х.д. № 447 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Царево.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     2.