Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1120               20 май  2013   година                  град  Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ-ми състав в публично заседание на петнадесети май, две хиляди и тринадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

Секретар Г.Д.

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова административно  дело  номер 464  по описа за  2013 година,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на С.А.И. *** против Заповед №1662/15.12.2012 година на кмета на Община Несебър, с която е утвърден списъка на лицата, които се изваждат от картотеката по чл.7, ал.1 от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър/Наредба №4/.

 Жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата. Счита, че заповедта е издадена в противоречие с материалния закон и целта на закона. Твърди, че същата е немотивирана. Твърди още, че не притежава право на строеж за жилищни нужди, а такова е притежание на жената, с която живее на съпружески начала, но същото не е реализирано. Изградена е сграда в груб строеж, която не е годна за обитаване. Моли съда да отмени заповедта като приложи чл.46 от Закона за общинската собственост, на който противоречи Наредба №4 на Общински съвет - Несебър. Не ангажира доказателства.

Ответникът по жалбата – Кмета на Община Несебър, чрез процесуалния си представител, счита жалбата за неоснователна. Желае нейното отхвърляне. Представил е административната преписка. Не сочи допълнителни доказателства.

          Административен съд- Бургас, като взе предвид изложените доводи, съобрази приложените писмени доказателства и закона, намира за установено следното :

          Жалбата е подадена в срока по чл. 149, ал.1 от АПК, от лице, което има правен интерес от оспорването по смисъла на чл.147, ал.1 от АПК, атакува индивидуален административен акт, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е допустима.

          Разгледана по същество, съдът намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

          По делото не се спори по фактите, които се установяват от представените в административната преписка доказателства, както следва:

          Жалбоподателят С.И. *** от 27.03.2012 година за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище към което са приложени доказателства установяващи обстоятелствата по чл.5, т.2 -7 от Наредба №4 /л.9 от делото/. В декларацията към заявлението е посочил, че домакинството му се състои от него, жената, с която живее на съпружески начала и нейните две деца /л.10-13 от делото/.

          С писмо, изх. №94-00-61-1 от 16.05.2012 година, жалбоподателят И. е уведомен, че на 08.05.2012 година е проведено заседание на Комисията по картотекиране за установяване на жилищни нужди при Община Несебър/Комисията по чл.9, ал.1 от Наредба №4/ и че същият е картотекиран в ІV група, ІІІ подгрупа.

С писмо, изх.№94-00-1007 от 08.11.2012 година С.И. е уведомен, че на 06.11.2012 година е проведено заседание на Комисията по картотекиране за установяване на жилищни нужди /вж. Протокол №2/06.11.2012 година, л.33 и 34 от делото/, която е взела решение за прекратяване на картотеката му, на основание чл.11, ал.2 от Наредба №4, според който от картотеката се изключват лица, на които две години преди това е издадено разрешение за строеж за започване на индивидуално или групово жилищно строителство. Комисията се е позовала на обстоятелството, че право да кандидатстват за настаняване под наем в общинско жилище имат граждани и техните семейства и/или живеещите на фактическо съпружеско съжителство, които отговарят едновременно на всички условия по чл.5 от Наредба №4, едно от които е по т.4, чл.5, ал.1 от с.н., а именно да не притежава незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него на територията на Общината.

         Това решение на Комисията е оспорено от И. ***. В жалбата са изложени същите доводи като тези пред съда. Моли кмета на Общината да отмени решението на Комисията като незаконосъобразно и нецелесъобразно, тъй като той не притежава право на строеж, а последното е собственост на жената, с която живее на съпружески начала и строежът още не е завършен. Сочи, че жилището, което строят ще бъде годно за обитаване в края на 2013 година/л.23 от делото/.

На 12.12.2012 година е проведено заседание на Комисията по чл.9, ал.1 от Наредба №4 за повторно разглеждане на преписките на гражданите, които се изваждат от картотеката с решение на Комисията, обективирано в протокол №2/06.11.2012 година. При това обсъждане, относно жалбоподателя, е потвърдено решението, прието на заседанието от 06.11.2012 година. Като са изложени мотиви, че в декларацията, подадена от И., е посочено, че същият желае да бъде картотекиран, както той, така и членовете на неговото домакинство – жената, с която живее във фактическо съжителство и нейните деца. Сочи се, че действително правото на строеж не задоволявало нуждите на домакинството, но съобразно чл.11, ал.2 от Наредба №4 се изваждали от картотеката лицата, на които две години преди това е издадено разрешение за строеж за започване на индивидуално или групово жилищно строителство. Сочи се още, че към момента на вземане на решението за картотекиране на И. – 08.05.2012 година не е било известно обстоятелството, че на П.Д., жената, с която същият живее във фактическо съжителство е издадено разрешение за строеж №24/14.04.2009 година. Последното е следвало да се приложи от декларатора при депозиране на документите за картотекиране. Освен това, обстоятелствата по чл.5, ал.1, т.2 до т.7 от Наредбата по арг. от чл.5, ал.2, т.2 от с.н. се декларират от заявителя, а само обстоятелствата по т.1 и т.10 се установяват от Комисията/арг. от чл.5, ал.2, т.1 от Наредба №4/.

При провеждането на заседанието на Комисията по чл.9, ал.1 от Наредба №4 е съставен протокол №4/12.12.2012 година./л.35-40 от делото/.

Въз основа на така съставения протокол от проведеното на 12.12.2012 година заседание на Комисията е издадена Заповед №1662 от 15.12.2012 година, с която кмета на Община Несебър е утвърдил списъка на лицата, които се изваждат от картотеката по чл.7, ал.1 от Наредба №4 на Община Несебър, сред които е и жалбоподателя С.А.И., която е предмет на оспорване в настоящото производство.

           При така установената фактическа обстановка, съобразно разпоредбата на чл. 146 АПК във връзка с чл. 168 АПК, се налагат следните правни изводи:

На първо място, Заповед №1662 от 15.12.2012 година е издадена от компетентен орган – в случая кмета на Община Несебър/ по арг. от чл.9, ал.3 от Наредба №4/, в предвидената от закона форма и е в съответствие с целта на закона.

    На второ място, с оглед установените по делото релевантни факти, при произнасянето си органът - кмета на Община - Несебър, утвърдил списъка на лицата, които се изваждат от картотеката по чл.7, ал.1 от Наредба №4, е приложил правилно материалния закон и при липса на допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Относно материалната законосъобразност на заповедта, съдът съобрази следното:

Според правилото на чл.45а, ал.1 от Закона за общинската собственост/ЗОС/ условията и редът за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилищата по чл.43 и 45 се определят с наредба на общинския съвет. В конкретния случай тези обществени отношения на територията на Община Несебър по силата на законова делегация се уреждат от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър, приета с реш. № 704/ Протокол № 22/14.09.2006 г.  изменена – Протокол № 19/10.03.2006/ и  Протокол № 11/13.10.2008 г.

В чл.5, ал.1 от Наредба №4 са посочени кръга на лицата,  които имат право да кандидатстват за настаняване под наем в жилищата по чл.3, ал.1 от Наредбата - граждани и техните семейства и/или живеещите на фактическо съпружеско съжителство, както и условията, на които следва да отговарят едновременно тези лица. Следователно жалбоподателят е от категорията на лицата с право по чл.5, ал.1 от Наредбата. Това обстоятелство не е спорно, още повече, че първоначално Комисията по чл.9, ал.1 от Наредбата, го е картотекирала в ІV група, ІІІ подгрупа.

Не се спори и относно обстоятелството, че И. живее във фактическо съжителство с П.Д., която, както и  двете й деца е посочил, че представляват неговото домакинство в декларацията подадена пред административния орган /л.10 от делото/. В декларацията, в нарушение на чл.5, ал.1, т.4 от Наредба №4 жалбоподателят е декларирал, че домакинството не притежава незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, ид.части от такъв имот или право на строеж върху него на територията на общината. Още повече, че обстоятелствата по чл.5, ал.1, т.2 до 7 от Наредба №4 се установяват с декларация на кандидата, а по т.1 и 10 по чл.5, ал.1 се установяват от Комисията назначена от кмета на Общината по реда на Наредба №4/ по арг. от чл.5, ал.2, т.1 и 2 от Наредба №4/.

Безспорно е, че с договор №101/18.12.2007 година, на П.Д. е отстъпено право на строеж от Община Несебър за изграждане на жилищна сграда-ЗП №13 в УПИ ІІ, кв.5 по плана на гр. Обзор, целият урегулиран с площ от 8532 кв.м. и в тази връзка й е издадено разрешение за строеж №24 от 14.04.2009 година./л.8 и л.73 - 74  от делото/

Разрешението за строеж не е било приложено от И. към декларацията подадена до административния орган с оглед преценката на срока по чл.11, ал.2 от Наредбата, според която от картотеката се изваждат лицата, на които две години преди това е издадено разрешение за строеж за започване на индивидуално или групово жилищно строителство. Очевидно от 14.04.2009 година до картотекирането на И. на 08.05.2012 година, респ. до изключването му от картотеката на 06.11.2012 година, 12.12.2012 година и 15.12.2012 година  са изминали повече от две години от датата на издаване на разрешението за строеж.

Следователно, правилно Комисията по чл.9, ал.1 от Наредба №4  е взела решение за изваждане на С.А.И. и неговото домакинство от картотеката, тъй като е нарушена императивната разпоредба на чл.11, ал.2 от Наредба №4 и правилно кмета на Община Несебър е постановил процесната заповед, с която е утвърдил списъка на лицата, които се изваждат от картотеката по чл.7, ал.1 от Наредба №4, сред които са жалбоподателя и неговото домакинство. 

Заповедта е и мотивирана. Същата препраща към протокол №4/12.12.2012 година на Комисията по чл.9, ал.1 от Наредба №4, който е много подробен и съдържа констатации за всяка една от разглежданите преписки, включително и тази на жалбоподателя. Ето защо, твърдението му, че заповедта е немотивирана е неоснователно.

Неоснователно е искането на процесуалния представител на жалбоподателя, за приложение нормата на чл.46 от ЗОС. Последната в ал.1 сочи основанията за прекратяване на наемните правоотношения. В конкретния случай, се касае за изваждане на жалбоподателя от картотеката по чл.7, ал.1 от Наредба №4 на Общински съвет – Несебър, а прекратяване на наемното му правоотношение е последващ етап - след влизане в сила на заповедта на кмета за изваждане от картотеката, видно от взетото от комисията решение и по реда, подробно описан в чл.22 от Наредбата/л.39 и 40 от делото/. Съобразно нормата на чл.46, ал.2 от ЗОС наемното правоотношение се прекратява със заповед на органа, издал настанителната заповед, която също подлежи на съдебен контрол.

Предвид изложеното, съдът намира, че Заповед №1662/15.12.2012 година на кмета на Община Несебър е законосъобразна, издадена от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия,  в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните и процесуалноправните предпоставки и е съобразена с целта на закона, поради което жалбата на С.А.И. от гр. Обзор, като неоснователна следва да се отхвърли.

Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК ,  Административен съд- Бургас, VІІІ-осми състав

 

                                        Р  Е  Ш  И  :

 

  ОТХВЪРЛЯ жалбата С.А.И. *** против Заповед №1662/15.12.2012 година на кмета на Община Несебър, с която е утвърден списъка на лицата, които се изваждат от картотеката по чл.7, ал.1 от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър/Наредба №4/, като  неоснователна.

     РЕШЕНИЕТО  може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                                      СЪДИЯ :