ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 15.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети май                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 464 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя С.А.И. - редовно уведомен, се явява адв. А.– представя пълномощно.

За ответника кмет на Община Несебър - редовно уведомен, се явява юк. Н. - представя пълномощно.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства с писмо вх.№ 4696/14.05.2013 г. от Община Несебър

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ДОКЛАДВА жалбата на С.А.И. *** против Заповед № 1662 от 15.12.2012г. на Кмета на Община Несебър.

 

Адв. А.: Нямам доказателствени искания. Поддържам становището изразено от жалбоподателя в жалбата. Да се приеме административната преписка.

 

Юк. Н.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Да се приемат доказателствата към административната преписка. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства и тези постъпили с  писмо № 4696/14.05.2013 г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. А.:  Общинският съвет има  правомощията да издава наредби. Издадената наредба на Община Несебър е за отмяната на картотекирането като е изписано притежаване на право на строеж от лицето, което е картотекирано. Правото на строеж не задоволява жилищната нужда на гражданите. В чл.46 от ЗОбС не е предвидено прекратяване на наемното отношение и съответно отмяна на картотекиране на гражданите с жилищни нужди на основание притежавано от тях, но нереализирано право на строеж. Считам, че в тази си част чл.11, ал. 2 на Наредба № 4 на ОбС противоречи на ЗОбС и на целите на тази наредба и на този закон  за  задоволяване на жилищните нужди на гражданите. Моля, съдът да приложи по-високия по степен нормативен акт, а именно Законът за общинската собственост /чл. 46/ при решаване на настоящия спор и да отмени издадената заповед. Наредбата на ОбС Несебър е в противоречие на целта на ЗОбС и ЗМСМА. В текста на чл. 46 от ЗОбС не е предвидено наемното отношение и съответно отмяната на картотекирането на гражданите с жилищни нужди на основание притежаваното от тях право на строеж. Считам че чл. 11, ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС Несебър противоречи на ЗОбС и на целите на този закон.

 

Юк. Н.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите заповедта на кмета на Община Несебър и да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

От декларацията на И. е видно, че желае да бъде картотекиран той и членовете на домакинството му като е вписал себе си и жената, с която живее, както и нейните деца. В декларацията следва да се посочи, дали членовете на семейството притежават или не притежават жилище, имот или право на строеж. Действително притежаваното право на строеж не задоволява жилищна нужда, но в наредбата си Общинският съвет е предоставил две години за реализиране на това право. Деклараторът е следвало да приложи Разрешението за строеж, за да се установи срока по чл. 11, ал. 4 от ЗОбС. Предвид изложеното считам, че жалбата е неоснователна. Налице е обстоятелство, което деклараторът е пропуснал да посочи при картотекирането. С оглед на това, моля, да потвърдите Заповед № 1662/15.12.2012г. на кмета на Община Несебър като правилна и законосъобразна.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: