ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми май                                                две хиляди и осемнадесети година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 463 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ В.К.Б., редовно призован, се явява лично и с адвокат Р., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.София, редовно призован, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам исковата молба така, както е предявена и искам да направя уточнение във връзка с правните основания по чл.284, ал.1 от ЗИНЗС. Поддържам искането за разпит на двама свидетели при режим на призоваване в Затвора Бургас. Това са лицата Й.И.И. и Т.Ж.И.. С исканите свидетели ще установяваме различни обстоятелства. Не поддържам искането за прилагане на личното досие на ищеца от затвора.  Поддържам искането за представяне на справка за килиите.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, исковата молба е процесуално допустима в частта за периода след 17.11.2012г., като за претендирания период преди тази дата, исковата претенция е недопустима, поради изтекла погасителна давност. Считам, че исканите гласни доказателства са относими към доказване на претенцията. Във връзка с изисканите доказателства същите се съдържат в материалите по делото към момента. Да бъдат приети приложените към отговора на ответника писмени доказателства.

 

Съдът с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО:

 

Производството е образувано по искова молба на В.К.Б. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София. Ищецът претендира обезщетение в общ размер на 8 000лева, за нанесени неимуществени вреди, причинени през периода от 20.12.2002г. до 17.11.2017г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумите. Неимуществените вреди, се претендират следствие на лошите битови условия при изтърпяване на наказанието „Лишаване от свобода“ в затвора в Бургас, а именно – недостатъчна жилищна площ, ограничено естествено осветление, липса на климатизация, липса на санитарен възел и течаща вода в спалните помещения, ограничения достъп до наличните санитарни възли и чешми, ползването на една кофа от всички лишени от свобода за времето от 20.00ч. вечерта до 6.00ч. сутринта, ограничено подаване на топла вода, лоша хигиена в баните и тоалетните, ограничено отопление, слабо осветление, несъобразено със санитарно-хигиенните изисквания, наличието на дървеници и хлебарки, нискокалорична храна, приготвяна в разрез със санитарно-хигиенните изисквания, която е недостатъчна и еднообразна. С исковата молба се претендират и направените по делото разноски.

 

ПОСТЪПИЛ е отговор по исковата молба вх.№3268/20.03.2018г. от ответника, с който се оспорва иска, като недопустим за периода преди 17.11.2012г. и изцяло като неоснователен. Към отговора са приложени доказателства под опис, а именно заповед за упълномощаване, справка от началника на затвора Бургас за условията, при които е изтърпявал наказанието си в затвора Бургас за ищеца за процесния период.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

УКАЗВА на страните, че на основание чл.284, ал.1 от ЗИНЗС Държавата отговаря за вредите причинени на лишени от свобода и задържани под стража от специализираните органи по изпълнение на наказанията в резултат на нарушения на чл.3. Съгласно ал.2 от същия член в случаите по чл.3, ал.2, съдът взема предвид кумулативното въздействие върху лицето на условията, в които се е изтърпявало наказанието лишаване от свобода или задържането под стража, продължителността, като и други обстоятелства, които имат значение за правилното решаване на спора, а съгласно ал.5 В Случаите по ал.1 настъпването на неимуществените вреди се предполага до доказване на противното.

 

УКАЗВА на ответника, че съгласно чл.284, ал.3 от ЗИНЗС, съдът задължава специализираните органи по изпълнение на наказанията да предоставят информация от значение за правилното установяване на фактите по делото, като в случай на неизпълнение на това задължение съдът може да приеме за доказани съответните факти.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

АДВОКАТ Р.: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Моля да задължите ответника да представи справка или график за извършената хигиенизация на килиите и конкретно в килиите, в които е изтърпявал наказанието си ищеца. Нямам какво да соча друго към настоящия момент.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Не възразявам да се уважат направените искания.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства приложеното към исковата молба и отговора по нея.

 

ДОПУСКА при условията на призоваване исканите от ищеца двама свидетели, а именно Й.И.И.  и Т.Ж.И., които да бъдат призовани за следващото съдебно заседание в Затвора Бургас.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно 7 дни преди следващото съдебно заседание, да представи доказателства за предоставената храна в Затвора Бургас през процесния период, както и доказателства за извършена хигиенизация в помещенията в Затвора Бургас, включително и тези, в които е изтърпявал ищецът наказанието си за процесния период.

 

АДВОКАТ Р.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ИЩЕЦЪТ: Няма какво да добавя. Поддържам казаното адвокат Р.. Желая да се явява в следващото съдебно заседание .

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед становището на страните и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 03.07.2018г. от 11.30ч., за която дата и час страните уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ПРИЗОВАТ ищецът и свидетелите в Затвора Бургас.

 

Копие от протокола да се изпрати на ответника за изпълнение на дадените днес указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: